This is default featured post 1 title

eTwinning medzinárodný projekt a jeho 1. online stretnutie

fotka3 fotka4 fotka2 – kópia fotka1 – kópia

V rámci medzinárodného projektu s názvom „ Your decisions make a difference“ sa 18. marca študenti tercie zúčastnili 1. online stretnutia s partnerskými školami vo Fínsku a Nemecku. Pripojených účastníkov bolo vyše 80.

Po úvodnom predstavení sa škôl a tímov, študenti pokračovali v dialógu v skupinkách, čo bola pre nich nová skúsenosť. Anglický jazyk v reálnej situácii. Projektové aktivity, ktorých témou je pocit spokojnosti (student´s well-being), sa budú realizovať do začiatku júna a to metódou CRAFT (Creative really advanced future thinkers) so zreteľom na rozvoj tímovej práce, kreativity, vodcovstva, komunikácie a podnikavosti, t. j. „soft skills“ pre 21. storočie. Aktivity sú dokumentované v chránenom e-priestore Twinspace.

Nové priateľstvá a práca na projekte nech je pre našich študentov obohatením.

V. Žajáková

bo1 (2) bo2 bo3 bo4 (2) bo5 (2) bo6 (3)

Aj v tomto školskom roku sa našli záujemcovia o biologickú olympiádu kategória E (Poznaj a chráň prírodu našej vlasti). Keďže kvôli pandémii sa minulého roku nekonala, presunuli ju na tento školský rok. Zameraná bola na organizmy agrocenóz (polia, lúky a pasienky). Vo štvrtok 11.3. 2021 prebehlo školské kolo. Ako ináč – online. Zúčastnili sa ho 3 študenti triedy kvarta: BOTANIKA – Emma Ondová, ZOOLÓGIA – Miriam Lešová a Filip Bui Van. Poobede sme sa spojili a študenti napísali test, kde bolo 15 otázok týkajúcich sa rastlín alebo živočíchov, o ktorých sa mali naučiť rôzne zaujímavosti -vzhľad, spôsob života, systematické zaradenie….

Potom nasledovala poznávačka. Mali určiť slovenský a odborný (latinský) názov 15 druhov rastlín, alebo živočíchov. Súťaž je dosť náročná. Veď treba poznať 50 druhov a o nich rôzne charakteristiky. Súčasťou súťaže je aj zbierka prírodnín, ktorú si do okresného kola ešte skompletizujú. Veríme, že nás budú úspešne reprezentovať aj na okresnom kole a nie je vylúčené, že aj na krajskom, či celoslovenskom. Držíme im palce.

MO

Matematika je logická veda a žiaci jej venujú pozornosť takmer počas celého štúdia na základnej i strednej škole. V počte hodín jej môže konkurovať len materinský jazyk.

Žiaci sa teda v matematike cibria roky a ich výsledky sa veľmi často prejavia nielen v olympiádach z matematiky samotnej, ale vo väčšine prírodovedných predmetov. Chápu logické súvislosti, vedia pracovať s neznámymi, nezľaknú sa zdanlivo neriešiteľných príkladov…, lebo vedia, že nie každá rovnica či nerovnica musí mať riešenie.

Reprezentovať svoju školu na okresnom kole v olympiáde z matematiky sa v tomto roku podujali Miriam Lešová a Alojz Filipek z kvarty. Obom za ich ochotu a starostlivú prípravu na súťaž ďakujeme a ďalšom štúdiu nielen matematiky im prajeme veľa úspechov.

Miriam Lešová sa vo svojej kategórii Z9 umiestnila na krásnom 3. mieste, pričom pri dvoch prvých miestach druhé miesto nebolo udelené. Srdečne BLAHOŽELÁME!

OSJL

„Ó, mojej matky reč je krásota…“

… napísal v jednej básni najvýznamnejší slovenský básnik Pavol Országh Hviezdoslav. Myslíme si to aj my slovenčinári.

Žiaľ, dnes sú „v móde“ cudzie jazyky a na ten rodný sa často zabúda. Hoci sa domnievame, že už ho ovládame na výbornej úrovni, opak je často pravdou. Stále sa je v čom zlepšovať.

Svoje o tom vedia naše šikovné žiačky, ktoré neváhali a statočne sa pripravovali na tohtoročné krajské kolo olympiády v slovenskom jazyku a literatúre, ktoré sa konalo 12. februára 2021. Našu školu dištančnou formou reprezentovali v kategórii A Alexandra Čižmárová (IV.B) a v kategórii B Sophia Gazdičová (II.B).

Obe dievčatá zvládli test i transformáciu textu, konkurencia v A kategórii však odstavila našu súťažiacu a tá už v 3. kole olympiády nemohla ukázať svoje kvality.

Nepostupové, ale krásne 5. miesto v kategórii B získala v KK OSJL Sophia Gazdičová.

