Monitoring projektu

Implementácia aktivít projektu v školskom roku 2020/2021

 V  školskom roku 2020/2021 projekt pokračuje v poradí druhým školským rokom. Implementácia extra hodín so zameraním na rozvoj finančnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v predchádzajúcom školskom roku bola prerušená od marca 2020 z dôvodu pandemickej situácie. V septembri 2020, s novým školským rokom, sme obnovili prezenčnú výučbu a vyučovanie extra hodín prebiehalo podľa rozvrhu hodín.

 12. októbra 2020 sme opäť prešli na dištančnú formu a takto to pretrvalo až do jarných mesiacov. Extra hodiny sú súčasťou rozvrhu hodín a ich implementácia naďalej zodpovedne pokračovala v online priestore. Učitelia prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams komunikovali so žiakmi a dôsledne plnili jednotlivé TVVP. Podľa pandemickej situácie pracovali z domáceho prostredia alebo priamo v škole, v možnej miere pri vyučovaní využívali didaktické pomôcky zakúpené v rámci projektu zo zdrojov ESF. Sú to moderné pomôcky, ktoré sú výbornou ilustráciou učiva v trojrozmernej podobe. Učitelia aj prostredníctvom monitoru snažili sa žiakom priblížiť svet financií, matematiky a prírody. V čitateľskej gramotnosti sa obrazovka stala tabuľou pre písaný text a tu bol priestor pre uplatnenie IKT a zvyšovanie informačných a informatických kompetencií žiakov i  učiteľov.

V apríli sa do školského prostredia vrátili maturanti a od mája 2021 sa obnovila výučba prezenčne pre ďalšie ročníky. Implementácia hodín sa vrátila do reálneho prostredia a bez prerušenia boli TVVP naplnené. Celkový plán hodín na tento školský rok v počte 948 je splnený.

Ďalšou aktivitou realizovaného projektu je Rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov. V rámci podaktivity Pedagogické kluby v 2. školskom roku projektu pracovali 4 pedagogické kluby. Podľa programu sa kluby stretávali 2x do mesiaca a spolu sa konalo 80 stretnutí. Je to zaujímavý priestor na vzájomnú výmenu skúseností v pedagogickej praxi, na konverzáciu o pravidelnej inovatívnosti v edukácii, na konfrontáciu dobrej praxe a
na prezentovanie výsledkov školy v predmetoch a v oblasti matematickej, finančnej, prírodovednej a čitateľskej gramotnosti. Táto aktivita dáva možnosti na profesijný a kompetenčný rozvoj pedagogických zamestnancov školy. Aj v tejto aktivite bol plán tém splnený.

PhDr. Jana Nováková, manažér monitoringu

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company