Vzdelávacie oblasti


  JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Mgr. Veronika Hazugová   - vedúca VO, vedúca JŠ
Mgr. Eva Balová – vedúca predmetu SJL pre nižšie osemročné štúdium
Mgr. Jana Ferjová – vedúca predmetu ANJ
PhDr. Viera Žajáková – vedúca predmetu RUJ
Ing. Vladimír Klubert – vedúci predmetu ŠPJ
Mgr. Lenka Janoková- vedúca predmetu SJL pre 4- ročné štúdium
členovia:
 Mgr. Zuzana Bogdányiová
Mgr. Mária Majerníková


MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
RNDr. Miriam Lešová    - vedúca VO,
RNDr. Erika Macejková  – vedúca predmetu  MAT
RNDr. Miroslav Telepovský – vedúci predmetu FYZ
Mgr. Róber Janok – vedúcipredmetu INF
členovia:
 Mgr. Dušana Čižmárová
Mgr. Alica Ostrožovičová


ČLOVEK A PRÍRODA
RNDr. Dagmar Ružinská   - vedúca VO
RNdr. Ján Treľo  – vedúci predmetu  BIO
Mgr. Michaela Krivá – vedúca predmetu CHE
členovia: 
Mgr. Mária Kašaiová


ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

Mgr. Gabriela Maruščáková   - vedúca VO, vedúca predmetu OBN
Mgr. Slavomíra Kútna  – vedúci predmetu  DEJ
Mgr. Alica Ostrožovičová – vedúca predmetu GEG
členovia: 
Mgr. Eva Balová Mgr. Veronika Hazugová
Mgr. Slavomíra Kútna


ZDRAVIE A POHYB 

Mgr. Martin Begala  - vedúca VO
členovia: 
Mgr. Miroslav Béreš


  UMENIE A KULTÚRA
Mgr. Lenka Janoková  - vedúca VO, vedúca predmetov UMK, VYV, VUM
členovia: 
Mgr. Mária Majerníková


 ČLOVEK A HODNOTY

Mgr. Martin Begala  - vedúci VO


  KOORDINÁTORI PRERIEZOVÝCH  TÉM

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ (OSR)
Mgr. Gabriela Maruščáková
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
RNDr. Ján Treľo
MEDIÁLNA VÝCHOVA (MEV)
Mgr. Lenka Janoková
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA (MKV)
Mgr. Slavomíra Kútna
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA (OŽZ)
Mgr. Miroslav Béreš
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
PhDr. Viera Žajáková
PREVENCIE DROG. A INÝCH ZÁVISLOSTÍ (PDR)
Mgr. Eva Balová
KOORDINÁTOR INFORMATIKY
Mgr. Róbert Janok
FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ
Mgr. Róbert Janok
ŽŠR
RNDr. Miriam Lešová
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company