Projekt 2019 – 2022

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

cloud

Operačný program :   Operačný  program  Ľudské zdroje

Kód výzvy:      OPLZ – P0182018/DOP/1.1.1 – 03

Kód projektu:  312011U093

Názov projektu:

Rozvíjanie matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti - nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových kompetencií a získavanie praktických a profesijných zručností žiakov Gymnázia v Trebišove

Druh  projektu :  Dopytovo  orientovaný projekt

Celkové oprávnené výdavky projektu :  303 281, 78  eur

Výška NFP :    288 117,69 eur

Cieľová skupina projektu:

  • žiaci Gymnázia v Trebišove
  • pedagogickí zamestnanci Gymnázia v Trebišove

Doba realizácie projektu :  november 2019  -  október 2022

Dĺžka trvania : 36 mesiacov

Hlavné aktivity projektu:

  1. Implementácia extra hodín
  2. Rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov

2.1  Pedagogické kluby

2.2  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

Koordinačný tím projektu:

Projektový  manažér:    PaedDr. Mária Kašaiová, riaditeľka školy

Finančný manažér:  Mgr. Anna Sokolová, zástupkyňa pre TEČ

Manažér monitorovania:   PhDr. Jana Nováková, zástupkyňa pre VVČ

 

www.esf.gov.sk                                                www.minedu.sk

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company