Stupne jazykového vzdelávania

Absolvovanie uceleného vzdelávacieho programu predstavuje štúdium na JŠ  v rozsahu 6 rokov. Pritom rozlišujeme základný, stredný a vyšší stupeň a každý z týchto stupňov predstavuje ovládanie jazyka na niektorom zo stupňov podľa SERR (s anglickou skratkou CEFR) a podľa odporúčania Európskej Komisie a Rady Európy č. 2006/962/ES o kľúčových spôsobilostiach v celoživotnom vzdelávaní, ktoré sú akceptované aj inými medzinárodnými organizáciami (UNESCO, OECD).

Stupeň  podľa SERR Ročník štúdiav JŠ Stupeň jazykovéhovzdelania v SR Základné typy kurzov
jazykovej školy
A1 primárne jazykové vzdelanie základný kurz
A2
B1 nižšie sekundárne jazykové vzdelanie stredný kurz 
B2 nižšie sekundárne jazykové vzdelanie,B2.1.

vyššie sekundárne jazykové vzdelanie,

B2.2.

post sekundárne jazykové vzdelanie

stredný ( B2.1), 

 

 

vyšší kurz (B2.2),

 

prípravný kurz na

základnú štátnu jazykovú

skúšku (šjs), denný prípravný kurz na šjs

C1 vyššie sekundárne a post sekundárne jazykové vzdelanie  vyšší kurz, prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku, prípravný kurz naodbornú štátnu jazykovú skúšku, denný prípravný kurz na šjs
C2 post sekundárne jazykové vzdelanie  prípravný kurz našpeciálnu štátnu jazykovú skúšku

prípravný kurz na špeciálnu štátnu jazykovú skúšku pre odbor prekladateľstvo

 

 

 

Úroveň podľa SERR A1
Počúvanie Dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie frázy týkajúce sa seba a vlastnej rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne
Čítanie Rozumie známym menám, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napr. na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch.
Ústna interakcia Dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči a že pomôže sformulovať, čo sa hovoriaci pokúša povedať. Dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky v oblasti svojich základných potrieb alebo na veľmi známe témy.
Samostatný ústny prejav Dokáže využívať jednoduché frázy a vetami opísať miesto, kde žije a ľudí, ktorých pozná.
Písanie Dokáže napísať krátku jednoduchú pohľadnicu. napr.  poslať pozdravy z dovolenky. Dokáže vyplniť formuláre s osobnými údajmi, napr. uvedenie svojho mena, štátnej príslušnosti a adresy na registračnosm formulári v hoteli.

 

 

Úroveň podľa SERR A2
Počúvanie Žiak dokáže porozumieť frázam a najbežnejšej slovnej zásobe vo vzťahu k oblastiam, ktoré sa ho bezprostredne týkajú ( napr. základné informácie o sebe a rodine, nakupovaní, miestnej oblasti, zamestnaní). Dokáže pochopiť zmysel v krátkych, jasných a jednoduchých správach a oznámeniach.
Čítanie Dokáže čítať veľmi krátke jednoduché texty. Vie nájsť konkrétne predvídateľné informácie v jednoduchom každodennom materiáli, ako sú napr. inzeráty, prospekty, jedálne lístky a časové harmonogramy a dokáže porozumieť krátkym jednoduchým osobným listom.
Ústna interakcia Dokáže komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách vyžadujúcich jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych témach a činnostiach. Dokáže zvládnuť veľmi krátke spoločenské kontakty, dokonca aj keď zvyčajne nerozumie dostatočne do takej miery, aby sám udržiaval konverzáciu.
Samostatný ústny prejav Dokáže používať sériu fráz a viet na jednoduchý opis svojej rodiny a ostatných ľudí, životných podmienok, svojho vzdelania a svojej terajšej alebo nedávnej práce.
Písanie Žiak dokáže napísať krátke jednoduché oznámenia a správy vzťahujúce sa na jeho bezprostredné potreby. Dokáže napísať veľmi jednoduchý osobný list, napr. poďakovanie.
Úroveň podľa SERR B1
Počúvanie

Dokáže pochopiť hlavné body jasnej štandardnej reči o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v škole, v práci, vo voľnom čase. Rozumie zmyslu mnohých rozhlasových alebo televíznych programov o aktuálnych udalostiach a témach osobného či odborného záujmu, keď je prejav relatívne pomalý a jasný.

Čítanie Rozumie textom, ktoré obsahujú každodennú slovnú zásobu alebo ktoré sa vzťahujú na jeho prácu. Dokáže porozumieť opisom udalostí, pocitov a prianí v osobných listoch.
Ústna interakcia Dokáže zvládnuť väčšinu situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí daným jazykom. Dokáže nepripravený vstúpiť do konverzácie na témy, ktoré sú známe, ktoré ho osobne zaujímajú alebo ktoré sa týkajú osobného každodenného života ( napr. rodina, cestovanie, koníčky, práca, súčasné udalosti)
Samostatný ústny prejav Dokáže spájať frázy jednoduchým spôsobom, aby opísal skúsenosti a udalosti, svoje sny, nádeje a ambície. Stručne dokáže uviesť dôvody a vysvetlenia názorov a plánov. Dokáže vyrozprávať príbeh alebo zápletku knihy či filmu a opísať svoje reakcie.
Písanie Dokáže napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo ho osobne zaujímajú. Dokáže napísať osobné listy opisujúce skúsenosti a dojmy.

