Prijímacie skúšky šk. rok 2020/2021

Informácie pre uchádzačov a ich zákonných zástupcov

  1. Rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania doručíme zákonným zástupcom uchádzača odoslaním naskenovaného rozhodnutia prostredníctvom e-mailu a poštou doporučenou zásielkou do vlastných rúk.
  2. V zmysle Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/11399:1-A2200 zákonný zástupca uchádzača do 4. júna 2020 doručí Gymnáziu, Komenského 32, Trebišov záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium:
  1. odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu skola@gymtv.sk,
  2. alebo poštou na adresu Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
  3. alebo osobne.

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

  1. Po potvrdení nástupu zákonný zástupca vyplní návratku žiaka, na ktorej uvedie voľbu voliteľných predmetov (druhý cudzí jazyk, etická/náboženská výchova), ktorú odošle spolu s potvrdením o nastúpení na školu. Ak zákonný zástupca nedoručí potvrdenie do stanoveného termínu, nástup na štúdium zaniká.

 

  1. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  2. Vo výsledkovej listine je prvých 62 žiakov oddelených červenou čiarou. Sú to žiaci, ktorí získali najviac bodov, avšak nie všetci žiaci z tohto počtu potvrdia záujem o štúdium na našej škole.
  3. Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí odvolanie, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium. Prosíme rodičov, aby boli trpezliví a v prípade otázok nás kontaktovali. 

Na vaše otázky radi zodpovieme telefonicky: 056/6722260 (sekretariát školy), e-mailom: skola@gymtv.sk, prípadne osobne.

  Výsledková listina z prijímacieho konania 21.05.2020

Pridelený kód uchádzača je trojčíslie vľavo hore na rozhodnutí. A/2020/000xyz

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company