Školský vzdelávací program JŠ

A) Všeobecné údaje

1. Názov vzdelávacieho programu Cudzie jazyky – predpoklad úspešnej kariéry
2. Predkladateľ Mgr. Mária Kašaiová, riaditeľka školy
3. Zriaďovateľ Úrad Košického samosprávneho kraja, nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice;  Odbor školstva – 055 7268261
4. Platnosť dokumentu od 01. 09. 2015

5. Charakteristika školy

JŠ pri Gymnáziu v Trebišove vznikla 1. septembra 2005, patrí teda ku  školám, ktoré postupne  získavajú skúsenosti a nachádzajú si miesto medzi školami podobného typu.

Je to stredne veľká škola, priemerne vzdeláva okolo 130 poslucháčov ročne, s naplnenosťou okolo 15 poslucháčov v skupine . Škola ponúka štúdium piatich svetových jazykov, a to anglický jazyk, francúzsky, nemecký, ruský a španielsky jazyk. Ďalej ponúka konverzačné kurzy a prípravné kurzy na maturitnú skúšku .Najväčší záujem prejavujú žiaci o jazyk anglický a nemecký.

B) Charakteristika školského vzdelávacieho programu

6. Stratégia školy, vymedzenie cieľov jazykovej školy

Vzdelávacia oblasť „Komunikácia a jazyk“ sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk sa vníma ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka, ktorý je predpokladom pre ďalšie vzdelávanie. Je znakom národnej a individuálnej identity, prostriedkom komunikácie a profesionálnej realizácie, ako aj prostriedkom na vyjadrovanie citov a pocitov.

Cieľom jazykového vzdelania, ktoré získajú poslucháči v jazykovej škole je okrem nadobudnutia komunikačných spôsobilostí v cudzom jazyku aj pochopenie kultúry, zvykov a národnej identity krajín cieľového jazyka.

Základnou charakteristikou uvedenej vzdelávacej oblasti je nielen súhrn jazykových spôsobilostí, ale aj rozvoj kľúčových  kompetencií takým spôsobom, aby jazyková príprava poslucháčov efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe a svete. Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom.

Komunikácia a rozvoj spôsobilostí v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať doma alebo v niektorom z jej členských štátov, či kdekoľvek vo svete.

Orientácia jazykového vzdelávania na spôsobilosti vytvára v nemalej miere podmienky pre nadpredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú.

V cudzom jazyku učiaci sa aktívne pristupuje k získavaniu vedomostí nielen na hodinách cudzieho jazyka, ale i prostredníctvom všetkých dostupných médií (v rámci samoštúdia) v zhode so svojimi osobnými záujmami a profesijnou orientáciou. Požiadavky, ktoré sa kladú na učiaceho sa predpokladajú, že bude vedome a cielene pristupovať k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia mu umožňuje, aby sa na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej miery a za akým účelom bude cudzí jazyk v budúcnosti používať. V tomto zmysle poskytuje  naša Jazyková škola prípravu na certifikáty z nemeckého jazyka ÖSD a z anglického jazyka – City & Guilds  ako aj samotnú možnosť certifikácie. Za posledných päť rokov získalo jazykový certifikát  ÖSD 58  žiakov   a  City & Guilds86 .

Členenie vzdelávacej oblasti podľa kľúčových jazykových spôsobilostí, t. j. podľa procesov, ktoré sa nimi rozvíjajú: počúvanie, komunikácia (hovorenie) s porozumením,  čítanie a písanie.

