Výchovný poradca

Mgr. Gabriela Maruščáková – výchovná poradkyňa

Konzultačné hodiny:

pondelok – 13:30 -15:30 / Iné termíny po vzájomnej dohode

Kabinet DEJ

gabriela.maruscakova@gymtv.sk

Hlavné ciele činnosti výchovného poradcu:

 • podporovať rozvoj osobnosti žiaka
 • poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov
 • poskytovať konzultácie žiakom školy a ich zákonným zástupcom v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie
 • poskytovať poradenstvo v oblasti vzdelávania pre nadaných žiakov
 • poradenská služba pri výbere ďalšieho štúdia – vysokoškolského, nadstavbového
 • kariérne poradenstvo
 • venovať pozornosť žiakom s poruchami učenia, správania a výkonovým zlyhaním
 • spolupracovať s triednymi učiteľmi a vedením školy
 • poskytovať informácie pre budúcich záujemcov o štúdium, spolupracovať so zamestnávateľmi a inštitúciami v oblasti výchovného a kariérneho poradenstva

Usmernenie k prihláškam na VŠ

 • prihlášky sa overujú v čase konzultačných hodín
 • po vzájomnej dohode s VP i mimo konzultačných hodín (ak sa zmenil dátum podania prihlášky resp. ak je potrebná oprava…)
 • žiak si prihlášku zakúpi alebo vytlačí. Škola prihlášky nedáva!

Usmernenie k DOD počas vyučovania i mimo neho

 • žiak podáva žiadosť o uvoľnenie z vyučovania na DOD aspoň 3 dni pred jej konaním zástupkyni riaditeľky školy
 • na tlačive musí mať vyjadrenie triedneho profesora a následne vyjadrenie riaditeľky školy
 • žiadosti sú na web stránky školy v časti FORMULÁRE
 • žiak ide iba na jednu prezentáciu mimo školy, ktorá by mala byť totožná so zameraním štúdia na VŠ

elektronická prihláška  – nezabudnite sa najskôr zaregistrovať a potom sa prihláste, čítajte pokyny na stránke portálu

potvrdenie lekára ku prihláške na VŠ

Žiadosť o poradenstvo pri výbere štúdia a profesijnej orientácie  – pre žiakov 2. ročníka

Zoznam vysokých škôl podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nájdete na odkaze:

https://www.minedu.sk/vysoke-skolstvo/

Prehľad vysokých škôl a užitočné stránky:

https://www.portalvs.sk/sk/

https://www.vysokeskoly.sk/

http://www.zoznamskol.eu/typ/vysoka-skola/

www.scio.sk/skoly/scate

www.scio.sk/nps

www.scio.cz

e-mailom: scio@scio.cz

 

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company