Štatút ŠK

Štatút  školskej knižnice pri Gymnáziu v Trebišove  bol vypracovaný  na  základe  Výťahu  zo  zákona č.183/2000  o knižniciach pre potreby školských knižníc

Úlohy knižnice

 1. Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám  šíreným na všetkých druhoch nosičov; napomáha uspokojovanie kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb; podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.
 2. Knižnica plní svoje úlohy poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastných knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov.

Vymedzenie základných pojmov

 1. Knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá je právnická osoba alebo súčasť právnickej osoby; získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby.
 2. Knižničný dokument je jednotka knižničného fondu bez ohľadu na jej obsah alebo formu nosiča informácie. Nosičom informácie je hmotný substrát, ktorý slúži na zaznamenanie a prenos informácie.

Zriaďovanie a zakladanie knižnice

 • Právnická osoba môže zriadiť knižnicu aj ako svoju súčasť.

Školská knižnica

  1. Školská knižnica je súčasťou základnej školy alebo strednej školy. 10) Školská knižnica slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávacieho procesu.
  2. Školská knižnica najmä
  • utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom, učiteľom a iným zamestnancom školy,
  • pomáha pri individuálnej príprave na vyučovanie, podporuje celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie žiakov, učiteľov a odborných zamestnancov,
  • pripravuje pomôcky a programy na informačnú výchovu vo vyučovaní jednotlivých predmetov a koordinuje informačnú výchovu vo vyučovaní,
  • poskytuje metodickú pomoc učiteľom pri informačnej výchove vo vyučovaní jednotlivých predmetov.
  • Školská knižnica môže byť so súhlasom zriaďovateľa školy prístupná verejnosti a môže plniť aj mimoškolské knižnično-informačné služby.

Práva a povinnosti knižnice

Knižnica je oprávnená

 • požiadať o odbornú pomoc a usmernenie príslušnú knižnicu s metodickou pôsobnosťou,
 • vstupovať do odborných záujmových združení, ako aj do medzinárodných knižničných a informačných systémov.

Knižnica je povinná

  1. dopĺňať, uchovávať, ochranovať a sprístupňovať svoj knižničný fond,
  2. vykonávať odbornú evidenciu, revíziu a vyraďovanie knižničného dokumentu z knižničného fondu,
  3. odborne spracúvať svoj knižničný fond,
  4. vypracovať a sprístupniť knižničný a výpožičný poriadok a v súlade s ním poskytovať knižnično-informačné služby,
  5. dodržiavať podmienky poskytovania medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby.

Knižničný fond

 1. Knižničný fond je súbor knižnicných dokumentov vybraných, usporiadaných, odborne spracovaných, uchovávaných a sprístupňovaných v súlade s funkciami knižnice.
 2. Utváranie knižničného fondu knižnice zriadenej podľa osobitného predpisu 4) nesmie podliehať nijakej forme ideologickej, politickej ani náboženskej cenzúry, ani komerčnému vplyvu.
 3. V obciach, kde žijú občania patriaci k národnostnej menšine alebo etnickej skupine, sa pri utváraní knižničného fondu školském knižnice prihliada na túto skutočnosť.

Knižničný fond sa podľa zamerania a úloh knižnice sústavne dopĺňa a obnovuje.

Knižnično-informačné služby

 1. Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkovým právnym vzťahom.

Základné knižnično-informačné služby sú výpožičky knižničných dokumentov v knižnici a výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice a ústne faktografické a bibliografické informácie. Základné knižnično-informačné služby sa poskytujú bezplatne

 1. Spôsob, rozsah a úhradu knižnično-informačných služieb upravuje knižnica v knižničnom a výpožičnom poriadku.
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company