Členenie podľa jazykových rovín a štylistického využitia jazyka:

 • fonetická a fonologická rovina jazyka
 • lexikologická rovina jazyka
 • morfematická a morfologická rovina jazyka
 • syntaktická rovina jazyka
 • štylistika

Cieľové zameranie jazykovej vzdelávacej oblasti:

Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí tým, že vedie poslucháčov k:

 •  podpore sebadôvery každého poslucháča,
 • k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých spôsobilostí, ktoré im umožnia vzdelávať sa v cudzom jazyku po celý ich život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote s pochopením pre pluralizmus a kultúrnu otvorenosť,
 • príprave a absolvovaniu certifikácie ÖSD  /nemecký jazyk / a City & Guilds  /anglický jazyk /,
 • využitiu možnosti náhrady maturitnej skúšky z cudzích jazykov jazykovými certifikátmi,
 • k účasti na jazykových súťažiach vyhlásených jazykovými inštitútmi a MS ,
 • k spolupráci na jazykových projektoch / e-twinning…/
 • pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania,
 • vnímaniu a postupnému osvojovaniu si cudzieho jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,
 • zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k cudziemu jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,
 • nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní prostredníctvom cudzieho jazyka.

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa pri používaní a učení sa jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva všeobecné spôsobilosti, ale aj celý rad komunikačných jazykových spôsobilostí, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Zapája sa do rečových činností, v rámci ktorých vytvára a prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych i abstraktných oblastí. Pri tomto procese si učiaci sa aktivuje tie stratégie učenia sa, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie.

Spôsobilosti pritom definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať.

Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze spôsobilostí je zabezpečiť, aby poslucháč:

 • dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,
 • viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo a vedel zhodnotiť multikultúrne poznanie pre vlastné a spoločenské obohatenie,
 • skvalitňoval a rozširoval svoje jazykové kompetencie zapájaním sa do rôznych jazykových súťaží,
 • dokázal spolupracovať, komunikovať, vymieňať si informácie a nápady   so svojimi rovesníkmi  v rámci medzinárodných projektov,
 • dokázal študovať v cudzom jazyku vo zvolenom odbore / doma aj v zahraničí/,
 •  disponoval jazykovými kompetenciami, ktoré mu zabezpečia voľný pohyb na zahraničnom trhu práce a priamo pri pracovnom výkone.

Cieľom vzdelávacej oblasti cudzí jazyk je poslucháč, ktorý:

 •  má povedomie kultúrnej identity krajín cieľového jazyka a vie ho porovnať s vlastným kultúrno-historickým vedomím, rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr,
 • má rozvinutú kultivovanú jazykovú gramotnosť v cudzom jazyku zodpovedajúcu stupňu jazykového vzdelania,
 • získal schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií v cudzom jazyku prostredníctvom písaného a hovoreného slova,
 • využíva základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu v cudzom jazyku,
 • rozlišuje rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport a i.), rozumie ich úlohe v živote jednotlivca a spoločnosti,
 •  sa zaujíma o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu a zoznamuje sa s kultúrou iných národov a regiónov, vie o nej získavať informácie, spracovať ich a kriticky vyhodnocovať,
 • zaujíma zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k subkultúram,
 • uplatňuje kritické myslenie voči mediálnej ponuke a iným súčasným kultúrnym procesom,
 • má základné interkultúrne spôsobilosti pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr.
 • je držiteľom jazykového certifikátu ,
 • sa dokáže zapojiť do medzinárodných projektov a spolupracovať na nich,
 • dokáže sa celoživotne vzdelávať v cudzom jazyku.

7. Stupeň jazykového vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školskéh vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti

Absolvovanie uceleného vzdelávacieho programu predstavuje štúdium na JŠ  v rozsahu 6 rokov. Pritom rozlišujeme základný, stredný a vyšší stupeň a každý z týchto stupňov predstavuje ovládanie jazyka na niektorom zo stupňov podľa SERR (s anglickou skratkou CEFR) a podľa odporúčania Európskej Komisie a Rady Európy č. 2006/962/ES o kľúčových spôsobilostiach v celoživotnom vzdelávaní, ktoré sú akceptované aj inými medzinárodnými organizáciami (UNESCO, OECD).

