Školský parlament

Plán práce ŠP na 2023/2024

Vyhodnotenie plánu práce ŠP za 2022/2023


 Členovia ŠP – 1. 4. 2024

Priezvisko, meno
Zavadiak Miroslav /kvinta/
Jíleková  Emma / 1.A/
Háky Jakub /1.A/
Burda Filip / 2.A/ – predseda ŠP
Švajka Matúš  /sexta/
Lešová Miriam       /septima/
Duduričová Zoja    / III.A/
Šrámková Kristína    / III.B/
Janok Matej  /oktáva/
Košková Rebeka   /IV.A/ -
Dulovičová Ema   /IV.B/

ŠTATÚT  ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

Preambula

V zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods.1 Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školského parlamentu  GYMNÁZIUM, Komenského 32 , 07501 Trebišov vydáva tento štatút školského parlamentu (ďalej len ,,ŠP”).

 Článok I.

Základné ustanovenie

 1. ŠP pôsobí pri : GYMNÁZIUM, Komenského 32 , 07501 Trebišov ktorá je aj jej sídlom.
 2. ŠP reprezentuje všetkých žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.
 3. Štatút ŠP je platným úradným dokladom.

 

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie školského parlementu

 1. ŠP je zriadený podľa § 26 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov a v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy , o ich zložení, o ich organizačnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci GYMNÁZIUM, Komenského 32 , 07501 Trebišov
 2. ŠP je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania tak, aby pri tom neporušovala iné zákony platné v Slovenskej republike.

 Článok III.

Činnosť  školského parlamentu

 1. ŠP sa vyjadruje k závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje. Žiacka školská rada rieši podnety, sťažnosti a problémy žiakov školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu ku riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
 2. ŠP prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie školy.
 3. ŠP iniciuje školskú záujmovú činnosť.
 4. ŠP sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
 5. Na činnosť ŽŠR dohliada koordinátor/ka – Miriam Lešová

 Článok IV.

Zloženie žiackej školskej rady

 1. ŠP má 11 členov. Každý ročník by mal mať v ŽŠR aspoň jedného zástupcu.
 2. Členmi ŠP sú zastupovaní všetci žiaci školy. Ich funkčné obdobie je na 8 rokov (poznámka: respektíve 4 roky, podľa počtu rokov štúdia na škole )
 3. Koordinátorom ŠP je pedagogický zamestnanec, ktorého koordinovaním poveril riaditeľka školy GYMNÁZIUM, Komenského 32 , 07501 Trebišov
 4. Členstvo v ŠP zaniká:
 5. odstúpením,
 6. ukončením štúdia,
 7. odvolaním člena podľa článku VI. – bod 2,
 8. prerušením štúdia.

 Článok V.

Voľby a spôsob volenia členov do školského parlamentu 

 1. Voľby členov ŠP zabezpečia žiaci školy pod vedením koordinátora ŠP
 2. O voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy.
 3. Kandidátom na člena ŠP môže byť každý žiak školy, ktorý sa dobrovoľne uchádza o členstvo v ŠP
 4. Voľby sa uskutočnia priamym hlasovaním, na ktorom sa zúčastní minimálne polovica všetkých žiakov školy.
 5. Po vykonaní volieb volebná komisia zložená z koordinátora a dvoch nezávislých žiakov, ktorí nie sú kandidátmi, zráta odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy na platných hlasovacích lístkoch. Za platný hlasovací lístok sa pokladá ten, na ktorom je zaškrtnuté meno jedného alebo viac kandidátov.
 6. Členmi ŠP sa stáva 11 žiakov, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných žiakov. Pri rovnosti hlasov o členstve v ŽŠR rozhodne koordinátor, podľa preferencií žiaka (správanie, dochádzka atď.).
 7. 11 zvolených členov ŠP si spomedzi seba zvolia tajným hlasovaním predsedu, podpredsedu a tajomníka. Členovia vyhotovia z tejto voľby samostatnú zápisnicu na samostatnom stretnutí, pomimo hlavných volieb do ŠP .Voľby sú platné, len ak sa ich zúčastní nadpolovičná väčšina zvolených členov ŽŠR.
 8. Predsedom ŠP sa stáva člen ŠP, ktorý v tajnom hlasovaní získal najvyšší počet hlasov. Podpredsedom sa stáva žiak s druhým najvyšším počtom hlasov a tajomníkom žiak s tretím najvyšším počtom hlasov.
 9. Po vykonaní všetkých predchádzajúcich bodov predseda a koordinátor ŠP predložia riaditeľovi školy kompletné zápisnice z volieb a spolu podpíšu štatút ŠP, čím sa stáva ŠP oficiálne ustanoveným orgánom žiakov na škole podľa 26 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov a v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z.
 10. Ak počet členov ŠP klesne pod štatútom stanovený počet, ŽŠR usporiada doplnenie člena alebo viacerých členov usporiadaním verejných doplňujúcich volieb.
 11. O doplňujúcich voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu.

