Monitoring projektu

Aktivita 1.  Implementácia extra hodín v školskom roku 2022/2023

Názov predmetu EH ročník vyučuje
Čítanie s porozumením prvý Mgr. Eva Balová
Čítanie s porozumením kvinta Mgr. Lenka Janoková
Čítanie s porozumením druhý Mgr. Lenka Janoková
Čítanie s porozumením druhý Mgr. Eva Balová
Čítanie s porozumením sexta Mgr. Lenka Janoková
Praktikum z biológie tretí RNDr. Dagmar Ružinská
Praktikum z biológie tretí RNDr. Ján Treľo
Praktikum z chémie tretí Mgr. Michaela Krivá
Praktická matematika tretí Mgr. Róbert Janok
Praktická matematika tretí RNDr. Miroslav Telepovský
Praktikum z fyziky tretí RNDr. Miroslav Telepovský
Informatika v praxi tretí Mgr. Alica Ostrožovičová
Historický seminár tretí Mgr. Gabriela Maruščáková
Občianska výchova v praxi tretí Mgr. Gabriela Maruščáková
Občianska výchova v praxi tretí Mgr. Slavomíra Kútna
Praktická matematika štvrtý Mgr. Róbert Janok
Praktikum z biológie štvrtý RNDr. Ján Treľo
Praktikum z biológie štvrtý RNDr. Dagmar Ružinská
Informatika v praxi štvrtý Mgr. Alica Ostrožovičová
Praktikum z chémie štvrtý Mgr. Michaela Krivá
Historický seminár štvrtý Mgr. Slavomíra Kútna
Občianska výchova v praxi štvrtý Mgr. Slavomíra Kútna
Občianska výchova v praxi štvrtý Mgr. Gabriela Maruščáková

Do implementácie extra hodín  v školskom roku 2022/2023  je zapojených  210 žiakov.

Na vyučovacích hodinách sú používané pomôcky zakúpené z prostriedkov ESF a EFRR.

Rozvrh extra hodín  – zverejnený na stránke školy

Aktivita  2. Rozvoj kľúčových  kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov

Podaktivita  2.1 Pedagogické kluby

Názov pedagogického klubu Počet členov v 2022/2023 Periodicita stretnutí
Človek a príroda 7 2x v mesiaci
Človek a spoločnosť 3 2x v mesiaci
Jazyk a komunikácia 6 2x v mesiaci
Matematika a práca s informáciami 4 2x v mesiaci

Informácie o priebehu stretnutí sú pravidelne monitorované aj na stránke školy.

Podaktivita 2.2 Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

Názov vzdelávania Počet zapojených PZ Počet hodín Poznámka
Neakreditované vzdelávanie v oblasti rozvoja finančnej  gramotnosti 20 55 Ukončené január 2022.

Plán ukončenia aktivít  projektu  v školskom roku 2022/2023

Aktivita Podaktivita Termín ukončenia
Implementácia extra hodín marec 2023
Rozvoj kľúčových  kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov Pedagogické kluby január 2023
Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov Ukončené  31. január 2022.

Výročná  monitorovacia správa  –   január   2023

Záverečná monitorovacia správa  – bude predložená do 30 dní od ukončenia realizácie aktivít projektu – apríl 2023.

Školský rok 2021/2022  –  3. rok implementácie aktivít projektu

Aktivita 1.  Implementácia extra hodín v školskom roku 2021/2022

Názov predmetu EH ročník vyučuje
Čítanie s porozumením prvý Mgr. Eva Balová
Čítanie s porozumením prvý Mgr. Lenka Janoková
Čítanie s porozumením kvinta Mgr. Lenka Janoková
Čítanie s porozumením druhý Mgr. Lenka Janoková
Čítanie s porozumením druhý Mgr. Eva Balová
Čítanie s porozumením druhý Mgr. Eva Balová
Čítanie s porozumením sexta Mgr. Eva Balová
Praktická matematika tretí RNDr. Miroslav Telepovský
Praktikum z biológie tretí RNDr. Dagmar Ružinská
Praktikum z biológie tretí RNDr. Ján Treľo
Praktikum z chémie tretí RNDr. Erika Macejková
Informatika v praxi tretí Mgr. Dušana Čižmárová
Informatika v praxi tretí Mgr. Alica Ostrožovičová
Historický seminár tretí Mgr. Slavomíra Kútna
Občianska výchova v praxi tretí Mgr. Gabriela Maruščáková
Občianska výchova v praxi tretí Mgr. Slavomíra Kútna
Praktická matematika štvrtý Mgr. Róbert Janok
Praktická matematika štvrtý RNDr. Miroslav Telepovský
Praktikum z biológie štvrtý RNDr. Ján Treľo
Praktikum z biológie štvrtý RNDr. Dagmar Ružinská
Praktikum z chémie štvrtý RNDr. Erika Macejková
Informatika v praxi štvrtý Mgr. Dušana Čižmárová
Informatika v praxi štvrtý Mgr. Alica Ostrožovičová
Historický seminár štvrtý Mgr. Gabriela Maruščáková
Občianska výchova v praxi štvrtý Mgr. Slavomíra Kútna