Stupeň  podľa SERR Ročník štúdia Stupeň jazykovéhovzdelania v SR Základné typy kurzov jazykovej školy
A1 1. primárne jazykové vzdelanie základný kurz
A2 2. primárne jazykové vzdelanie základný kurz
B1 3. nižšie sekundárne jazykové vzdelanie stredný kurz
B2  

4.

5.

 

 

 

nižšie sekundárne jazykové vzdelanie,B2.1.

vyššie sekundárne jazykové vzdelanie,

B2.2.

post sekundárne jazykové vzdelanie

 

stredný kurz (B2.1.)

 

vyšší kurz (B2.2),

 

prípravný kurz na

základnú štátnu jazykovú

skúšku (šjs), denný prípravný kurz na šjs

C1 6. vyššie sekundárne a post sekundárne jazykové vzdelanie vyšší kurz, prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku, prípravný kurz na

odbornú štátnu jazykovú skúšku, denný prípravný kurz na šjs

C2 7. post sekundárne jazykové vzdelanie prípravný kurz na

špeciálnu štátnu jazykovú skúšku

prípravný kurz na špeciálnu štátnu jazykovú skúšku pre odbor prekladateľstvo

8. Zameranie, resp. profilácia školy

Je limitované dvoma faktormi:

 • spoločenskou objednávkou (záujmom poslucháčov o štúdium cudzích jazykov);
 • lokalizáciou školy (v rámci regiónu je naša JŠ jedinou jazykovou školou, ktorá poskytuje ucelené jazykové vzdelávanie).

Z hore uvedeného vyplýva, že naša JŠ bude poskytovať taký vzdelávací štandard, ktorý umožní našim absolventom získať kvalitné vedomosti z príslušných cudzích jazykov tak, aby sa mohli bez problémov dorozumieť vo zvolenom cudzom jazyku , dokázali v ňom študovať a pri práci v rámci EU ho používať ako komunikačný prostriedok. To im zabezpečí získanie jazykových certifikátov /ÖSD  a City & Guilds  / na úrovni B1-B2.

Veľký dôraz kladieme hlavne na komunikatívnosť vo výučbe cudzích jazykov a na využitie moderných komunikačných technológií, na výchovu k zodpovednému a angažovanému občianstvu a európanstvu.

Garanciou splniteľnosti takto formulovaného poslania školy je jednak  kvalifikovaný pedagogický zbor, jeho pracovné nasadenie, flexibilita a ochota k ďalšiemu vzdelávaniu a tiež zodpovedajúce technické a materiálne zabezpečenie školy.

V súvislosti s tým budeme budovať na:

 • všeobecne koncipovanom základe;
 •  na širokej ponuke možnosti rôznych kurzov;
 • na kvalitnej príprave našich poslucháčov.

9. Profil absolventa pre jednotlivé stupne jazykového vzdelania

Profil absolventa jazykového vzdelávania je založený na kľúčových a jazykových kompetenciách (spôsobilostiach), ktoré sa rozvíjajú a sú rozvíjané na sociokultúrnych obsahoch najmä súčasného spoločenského, vedného a technického vzdelávania. Predstavuje súčasť všeobecnej vzdelanosti (ako komplex znalostí a vedomostí, schopností, hodnotových postojov, osobných čŕt a iných dispozícií), ktoré jednotlivcovi umožňujú poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť si aj v inom ako materinskom jazyku. Umožňujú mu úspešné začlenenie sa do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr. Nadväzujú na jazykové spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúcich stupňov jazykového vzdelávania.

Jednotlivé spôsobilosti sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať, a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility. Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho (školského) vzdelávania, semiformálneho (osvetového, zamestnávateľského a iného organizačného) vzdelávania ale aj neinštitucionálneho vzdelávania.