 

Článok VI

Práva a povinnosti člena  školského parlamentu

 1. Člen ŠP má právo:
  1. voliť a byť volený,
  2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu ŠP,
  3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŠP a slobodne sa k nim vyjadrovať,
  4. hlasovať ku všetkým uzneseniam ŠP,
  5. predkladať na rokovanie ŠP vlastné námety, prípadne materiály.
  6. odstúpením z postu člena ŽŠR, musí to však písomne oznámiť predsedovi. (poznámka: Predseda to musí na najbližšom stretnutí oznámiť, uviesť do zápisnice a ďalej postupovať podľa štatútu.)
 2. Člen ŠP je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie si povinností člena ŠP podľa tohto štatútu. V prípade nezáujmu bude člen platným hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných členov odvolaný. Následne sa vykonajú doplňujúce voľby alebo voľba náhradníka spod čiary.
 3. Člen ŠP je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Z každého zasadnutia ŠP sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.
 5. Člen ŠP je povinný spolupracovať pri plnení úloh, tlmočiť úlohy a závery zo zasadnutí žiakom školy.

 Článok VII.

 Povinnosti predsedu, podpredsedu a tajomníka školského parlamentu 

 1. Predseda žiackej školskej rady zastupuje ŠP navonok a spolu s podpredsedom a tajomníkom, riadia činnosť ŠP a konajú v jej mene.
 2. Predseda ŠP zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia školskej rady.
 3. Predseda ŠP má právo:
 1. požadovať vysvetlenie k absencii členov ŠP rady na zasadnutiach,
 2. byť informovaný o činnosti členov ŠP poverených vykonaním zverenej úlohy,
 3. rozdeľovať úlohy.
 1. Predseda ŠP dohliada na plnenie uznesení a informuje členov žiackej školskej rady.
 2. Ak predseda zo závažných dôvodov nemôže vykonávať svoje práva a povinnosti v zmysle tohto štatútu, prechádzajú tieto práva a povinnosti na podpredsedu.
 3. Predseda je zároveň aj zástupcom žiakov v Rade školy.
 4. Predseda môže, ale nemusí predkladať zápisnice riaditeľovi alebo vedeniu školy, môže touto úlohou poveriť iného člena ŠP
 5. Podpredseda nahrádza predsedu, ak ten nie je schopný vykonávať svoje povinnosti a komunikuje s ním o všetkých potrebných úkonoch.
 6. Tajomník zodpovedá za prípravu schôdzí ŠP, zapisuje a kontroluje správnosť údajov v zápisnici a prezenčnej listine, ktoré aj archivuje.

 Článok VIII.

Hospodárenie školského parlamentu

 1. ŠP nemá vlastný majetok.
 2. Náklady na činnosť ŠP sa uhrádzajú po schválení Rady rodičov z rozpočtu ZRPŠ, v opodstatnených prípadoch po dohode s riaditeľom školy z rozpočtu školy.
 3. ŠP hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
 4. Na pridelené finančné prostriedky ŠP dohliada koordinátor a predseda ŠP, finančné prostriedky držia v pokladnici a o príjmoch a výdavkoch vedú pokladničnú knihu.

Článok IX.

Zasadnutia školského parlamentu

 1. ŠP zasadá v určený deň minimálne raz mesačne. Zasadnutia sú verejné a zvoláva ich predseda ŠP, koordinátor ŠP alebo vedenie školy. Všetky zasadnutia sú archivované pomocou zápisníc minimálne jeden kalendárny rok.
 2. ŠP je uznášaniaschopná, ak sa zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov ŠP.
 3. Zasadania ŠP môžu prebiehať za fyzickej prítomnosti členov alebo pomocou online spojenia, pričom hlasovanie môže prebiehať “per rollam” .

 Článok X.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí školského parlamentu  GYMNÁZIUM, Komenského 32 , 07501 Trebišov   dňa  12.9.2022 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company