Do implementácie extra hodín  v školskom roku 2021/2022  je zapojených  239 žiakov.

Na vyučovacích hodinách sú používané pomôcky zakúpené z prostriedkov ESF a EFRR.

Aktivita  2. Rozvoj kľúčových  kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov

Podaktivita  2.1 Pedagogické kluby

Názov pedagogického klubu Počet členov v 2021/2022 Periodicita stretnutí
Človek a príroda 7 2x v mesiaci
Človek a spoločnosť 3 2x v mesiaci
Jazyk a komunikácia 8 2x v mesiaci
Matematika a práca s informáciami 5 2x v mesiaci

Informácie o priebehu stretnutí sú pravidelne monitorované aj na stránke školy.

Podaktivita 2.2 Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

Názov vzdelávania Počet zapojených PZ Počet hodín Poznámka
Neakreditované vzdelávanie v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti 20 55 ukončené august 2021
Neakreditované vzdelávanie v oblasti rozvoja finančnej  gramotnosti 20 55 pokračuje

 

Implementácia aktivít projektu v školskom roku 2020/2021

 V  školskom roku 2020/2021 projekt pokračuje v poradí druhým školským rokom. Implementácia extra hodín so zameraním na rozvoj finančnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v predchádzajúcom školskom roku bola prerušená od marca 2020 z dôvodu pandemickej situácie. V septembri 2020, s novým školským rokom, sme obnovili prezenčnú výučbu a vyučovanie extra hodín prebiehalo podľa rozvrhu hodín.

 12. októbra 2020 sme opäť prešli na dištančnú formu a takto to pretrvalo až do jarných mesiacov. Extra hodiny sú súčasťou rozvrhu hodín a ich implementácia naďalej zodpovedne pokračovala v online priestore. Učitelia prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams komunikovali so žiakmi a dôsledne plnili jednotlivé TVVP. Podľa pandemickej situácie pracovali z domáceho prostredia alebo priamo v škole, v možnej miere pri vyučovaní využívali didaktické pomôcky zakúpené v rámci projektu zo zdrojov ESF. Sú to moderné pomôcky, ktoré sú výbornou ilustráciou učiva v trojrozmernej podobe. Učitelia aj prostredníctvom monitoru snažili sa žiakom priblížiť svet financií, matematiky a prírody. V čitateľskej gramotnosti sa obrazovka stala tabuľou pre písaný text a tu bol priestor pre uplatnenie IKT a zvyšovanie informačných a informatických kompetencií žiakov i  učiteľov.

V apríli sa do školského prostredia vrátili maturanti a od mája 2021 sa obnovila výučba prezenčne pre ďalšie ročníky. Implementácia hodín sa vrátila do reálneho prostredia a bez prerušenia boli TVVP naplnené. Celkový plán hodín na tento školský rok v počte 948 je splnený.

Ďalšou aktivitou realizovaného projektu je Rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov. V rámci podaktivity Pedagogické kluby v 2. školskom roku projektu pracovali 4 pedagogické kluby. Podľa programu sa kluby stretávali 2x do mesiaca a spolu sa konalo 80 stretnutí. Je to zaujímavý priestor na vzájomnú výmenu skúseností v pedagogickej praxi, na konverzáciu o pravidelnej inovatívnosti v edukácii, na konfrontáciu dobrej praxe a
na prezentovanie výsledkov školy v predmetoch a v oblasti matematickej, finančnej, prírodovednej a čitateľskej gramotnosti. Táto aktivita dáva možnosti na profesijný a kompetenčný rozvoj pedagogických zamestnancov školy. Aj v tejto aktivite bol plán tém splnený.

PhDr. Jana Nováková, manažér monitoringu

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company