Právo dotknutej osoby

Právo dotknutej osoby

 

Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.

Podnetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:

  • meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa,
  • označenie toho, proti komu návrh smerujeꓼ názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne formu a identifikačné číslo, ak bolo pridelené
  • predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracovaní osobných údajov porušili,
  • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
  • kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania.

Vzor návrhu na webe Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/kcfinder/files/WEB-vzor_navrhu.pdf.

 

 

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company