Štátny vzdelávací program


Jazyk a komunikácia

1. – 4. ročník,  osemročné štúdium
Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk B2 Anglický jazyk
Nemecký jazyk Nemecký jazyk
Ruský jazyk Ruský jazyk
Španielsky jazyk  
 
   

Matematika a práca s informáciami

1. – 4. ročník,  osemročné štúdium
Matematika Matematika
Informatika Informatika

Človek a príroda

1. – 4. ročník,  osemročné štúdium
Chémia Chémia
Fyzika Fyzika
Biológia Biológia

Človek a spoločnosť

1. – 4. ročník,  osemročné štúdium
Dejepis Dejepis
Občianska náuka Občianska náuka
Geografia Geografia

Zdravie a pohyb

1. – 4. ročník,  osemročné štúdium
Telesná a športová výchova Telesná a športová výchova

Umenie a kultúra

1. – 4. ročník,  osemročné štúdium
Umenie a kultúra Výchova umením
Výtvarná výchova
Hudobná výchova

Človek a hodnoty

1. – 4. ročník,  osemročné štúdium
Etika Etika
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company