Projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre
operačný program Vzdelávanie

znak-eu       logo-eu-s-odkazom-na-esf-stredne     opv  20150703_VA-01

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Gymnázium Komenského 32, 075 01 Trebišov realizuje v období od 03/2014 do 08/2015 projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR s názvom „Využívanie inovatívnych metód pre rozvoj zručnosti v prírodovedných predmetoch“.

Kód výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
ITMS kód projektu: 26110130686
Celkové oprávnené výdavky: 209 812,49 €
Výška NFP: 199 321,87 €

Ciele projektu
Strategický cieľ projektu:

 •  Tvorba učebných textov a inovácia metód výučby v prírodovedných predmetoch s využitím inovovaných didaktických prostriedkov a didaktickej techniky

Špecifické ciele projektu:

 • Včleniť metódu riadeného objavovania do vyučovacích hodín prírodovedných predmetov a rozvíjať kľúčové kompetencie študentov s podporným využití IKT
 • Vzdelávať pedagogických zamestnancov v inovatívnych formách a metódach vyučovania

Cieľová skupina projektu
Pedagogickí zamestnanci strednej školy
Žiaci strednej školy

Aktivita 1.1. Tvorba a inovácia učebných materiálov a didaktických prostriedkov
Hlavným cieľom aktivity je vo väčšom rozsahu včleniť metódu riadeného objavovania do vyučovacích hodín prírodovedných predmetov , ako aj rozvíjanie kognitívnych, učebných, informačných a komunikačných kompetencií študentov s podporným využitím IKT. Chceme posilniť experimentálnu časť vyučovacích hodín a činnostné vyučovanie, keďže metódu riadeného objavovania považujeme za jednu z najdôležitejších metód v prírodovedných predmetoch potrebných pre tréning kompetencií. Moderné vzdelávanie si vyžaduje inováciu obsahu a metód vzdelávania na škole smerom k nadobudnutiu poznatkov a rozvoju odborných kompetencií žiakov a ich overovaniu. V dnešnej dobe študentom už nestačia klasické „monotónne“ vyučovacie metódy, potrebujú niečo nové, netradičné.

Aktivita 2.1.Odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v inovatívnych formách a metódach vyučovania
Hlavným cieľom aktivity je poskytnúť učiteľom prírodovedných predmetov moderné a kvalitné vzdelanie potrebné pre realizáciu prírodovedných predmetov. Klásť dôraz na špecifický rozvoj digitálnej gramotnosti účastníkov, na rozvoj ich odbornej pripravenosti v oblasti prírodovedných predmetov.

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Informácia o konaní prvého workshopu projektu Využívanie inovatívnych metód pre rozvoj zručností v prírodovedných predmetoch žiakov Gymnázia v Trebišove –  22. jún 2015

Dňa 22. júna 2015 bol zorganizovaný  workshop, ktorý pozvaných  informoval
o realizácii doterajších aktivít projektu.

Workshopu sa zúčastnili všetci zamestnanci školy a pozvaní hostia,  ktorých v úvode privítala Mgr. Mária Kašaiová, projektová manažérka a riaditeľka školy. V prezentácii predstavila základné ciele projektu, hlavný dôvod, prečo bol projekt vypracovaný a predložený na schválenie a jeho možnosti pre zvýšenie možnosti školy v materiálno-technickej oblasti a v inovácii edukačného procesu ako hlavného procesu a poslania školy.

Finančná manažérka Mgr. Anna Sokolová  predstavila v prezentácii aktivity spojené
s procesom verejného obstarávania so zameraním na nákup IKT, laboratórnych prístrojov a učebných pomôcok, neperiodickej literatúry, na zorganizovanie dvoch vzdelávacích aktivít s dôrazom na inováciu v edukácii, na prípravu workshopu, na nákup materiálu zameraných na publicitu projektu, na nákup laboratórneho a kovového nábytku , na nákup chemikálií pre chemickú učebňu, to všetko zatraktívni vybavenosť odborných učební pre vyučovanie prírodovedných predmetov. Pri podrobnejšom popise realizovaných verejných obstarávaní boli vyčíslené vynaložené finančné prostriedky.

Verejné obstarávanie

Finančné prostriedky

 1. Laboratórne prístroje a učebné pomôcky
11 590,70 + 1261,70 eur
 1. Podpora frekventantov (odoborná literatúra, školiaci materiál a potreby, spotrebný tovar a prevádzkový materiál
8 548,76 eur
3.Laboratórny a kovový nábytok 24 986, 54 eur
 1. Chemikálie a iný spotrebný materiál
7 394,94 eur
 1. Publicita a informovanie
2 518, 84 eur
 1. IKT technika
17 650,25 eur
 1. Vzdelávanie
6 400 eur
 1. Tlačové konferencie a workshopy zamerané na publicitu projektu
1 329 eur
 1. Pracovník na verejné obstarávanie
600, 00 eur
 1. Ubytovanie, stravné a cestovné pre frekventantov vzdelávania
2 160 eur
 1. Grafické spracovanie a tlač publikácií (MAT, FYZ, CHE, BIO, INF)
9 894, 00 eur

 Manažérka publicity a koordinátorka odborných aktivít   Jana Nováková  prítomných informovala v prezentácii o priebehu aktivít, a to:

1.1. Tvorba a inovácia učebných materiálov a didaktických prostriedkov- metodici projektu vytvorili od júna 2014 zaujímavé materiály- pracovné listy, popisy laboratórnych cvičení, názorné prezentácie v PowerPointe,  súbory neriešených a riešených príkladov, autotesty pre žiakov, pojmové mapy. Výber spomínaných materiálov bude zaradený do pripravovaných publikácií . Celkovo bude vydaných 1000 publikácií- po 200 kusov pre predmety MAT, FYZ, BIO, CHE, INF. Je to tvorivý príspevok našich pedagógov v publikačnej činnosti školy a pre žiaka znamená kvalitnú prípravu na maturitnú skúšku( čo je súčasťou poslania školy) a ďalšie štúdium.

2.1. Odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v inovatívnych formách a metódach vyučovania- naši učitelia absolvovali 2 vzdelávacie aktivity.
V novembri 2014 všetci učitelia prírodovedných predmetov boli zaškolení v používaní systému Vernier, ktorý bol zakúpený v rámci verejného obstarávania a  pre žiaka znamená viac praktickej ukážky do vyučovania.

V období marec- apríl 2015 sa uskutočnilo vzdelávanie zamerané na inovatívne metódy v edukácii prírodovedných predmetov a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov trebišovského štátneho gymnázia. Vzdelávanie prebehlo v rekreačnom zariadení Zemplínskej Šíravy a na pôde školy. Vedomosti, nové zručnosti, utuženie sociálnych vzťahov pedagogického zboru- to bol výsledok tejto aktivity.

V druhej časti workshopu sa všetci zúčastnení prešli po jednotlivých inovovaných odborných učebniach – BIO, CHE, FYZ, kde výučba prebieha  od 20. mája 2015. Metodici predstavili s viditeľnou hrdosťou “svoju” modernú učebňu.

Ukončenie workshopu a neformálna komunikácia pokračovala pri  dobrom občerstvení.

Jana Nováková, manažérka publicity projektu

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company