Výchovný program

Názov programu: Náš cieľ –rozvoj Vašich záujmov a schopností

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy:

Cieľom CVČ je osloviť žiakov našej školy , ale aj z iných škôl záujmovou činnosťou v oblasti vedy, kultúry , umenia a športu . Činnosťou v krúžkoch chceme rozvíjať u žiakov ich záujmy, schopnosti, vedomosti a tiež podporovať rozvoj ich spôsobilosti, ktoré získavajú v škole. Snahou CVČ je i primárna prevencia pred nástrahami ich zdravého vývoja ako sú drogy, fajčenie, alkohol a iné závislosti.

Formy výchovy a vzdelávania:
Centrum zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych žiakov v ich voľnom čase rôznymi formami výchovy. Kvalifikovaní učitelia využívajú formy:

  • didaktické – rozprávanie , prednáška, rozhovor, beseda…,
  • sociálne – individuálna tvorivá práca študenta, skupinová práca,
  • organizačné- výstavy, návšteva športových , kultúrnych podujatí a veľa spontánnych aktivít, súťaží a individuálnych prístupov v priebehu celého kalendárneho roka.

Činnosť v krúžkoch zabezpečuje :

  • viac možností venovať sa talentovaným žiakom
  • aktívny oddych vo voľnom čase – základy správnej psychohygieny
  • vytváranie skupín žiakov, ktoré vedú k formovaniu novým vzťahom
  • výraznejšiu aktivitu jednotlivca

Záujmová činnosť: riadi sa školským zákonom o výchove a vzdelávaní 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 (§116) v platnom znení. Centrum sa člení na oddelenia a záujmové útvary podľa záujmovej činnosti.
Tematické oblasti: oblasť športu a turistiky, oblasť kultúry, humánna a prírodovedná oblasť
Výchovný plán: pozostáva z výchovných plánov jednotlivých záujmových útvarov .VP majú obsahovať tieto základné ciele:

