Krúžky

Mareriálno-technické a priestorové  podmienky : činnosť útvarov prebieha v priestoroch  školy a vonkajšieho areálu a zároveň využívame priestory mestskej športovej haly. Materiálno-technické zabezpečenie pre jednotlivé záujmové útvary je na štandardnej úrovni, ale na zvýšenie úrovne činnosti v jednotlivých ZÚ je nutné reflektovať na požiadavky materiálneho zabezpečenia  jednotlivých vedúcich.


Mimoškolské priestory
, ktoré využívajú záujmové útvary na realizáciu svojich cieľov sú : mestská športová hala,  zimný štadión, mestské kultúrne, spoločenské stredisko a mestská a školská knižnica.

Podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri  výchove :

 Podmienky sú zhodné s podmienkami ktorými sa riadi výchovno vzdelávacia činnosť na škole. V zmysle § 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola vypracovaná koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podmienkach  Gymnázia Trebišov a vzdelávania v tejto oblasti. Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je podrobne uvedený v smernici o evidencii a registrácii pracovných a školských úrazov a v organizačnej smernici  – Koncepcia politiky BOZP a vzdelávania v tejto oblasti.

  Predmetom politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zabezpečiť jej organizačné usporiadanie, pričom je nutné vychádzať z platných právnych predpisov: Ústavy SR, Zákonníka práce, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok a príslušných technických noriem.

 Cieľom tejto politiky je zlepšenie ochrany zdravia zamestnancov pred rizikami pracovných úrazov, predchádzať nebezpečenstvám, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku práce a pracovných postupov. Účelom tejto politiky je riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, motivácia všetkých zamestnancov k princípom bezpečnosti a ochrany zdravia s cieľom neustáleho zlepšovania kvality práce.

Zamestnávateľ v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa zaväzuje k nasledovnému:

  1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) je nevyhnutnou súčasťou činností, ktoré vykonávajú zamestnanci.
  2. Zavedením systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí súlad so zákonmi, nariadeniami vlády, vyhláškami a ostatnými predpismi.
  3. Dodržiavanie platných právnych predpisov a pravidiel týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  4. Zabezpečenie BOZP je spoločnou zodpovednosťou zamestnávateľa a zamestnanca. Zamestnávateľ prehlasuje, že všetci zamestnanci sú primerane vyškolení a preskúšaní v otázkach BOZP v závislosti od vykonávania ich funkcie.
  5. Zamestnancom zabezpečí vylepšovanie pracovných podmienok v súlade s fyzickými a psychickými danosťami jednotlivcov.
  6. Implementácia politiky BOZP bude zabezpečená pridelením zodpovednosti na každej riadiacej úrovni so zavedením kontrolnej činnosti stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  7. V zmluvných vzťahoch bude presadzovať, aby sa zmluvní partneri riadili otázkami BOZP v súlade s prijatými dokumentmi a predpismi Gymnázia Trebišov.
  8. Stanovenie cieľov zabezpečenia BOZP a  ich pravidelné prehodnocovanie a v prípade potreby aktualizovanie.

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov :

Účasť študentov v útvaroch je evidovaná v TK. Hodnotenie aktivity študentov na krúžkoch má byť vyhodnotené polročne a materiálnou alebo finančnou odmenou pri dosiahnutí výnimočných úspechov. Práca v záujmovom útvare je vyhodnotená na záverečnej nástenke výstup z krúžkov – “Chválime sa sami” .

Vnútorný systém kontroly a hodnotenie zamestnancov školského zariadenia

Jednou z foriem kontroly činnosti  jednotlivých krúžkov je vypĺňanie mesačného výkazu činnosti jednotlivých útvarov (mesačná kontrola), kontrola TK ( štvrťročná kontrola). Ďalšou formou kontroly je vytváranie fotoalbumov z jednotlivých akcií, výstav, organizovaním dlhodobých športových súťaží  ,kultúrnych predstavení, alebo prezentácie z celoročnej činnosti krúžku publikované na www stránke našej školy. Formou kontroly je aj individuálna návšteva ZRŠ pre TEČ, prípadne RŠ školy na  jednotlivých krúžkoch. Kontrolujú sa výchovné plány činnosti záujmových útvarov a priebeh krúžkovej činnosti. Dotazníkovou metódou budeme aj naďalej monitorovať  spokojnosť žiakov s prácou záujmových útvarov.

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov :

 Závisí od náplne a požiadaviek na činnosť v jednotlivých krúžkoch. Absolvovanie vzdelávania sa dokladá fotokópiou vydaného osvedčenia.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company