Profil absolventa primárneho jazykového vzdelania:
Úroveň: A1 podľa SERR Úroveň: A2 podľa SERR
hovorený prejav: - používa jednoduché frázy a vety na opísanie miesta, kde žije dokáže opísať svojich blízkych;- vytvára predovšetkým samostatné frázy o ľuďoch a miestach;

– opíše seba, svoju prácu a miesto, kde žije;

– je schopný jednoducho komunikovať;

– komunikácia je založená na neustálom opakovaní v pomalšom tempe, resp. na transformovaní  viet prípadne fráz;

– dokáže sa pýtať a odpovedať na jednoduché otázky a reagovať v prípade potreby;

-je schopný hovoriť o svojich záľubách, obľúbených témach;- požiada o tovar v obchode- objednať si jedlo v reštaurácii z jedálneho lístka, alebo podľa ponuky

– rezervovať si izbu v hoteli osobne

– tvoriť základné otázky určené hostiteľskej rodine.

– požiada o poskytnutie základných služieb v banke alebo na pošte

– dokáže opísať lekárovi svoje zdravotné problémy.

– poslucháč používa v prípade nutnosti aj gestikuláciu…

– na pracovisku dokáže vyjadriť svoje požiadavky v rámci pracovnej náplne a odovzdať jednoduché odkazy.čítanie: - porozumie veľmi krátkemu jednoduchému textu a zároveň jednotlivých frázam;- zachytí známe slová, základné frázy a slovné spojenia;

– pochopí krátke a jednoduché odkazy;

– rozpozná známe slová, základné frázy v oznámeniach, ktoré sa objavujú v každodenných situáciách;

– prečíta veľmi krátky vopred pripravený text, napr. pochopí obsah jednoduchého informačného materiálu a opisu, hlavne ak je text doplnený ilustráciami;- porozumie jednoduchým návodom;- názvom výrobkov;

– bežným názvom jedál na štandardných jedálnych lístkoch;

– účtom;

– nápisom v hoteloch;

– základným informáciám v inzerátoch a reklamách týkajúcich sa ubytovania;

– textu v bankomate;

– nápisom a informačným tabuliam, ktoré sa vyskytujú v núdzových situáciách;

– na pracovisku roztriedi listy podľa obsahu na objednávky, správy;

– odvodí základné informácie z textu vo svojom poli pôsobnosti;

– poslucháč rozumie krátkym a štandardným informačným tabuliam /napr. Zákaz fajčiť/;počúvanie:- ak partner hovorí zreteľne, porozumie pomalému slovnému prejavu so zreteľnou výslovnosťou a s dlhými pauzami tak, aby bol schopný pochopiť význam;- rozumie inštrukciám v pomalom tempe a postupuje podľa stručných a jednoduchých pokynov;- pochopí jednoduché pravidlá v domácnosti ako napríklad čas, kedy sa podáva jedlo, rozmiestnenie izieb;- porozumie cenám v obchodoch;

– porozumie jednoduchým otázkam a pokynom lekára;

– pochopí cenu a podmienky pri prenajímaní bytu;

– pochopí jednoduchý popis cesty;

– rozumie bežným otázkam emigračných úradníkov;

– na pracovisku porozumie jednoduchým pokynom a je schopný si vypočuť jednoduchým údajom dodávok;

– porozumie telefonický odkaz pre neho známej a predvídateľnej situácii;písaný prejav:- píše jednoduché oddelené frázy a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom, kde žijú a čo robia.- napíše jednoduchú a krátku pohľadnicu;

– poskytne osobné údaje alebo si ich vypýtať;

– je schopný vyplniť formulár alebo iné písomné dokumenty /odkazy, správy s číselnými a osobnými údajmi / napr. hotelová registračná karta/.- napíše jednoduchý list alebo fax- rezervuje si hotelovú izbu

– vyplní formulár pri registrácii v hoteli alebo v banke.

– napíše stručný odkaz alebo jednoduchý ďakovný list.