OBLASŤ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
Globálny cieľ Dosiahnuť hlavný cieľ sformulovaný v ŠVP pre gymnáziá:
rozvinuté absolventove schopnosti, znalosti a hodnotové postoje tak, aby:
– bol absolvent pripravený pre pracovný a mimopracovný život v spoločnosti,
– získal nevyhnutný vzdelanostný základ pre kontinuálne (aj celoživotné)
vzdelávanie a pre svoj osobný a sociálny rozvoj.
Strategický cieľ 1 Rozvinúť u absolventov kľúčové spôsobilosti v záujmových oblastiach učenia sa tak, aby:
– získali dostatok spôsobilostí, ktoré dokážu samostatne a kreatívne
uplatňovať v záujmovej činnosti .
Cieľ 1.1 V personálnej oblasti: maximálne rozvinúť potenciál každého žiaka pre osobnostné zrenie a stávanie sa svojskou, samostatnou (nezávislou), tvorivou a zodpovednou osobnosťou
Aktivita 1.1.2 Vypracovanie výchovného plánu záujmového útvaru , používanie učebných prostriedkov, vyučovacích metód a foriem, ktoré budú umožňovať rozvoj potenciálu každého žiaka
Cieľ 1.2 V sociálnej oblasti: rozvinúť u žiakov zmysel pre sociálnu vzájomnosť, starostlivosť a spravodlivosť, upevniť záujem o uchovanie národného dedičstva a akceptovanie kultúrnych odlišností
Aktivita 1.2.1 Používanie učebných postupov a prístupov (napr. skupinová forma vyučovania, zážitková metóda, …), ktoré umožňujú rozvinutie žiakovho zmyslu pre sociálnu vzájomnosť, starostlivosť , spravodlivosť , fair play hru, zmysel pre kolektívnu spoluprácu, vytváranie dobrých medziľudských vzťahov …
Aktivita 1.2.2 Zapájania žiakov do verejnoprospešných aktivít neziskových organizácií, školských a mimoškolských akcií rôzneho charakteru.
Cieľ 1.3 V profesijno-orientačnej oblasti: rozvinúť schopnosti k informovanému výberu svojho profesionálneho smerovania
Aktivita 1.3.1 Do výchovných plánov jednotlivých krúžkov zahrnúť informácie o praktickom využívaní preberaných poznatkov
Aktivita 1.3.2 Do výchovných plánov zahrnúť metódy, ktoré uľahčujú profesionálne smerovanie žiakov –projektová metóda, vypracúvanie seminárnych prác, exkurzie do závodov, návšteva športových podujatí , kultúrnych predstavení a pod.
Cieľ 1.4 Vo všeobecnovzdelávacej oblasti: rozvinúť široký kultúrny (všeobecný, najmä vedecký) vzdelanostný základ pre celoživotné zveľaďovanie pri súbežnom pestovaní kreativity
Aktivita 1.4.1 Vo vyučovacích predmetoch sa snažiť o to, aby žiak získal dobrý vzťah k jednotlivým vybraným záujmovým činnostiam a aby mal ochotu ďalej sa vzdelávať a zvyšovať svoju výkonnosť, starostlivosť o zdravie a vytvoriť si zdravý životný štýl.
Aktivita 1.4.2 Naučiť žiakov vytvoriť si časový priestor na osvojenie techník efektívneho učenia sa, organizovanie voľného času
Aktivita 1.4.3 Vo výchovných plánoch záujmových útvarov vytvoriť priestor pre využívanie vyučovacích metód, ktoré vedú k samostatnej a kreatívnej práci (projektová, heuristická metóda, metóda riešenia problémov, zážitková metóda,…)
Strategický cieľ 2 Priblížiť sa k poslaniu našej školy –„ Vychovať žiaka vzdelaného, s vlastným názorom na dianie vo svete i v jeho najbližšom okolí, s pozitívnym prístupom k životu, pripraveného na štúdium na akejkoľvek vysokej škole podľa jeho záujmu a cieľavedomého výberu , pripraveného na život v spoločnosti, s pochopením a dodržiavaním práv a povinností, schopného prijať zodpovednosť za svoje konanie a rozhodnutia. Žiaka, ktorý pozná sám seba, svoje schopnosti a ktorý chce a dokáže rozvíjať svoje spôsobilosti.“
Cieľ 2. 1 Zabezpečiť, aby v činnostiach záujmových útvaroch prevažovali vyučovacie metódy, pri ktorých prevláda samostatná práca študentov s využitím moderných informačno-komunikačných technológií (IKT)
Aktivita 2.1.1 Prehlbovanie metodickej prípravy učiteľov vo využívaní prostriedkov IKT a následne ich realizácia v prezentovaní svojej práce v mimoškolskej činnosti.
Aktivita 2.1.2 Vytvorenie materiálno-technického zabezpečenia na vytvorenie možností použitia metód a foriem práce, ktoré podporujú samostatnú prácu študentov .
Cieľ 2.2 Zmena vzťahu učiteľ- študent. Učiteľ je partnerom žiaka na jeho ceste k získaniu potrebného vzdelania
Aktivita 2.2.1 Aktivizovať činnosť študentskej rady, aby sa stala partnerom CVČ vo všetkých jej oblastiach pri organizácií kultúrnych, športových a spoločenských aktivít.
Strategický cieľ 3 Zabezpečiť maximálne možný rozvoj kľúčových spôsobilostí žiakov
Cieľ 3.1 Implementácia rozvoja kľúčových kompetencií žiakov do výchovného procesu CVČ
Aktivita 3.1.1 Vytvorenie výchovného plánu záujmového útvaru, ktorý umožní rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
Strategický cieľ 4 Zabezpečiť neustále zlepšovanie rozhodujúcich procesov v CVČ a rešpektovanie názorov žiakov, ich zákonných zástupcov, zriaďovateľa v procese zlepšovania sa
Aktivita 4.1 Zabezpečenie spätnej väzby v procese zlepšovania zo strany žiakov, ich zákonných zástupcov, zamestnancov školy, zriaďovateľa, regiónu
Strategický cieľ 5 Poskytovanie vysokokvalitnej prípravy na vysoké školy
Aktivita 5.1. Vytvárať systém vnútornej kontroly výchovno-vyučovacích výsledkov tak, aby bol pre pedagógov motivujúci a zabezpečovať dostatok finančných prostriedkov na diferenciáciu finančného ohodnotenia zamestnancov podľa dosiahnutých výsledkov
Aktivita 5.2. Vytvárať vhodné materiálno-technické zabezpečenie na vyučovanie jednotlivých záujmových útvarov.
Strategický cieľ 6 Zabezpečiť vysokokvalitnú prípravu študentov v jednotlivých záujmových útvaroch CVČ .
Cieľ 7.1 Získavať záujemcov o mimoškolskú činnosť zo širokého okolia
Aktivita 7.1.1 Realizácia všetkých cieľov a opatrení uvedených v tomto dokumente
Cieľ 7.2 Vytvárať klímu, ktorá podporuje zdokonaľovanie a vzdelávanie žiakov a zamestnancov CVČ
Aktivita 7.2.1 Vytváranie výchovných plánov, používanie vyučovacích metód a foriem, ktoré aktivizujú žiakov pri využívaní možností, ktoré im škola ponúka v čase ich osobného voľna.
Aktivita 7.2.3 Vytváranie vhodného materiálno-technického zabezpečenia v jednotlivých záujmových útvaroch.

Výchovný jazyk : Slovenský jazyk
Personálne zabezpečenie : záujmovú krúžkovú činnosť zabezpečujú interní zamestnanci školy, ktorí spĺňajú odbornú kvalifikáciu pre túto činnosť. Zároveň vytvárame priestor pre činnosť externých , kvalifikovaných vedúcich záujmových útvarov.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company