Vzdelávacie oblasti


  JAZYK A KOMUNIKÁCIA
PhDr. Jana Serbinová   - vedúca VO, vedúca JŠ
Mgr. Eva Balová – vedúca predmetu SJL pre nižšie osemročné štúdium
Mgr. Jana Ferjová – vedúca predmetu ANJ
Mgr. Beáta Bieleshová – vedúca predmetu RUJ
Ing. Vladimír Klubert – vedúci predmetu ŠPJ
Mgr. Lenka Janoková- vedúca predmetu SJL pre 4- ročné štúdium
členovia:
 Mgr. Zuzana Bogdányiová Mgr. Veronika Hazugová
Mgr. Jana Štovková Mgr. Lenka Janoková
Mgr. Ivana Kičinková PhDr. Viera Žajáková
Mgr. Mária Majerníková   PhDr. Jana Nováková


MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Mgr. Dušana Čižmárová   - vedúca VO, vedúca predmetu INF
RNDr. Miriam Lešová  – vedúca predmetu  MAT
RNDr. Miroslav Telepovský – vedúci predmetu FYZ
členovia:
 Mgr. Róber Janok RNDr. Erika Macejková
Mgr. Alica Ostrožovičová Mgr. Anna Sokolová


ČLOVEK A PRÍRODA
RNDr. Dagmar Ružinská   - vedúca VO
RNdr. Ján Treľo  – vedúci predmetu  BIO
RNDr. Erika Macejková – vedúca predmetu CHE
členovia: 
Mgr. Mária Kašaiová Mgr. Michaela Krivá


ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

Mgr. Gabriela Maruščáková   - vedúca VO, vedúca predmetu OBN
Mgr. Slavomíra Kútna  – vedúci predmetu  DEJ
Mgr. Alica Ostrožovičová – vedúca predmetu GEG
členovia: 
Mgr. Eva Balová Mgr. Veronika Hazugová
Mgr. Slavomíra Kútna


ZDRAVIE A POHYB 

Mgr. Martin Begala  - vedúca VO
členovia: 
Mgr. Miroslav Béreš


  UMENIE A KULTÚRA
Mgr. Lenka Janoková  - vedúca VO, vedúca predmetov UMK, VYV, VUM
členovia: 
Mgr. Mária Majerníková


 ČLOVEK A HODNOTY

Mgr. Martin Begala  - vedúci VO


  KOORDINÁTORI PRERIEZOVÝCH  TÉM

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ (OSR)
Mgr. Gabriela Maruščáková
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
RNDr. Ján Treľo
MEDIÁLNA VÝCHOVA (MEV)
Mgr. Lenka Janoková
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA (MKV)
Mgr. Slavomíra Kútna
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA (OŽZ)
Mgr. Miroslav Béreš
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
Mgr. Dušana Čižmárová
PREVENCIE DROG. A INÝCH ZÁVISLOSTÍ (PDR)
Mgr. Eva Balová
KOORDINÁTOR INFORMATIKY
Mgr. Dušana Čižmárová
FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ
Mgr. Róbert Janok
ŽŠR
RNDr. Miriam Lešová
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company