– na pracovisku dokáže napísať jednoduchý bežný odkaz alebo odkaz s prosbou pre kolegu

– poslucháč si dokáže zapísať pokyny a požiadavky, napr. objednávky od klientov alebo číselné údaje dodávok.

Profil absolventa sekundárneho jazykového vzdelania:
Úroveň: B1 podľa SERR Úroveň: B2 podľa SERR
hovorený prejav: - nakupovať tovar v obchode;- objednávať si jedlá v reštaurácii;

– rezervovať si telefonicky izbu v hoteli a poradiť si vo väčšine situácií v hoteli;

– jednať v obmedzenom počte situácií v banke;

– vysvetliť lekárovi, zubárovi alebo lekárnikovi zdravotné problémy;- poradiť si vo väčšine situácií v obchodoch, v reštauráciách a hoteloch;- Orientovať sa v bežných situáciách u lekára, v banke, na pošte, na letisku a na stanici;

– previesť návštevu mestom, opísať miesto a odpovedať na prípadné otázky;

– na pracovisku podať podrobné informácie a podrobne formulovať požiadavky v známom kontexte a zúčastniť sa nekomplikovaných rokovaní;

– prijímať a odovzdávať odkazy, zúčastňovať sa schôdzí, ktoré sa týkajú náplne práce, a viesť nekomplikované rokovania;čítanie: – pochopiť veľkú časť jednoduchého jedálneho lístka;- pochopiť bežné listy a formuláre, reklamy a brožúry, ktoré sa vzťahujú na hotely, atď.;

– porozumieť návodom a upozorneniam na zdravotníckych a potravinárskych výrobkoch každodennej potreby a pochopiť jednoduché návody na použitie;

– pochopiť celkový obsah jednoduchých článkov v novinách a porozumieť letákom;

– na pracovisku si prečítať štandardné listy vo svojom odbore a dokáže na ne reagovať;

– poslucháč dokáže pochopiť správu vo svojej oblasti pôsobenia, ak má dostatok času;

– rozumie návodom a popisom výrobkov, ak je použitý jednoduchý jazyk a ak je možné podstatu textu predvídať;- čítať dlhšie texty, pochopiť zložitejšie, komplexnejšie listy a články z novín a časopisov a z iných médií;- pochopí krátke ukážky z beletrie;

– poradiť si s bežnými listami a porozumieť celkovému významu väčšine neštandardnej korešpondencie;

– poslucháč má problémy v zložitejších situáciách, ak je použitý neštandardný jazyk;

– porozumieť celkovému významu krátkych správ a článkov na témy, ktoré je možno predpokladať;

– pochopiť návody a popisy, ak sa týkajú jeho pracovnej náplne.počúvanie:- vyjadriť sa o známych témach a osobných záujmoch jednoducho a súvislo;- pochopiť celkový zmysel prednášok;

– celkový obsah televízneho programu

– jednoduchý telefonický odkaz na známu tému, ktorú užívateľ dokáže vopred odhadnúť;

– na pracovisku pochopiť bežný pokyn a jednať na základe požiadaviek od návštevníkov, napr. objednať taxík;

– poslucháč sa dokáže zapojiť do jednoduchej výmeny názorov na známu tému a tému, ktorú dokáže predvídať;- zúčastniť sa neformálnej konverzácie na rôzne známe, alebo predvídateľné témy, a témy, ktoré pozná napr. osobné zážitky, práca, aktuálne udalosti;- porozumieť väčšine televíznych programov a správ /vďaka vizuálnemu prevedeniu a pochopiť hlavné body rozhlasového vysielania;

– na pracovisku sledovať faktografické prednášky a praktické ukážky predmetov;písaný prejav:- napísať krátke poznámky, odkazy a krátke osobné listy ( rozprávanie a opis), napr. ďakovné listy a pohľadnice;- na pracovisku písať krátke odkazy a žiadosti a zaznamenať bežnú objednávku.