 

 

Úroveň podľa SERR B2
Počúvanie Dokáže porozumieť dlhšej reči a prednáškam a sledovať aj zložitú argumentačnú líniu za predpokladu, že téma mu je dostatočne známa. Dokáže pochopiť väčšinu televíznych správ a programov o aktuálnych udalostiach. Dokáže porozumieť väčšine filmov v spisovnom jazyku.
Čítanie Dokáže prečítať články a správy týkajúce sa aktuálnych problémov, v ktorých pisatelia alebo autori zaujímajú konkrétne postoje alebo názory. Rozumie súčasnej umeleckej próze.
Ústna interakcia Dokáže komunikovať na takej úrovni plynulosti a spontánnosti, ktorá mu celkom umožňuje viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi. Dokáže sa aktívne zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom vyjadruje a presadzuje svoje názory.
Samostatný ústny prejav Dokáže prezentovať jasné podrobné opisy celého radu predmetov vzťahujúcich sa na jeho oblasť záujmu. Dokáže vysvetliť svoje stanovisko na aktuálne otázky s uvedením výhod a nevýhod rozličných možností.
Písanie Dokáže napísať podrobný text o širokom rozsahu tém vzťahujúcich sa na jeho záujmy. Dokáže napísať referát alebo správu, odovzdávať informácie alebo poskytnúť dôkazy na podporu konkrétneho názoru alebo proti nemu. Dokáže napísať listy, ktoré objasňujú, prečo sú niektoré udalosti a skúsenosti pre neho osobne dôležité.

 

Úroveň podľa SERR C1
Počúvanie Rozumiem dlhšej reči, aj keď nie je jasne štruktúrovaná a keď vzťahy sú iba naznačené, nie explicitne signalizované. Dokážem bez väčšej námahy porozumieť televíznym programom a filmom.
Čítanie Rozumiem dlhým a zložitým odborným a literárnym textom, pričom rozoznávam rozdiely v štýle. Rozumiem odborným článkom a dlhším návodom, dokonca aj keď sa nevzťahujú na moju oblasť.
Ústna interakcia Dokážem sa vyjadrovať plynulo a spontánne bez zjavného hľadania výrazov. Dokážem využívať jazyk pružne a účinne na spoločenské a profesijné účely. Dokážem presne sformulovať svoje myšlienky a názory a dokážem vhodne nadviazať na príspevky ostatných hovoriacich.
Samostatný ústny prejav Dokážem jasne a podrobne opísať zložité témy, rozširovať ich o vedľajšie témy, rozvíjať konkrétne body a zakončiť reč vhodným záverom.
Písanie Dokážem sa jasne vyjadriť, dobre usporiadať text a odborne vyjadriť svoje stanoviská. Dokážem písať o zložitých predmetochv liste, referáte či správe a zdôrazniť, čo pokladám za najdôležitejšie. Dokážem zvoliť štýl podľa čitateľa, ktorému je text určený.

 

Úroveň podľa SERR C2
Počúvanie Nemám žiadne ťažkosti pri porozumení akéhokoľvek druhu hovoreného jazyka, či už je to naživo alebo z vysielania, dokonca aj keď je prejav rodeného hovoriaceho veľmi rýchly za predpokladu, že mám dosť času na to, aby som si zvykol na jeho výslovnosť.
Čítanie Ľahko čítam v podstate všetky formy písaného jazyka vrátane abstraktných textov náročných svojou stavbou a jazykom, ako sú napríklad príručky, odborné články a literárne diela.
Ústna interakcia Bez námahy sa dokážem  zúčastniť na akejkoľvek konverzácii alebo diskusii a dobre ovládam idiomatické a hovorové výrazy. Dokážem sa vyjadrovať plynulo a presne vyjadrovať jemné nuansyvýznamu. Ak pri vyjadrovaní narazím na problém, dokážem sa vrátiť a preformulovať danú pasáž tak ľahko, že ostatní to ani nepostrehnú.
Samostatný ústny prejav Bez námahy sa dokážem zúčastniť na akejkoľvek konverzácii alebo diskusii a dobre ovládam idiomatické a hovorové výrazy. Dokážem sa vyjadrovať plynulo a presne vyjadrovať jemné nuansyvýznamu. Ak pri vyjadrovaní narazím na problém, dokážem sa vrátiť a preformulovať danú pasáž tak ľahko, že ostatní to ani nepostrehnú.
Písanie

Dokážem napísať jasný a plynulý text v zodpovedajúcom štýle.

Dokážem napísať zložité listy, správy alebo články, ktoré prezentujú prípad s efektívnou logickou štruktúrou, ktorá pomôže príjemcovi všimnúť si dôležité body a zapamätať si ich. Dokážem napísať zhrnutia a recenzie o odborných prácach alebo literárnych dielach.

 

 

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company