Obom dievčatám blahoželáme a za ich reprezentáciu a úspechy SRDEČNE ĎAKUJEME. V ďalšom štúdiu prajeme veľa úspešných a povzbudivých chvíľ… aj v našom krásnom materinskom jazyku.

Mgr. Lenka Janoková

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

Dňa 11. 2. 2021  sa  dištančnou formou uskutočnilo KK OĽP, v ktorom nás reprezentovala študentka septimy Lenka Filipeková.

Dištančné krajské kolá mali dve časti, prvú, písomnú (test) a druhú, ústnu (tézy). Na základe výsledkov testov sa v každom kraji  15-im súťažiacim s najvyšším bodovým ziskom z testu pridelila jedna TÉZA. Súťažiace a súťažiaci následne zhotovili k téze 5-minútové VIDEO (vlastné ústne, audiovizuálne riešenie tézy).

Lenke sa podarilo úspešne zvládnuť test a v druhom kole sa musela popasovať s náročnou tézou č. 13 zameranou na  brutálnu vraždu dvoch mladých ľudí, novinára J. Kuciaka a jeho priateľky (Veľká Mača, február 2018), ktorá v našej spoločnosti vyvolala vlnu masových pochodov a protestov, politické zmeny aj trestnoprávne dôsledky.

Aj v tomto audiovizuálnom riešení tézy bola Lenka úspešná. Podarilo sa jej získať 7. – 8.miesto z 38 súťažiacich a tým  získala možnosť zúčastniť sa celoštátneho kola OĽP.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu nášho gymnázia !

Link pre záujemcov o Olympiádu ľudských práv:  https://www.olp.sk/

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

Každoročne v takomto čase sa koná aj geografická olympiáda. V jedeň deň online formou prebehlo okresné kolo kat. E, F a školské kolo kat. Z. Na okresnom kole nás reprezentovali 5 žiaci nižších tried osemročného gymnázia. Najlepšie sa darilo Petrovi MARUŠČÁKOVI, žiakovi TERCIE, ktorý získal 1. miesto v kat. E a postupuje na krajské kolo.

Ďalšími úspešnými riešiteľmi OK boli Matúš ŠVAJKA z tercie a Kristínka ONDOVČÍKOVÁ a Flórka LUKÁČOVÁ zo sekundy.

Školské online kolo kat. Z prebehlo v poobedňajších hodinách a zúčastnilo sa ho 40 žiakov školy, z ktorých 32 sa stali úspešní riešitelia a postupujú na krajské kolo danej kategórie. Najlepší úspech so stratou 1 bodu získal Samuel KOLLER zo IV.A a najaktívnejšou triedou bola aj tohto roku septima, z ktorej sa zapojilo až 11 žiakov .

Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme a držíme palce na krajských kolách, ktoré sa budú konať koncom marca 2021.

Mgr. Alica Ostrozovičová

Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 10.2.2021 sa dištančnou formou uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu v kategórii 2A reprezentovala žiačka 2.A triedy NATÁLIA BOGDÁNYIOVÁ, ktorá získala krásne 3. miesto!

Natálii ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy, blahoželáme a želáme veľa motivácie pri získavaní ďalších úspechov!

Vážení rodičia, kolegyne a kolegovia, milí žiaci.

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja budú aj po 8. februári pokračovať v dištančnej forme štúdia. Dôvodom je zlá pandemická situácia v jednotlivých okresoch kraja. Košický samosprávny kraj otvorí svoje stredné školy najskôr po jarných prázdninách, teda 1. marca. Závisieť to bude od aktuálnej pandemickej situácie v jednotlivých okresoch.

Zároveň vyzývam všetkých sledovať správy na EDUPAGE.

Viac informácií v tejto tlačovej správe:
https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani.html

Prajem všetkým veľa trpezlivosti, optimizmu a hlavne empatie.

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 13.1.2021 sa dištančnou formou uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali 4 žiaci v 4 súťažných kategóriách, 1A, 1B, 2A a 2B.

V kategórii 1A reprezentoval žiak sekundy Marcel Chimaľ.

V kategórii 1B reprezentovala žiačka kvarty Michaela Filipeková.

V kategórii 2A reprezentovala žiačka 2.A Natália Bogdányiová, ktorá zároveň získala v tejto kategórii 1. miesto s postupom na krajské kolo. Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutoční dištančnou formou dňa 10.2.2021. Držme Natálii palce! J

V kategórii 2B reprezentoval žiak 4.B Jakub Šepták.

Žiakom školy, ktorí nás v tejto súťaži reprezentovali ďakujeme a tešíme sa na ďalšie kolo.

Mgr. Jana Ferjová

Obvodné kolo Olympiády z nemeckého jazyka

Dňa 20.1. 2021 sa konalo obvodné kolo ONJ. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa konalo dištančnou formou.

Našu školu úspešne reprezentoval

Matúš Kolesár  –  Septima   ktg. 2.B   –   1. miesto

Srdečne mu blahoželáme a držíme palce v krajskom kole 9.2.2021

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company