– robiť si počas schôdzky poznámky pre vlastnú potrebu;

– napísať nekomplikovaný list, ktorý však bol prekontrolovaný skúsenejším kolegom.- písať súkromné listy s dopredu zadaným s obmedzeným počtom tém a poradiť si s niektorými formálnymi listami, napr. rezervácia ubytovania;- na pracovisku vypracovať rôzne písané dokumenty (presnosť a štýl musí prekontrolovať osoba, ktorej rodným jazykom je príslušný cudzí jazyk);

– poslucháč dokáže napísať detailný opis, napr. výrobku alebo služby v odbore mu blízkom;

– dokáže písať žiadosti, ale len na témy, ktoré dokáže predvídať;

– prijímať a odovzdávať odkazy, ak ide o dlhé alebo zložité odkazy, môže mať problémy;

Profil absolventa vyššieho sekundárneho a post sekundárneho jazykového vzdelania
Úroveň: C1 podľa SERR Úroveň: C2 podľa SERR
hovorený prejav: - rozumieť hovorenému plynulému prejavu aj v prípade ak nie sú vzťahy absolútne zreteľné, len nepriamo naznačené;- zúčastniť sa dlhých rozhovorov, hovoriť plynule a presne sa vyjadrovať aj k abstraktným a témam z kultúry;

– presne, detailne a plynule formulovať svoje myšlienky, ( a tak prispieť do diskusie) bez toho, aby musel hľadať výrazy, vrátane abstraktných;

– obhajovať svoj názor a pýtať sa otázky, ktoré sa priamo netýkajú jeho odbornosti a pôsobnosti;

– aktívne sa zúčastňovať schôdzí a seminárov, ktoré sa týkajú jeho práce a samostatne prednášať, alebo niečo prezentovať;- dokáže identifikovať a kompetentne používať rôzne jazykové štýly;- dohovoriť sa telefonicky s kýmkoľvek z danej jazykovej oblasti;

– efektívne argumentovať, obhajovať svoje požiadavky a jednoznačne definovať svoje potreby;

– zúčastniť sa akejkoľvek konverzácie alebo diskusie bez väčšieho úsilia;

– používať a rozumieť idiómy, expresívne výrazy a hovorové výrazy;

– vyjadriť sa plynule aj s použitím jemných významových odtienkov;čítanie:- rozumieť dlhej a komplexnej faktografii a beletrii a dokázať rozlíšiť štýly;- rozumieť špecializovaným článkom a dlhším technickým popisom a inštrukciám, aj keď nesúvisia s jeho odborom;

– dokáže čítať dostatočne rýchlo, aby sa mohol zapojiť do akademických rozhovorov;

– rozumie informáciám v novinách a ďalších médiách a beletrii.- poradiť si vo všetkých spoločenských situáciách a pri cestovaní (pravdepodobnosť nedorozumenia je malá);- vysporiadať sa s akoukoľvek aj vysoko odbornou  korešpondenciou a textom na pracovisku i v spoločenskom živote;počúvanie:- poradiť si v bežnom živote, pochopiť detailné informácie, ktoré sa týkajú ubytovacích podmienok a zjednávania nájomných zmlúv;- zapojiť sa do spoločenskej zábavy, baviť sa, baviť sa s ostatnými a zúčastniť sa rôznych spoločenských konverzácií;

– pochopiť veľkú časť televízneho a rozhlasového vysielania, filmov a dramatických diel (zložité zápletky a podrobnosti hádok nebudú pravdepodobne pochopené);

– porozumieť väčšine z toho, čo sa povie na schôdzach a seminároch v prípade, ak ide o tému týkajúcu sa ich vlastnej práce;- porozumieť všetkému, čo sa objaví v médiách, v rôznych spoločenských situáciách a pri cestovaní;- sledovať na pracovisku prednášky a prezentácie. Problémy môžu nastať, ak bude prednáška obsahovať veľmi zložité alebo teoretické informácie, ktoré by mohli byť ťažko pochopiteľné aj pre osoby, ktorých rodným jazykom je daný jazyk;

– porozumieť rýchlemu a plynulému prednesú rodeného hovorcu;písaný prejav:- písať aj viac štruktúrovane listy a vyjadriť sa jasne. Problém nastane len ak ide o zložitý problém;- poslucháč dokáže písať niektoré typy formálneho listu a napr. články do novín, eseje a správy;

– dokáže rozlišovať štýly s ohľadom na tému a čitateľa;

– zapisovať diktované informácie a robiť si poznámky, nemôže však ísť o veľmi špecializované alebo abstraktné témy;

– písať listy s bežným obsahom, napr. písať sťažnosti, žiadosti, dožadovať sa informácií, predkladať požiadavky.- poradiť si vo všetkých normálnych spoločenských situáciách a pri cestovaní nadpriemerným spôsobom;- poradiť si v mnohých očakávaných aj neočakávaných situáciách na pracovisku pri kontakte s kolegami alebo aj s inými osobami;

– zapisovať diktované informácie na akúkoľvek tému v rámci svojej špecializácie (niekedy je potrebné skontrolovať pravopis so slovníkom alebo osobou, ktorej je daný cudzí jazyk rodným jazykom);

– písať si presné a úplné poznámky a pritom stále sledovať diskusiu alebo argumentáciu a aktívne sa zúčastňovať schôdze;

– v rámci svojej pracovnej náplne napísať akýkoľvek aj vysoko odborný list a text;

– dokáže napísať správu, recenziu, posudok v ktorej budú len malé, náhodné nedostatky a jej napísanie mu nezaberie viac času ako osobe, ktorej rodným jazykom je daný jazyk;

– dokáže tiež napísať podrobný a bezchybný návod, aj keď pôjde o zložitú záležitosť.

Štátna jazyková skúška sa na jazykových školách vykonáva podľa rôznej špecializácie a preto je aj profil absolventa v istom zmysle na základe jeho špecializácie rôzny:

Profil absolventa post sekundárneho jazykového vzdelania:
Úroveň: C2 podľa SERR
Absolvent post sekundárneho vzdelávania má jazykové spôsobilosti na požadovanej úrovnijazykovej náročnosti podľa druhu štátnej jazykovej skúšky, ktorú chce vykonať:
absolvent základnej a všeobecnej štátnej jazykovej skúšky - vie logicky, plynulo a presne prezentovať príslušnú tému a jej lexiku nie len v monológu, ale aj v prirodzenej interakcii s partnerom;- vie preložiť súvislý text primeranej jazykovej náročnosti do cieľového jazyka;

– vie rozprávať o vlastnom čítaní tlače a beletrie v origináli autorov z krajín cieľového jazyka;

– má faktografické vedomosti o krajinách cieľového jazyka, aj o ich kultúre, literatúre, histórií, zvykoch a tradíciách v spoločnosti v rozsahu požadovanom ŠVP a skúšobným poriadkom;absolvent odbornej štátnej jazykovej skúšky- má širokú slovnú zásobu v odbore skúšky, ktorý si zvolil (z odborov spoločenskovedný, prírodovedný, medicínsky, technický alebo ekonomický);- vie svoje vedomosti v odbore prezentovať na primeranej úrovni v cudzom jazyku, viesť odborný rozhovor, argumentovať a používa vhodnú funkčnú gramatiku a frazeológiu;

– vie napísať správu, rezumé odborného textu, preložiť odborný text a prezentovať prípadovú štúdiu;absolvent špeciálnej štátnej jazykovej skúšky pre odbor tlmočníctvo- má širokú slovnú zásobu v rôznych odboroch a schopnosť konzekutívne (následne) a simultánne (súbežne) tlmočiť hovorený a reprodukovaný prejav z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak;- používa vhodne zvolenú slovnú zásobu a štýl rečového prejavu;

– má vedomostí z teórie tlmočenia a vie ich prakticky využiť;

– má hlboké vedomosti z reálií krajín príslušnej jazykovej oblasti s dôrazom na ich význam pre špeciálne schopnosti tlmočenia;absolvent špeciálnej štátnej jazykovej skúšky pre odbor prekladateľstvo- má širokú slovnú zásobu v rôznych odboroch a schopnosť preložiť odborný a beletristický text z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak;- má vedomostí z teórie prekladu;

– prakticky vie aplikovať teoretické poznatky a funkčnosti štýlu

– má hlboké vedomosti z reálií krajín príslušnej jazykovej oblasti s dôrazom na ich význam pre špeciálne schopnosti prekladať;

10. Organizácia prijímacieho konania

Prijímacie konanie do základného stupňa 1. ročníka sa nekoná. Realizuje sa rozhodnutím a podaním prihlášky poslucháča a jeho zaradením do príslušného oddelenia.

Postup do ďalších ročníkov predpokladá absolvovanie predošlých ročníkov, alebo úspešne vykonanie ročníkovej skúšky za ročník, ktorý rozhodne o ich zaradení / nezaradení do príslušného ročníka.

Zápis je nutné absolvovať do 5. septembra príslušného roka.

Druhý termín je začiatkom januára – ak sú voľné miesta v existujúcich kurzoch.

Oznam o zápise je včas zverejnený v miestnej tlači, v miestnej káblovej televízii, prostredníctvom plagátov v meste a okolitých obciach, na nástenke ŠJŠ vo vestibule školy a na www stránke školy: www.gymtv.sk.

11. Organizácia štátnych jazykových skúšok a iných skúšok, ktoré možno v jazykovej škole vykonať

Naša jazyková škola zatiaľ nemá oprávnenie vykonávať všeobecnú štátnu jazykovú skúšku. Budeme však toto oprávnenie žiadať na príslušných miestach, keď škola spĺní všetky predpoklady, ktoré určuje Vyhláška o JŠ.

V školskom roku 2008/2009 sme začali vydávať certifikát City and Guilds z anglického jazyka a  certifikát ÖSD – rakúsky jazykový diplom z nemeckého jazyka. Jazyková škola a Gymnázium získalo certifikát byť skúšobným miestom pre udeľovanie týchto medzinárodných osvedčení.

12. Vzdelávacie stratégie

Zámerom ŠVP JŠ je výchova človeka tvorivého, komunikatívneho, slobodne konajúceho, s túžbou ďalej sa vzdelávať a zlepšovať kvalitu svojho života, človeka zvedavého, hľadajúceho svoje miesto vo svete, človeka, ktorý si uvedomuje hodnotu zdravia a aktívne usiluje o jeho ochranu, človeka, ktorý dokáže rozumne reagovať v konkrétny ch životných situáciách nielen v materinskom ale aj niektorom cudzom jazyku. Za tým  účelom budeme:

 • zabezpečovať vysokú kvalitu a efektívnosť vyučovania tak, aby naši absolventi boli schopní používať príslušný cudzí jazyk v bežných komunikatívnych situáciách (zodpovední: všetci vyučujúci JŠ);
 • podporovať celoživotné vzdelávanie otváraním kurzov podľa záujmu uchádzačov (zodpovední: RŠ a vedúci oddelenia JŠ);
 • podporovať spôsobilosť k výkonu u poslucháčov nielen v ovládaní cudzieho jazyka ale v živote vôbec (zodpovední: všetci vyučujúci JŠ);
 • zvyšovať počet uchádzačov o štúdium (zodpovední: RŠ, vedúci oddelenia JŠ a všetci vyučujúci JŠ);
 •  zvýšiť počet jednotlivých skupín (zodpovední: RŠ a vedúci oddelenia JŠ);
 • požiadať MŠ SR o možnosť vykonávať základnú jazykovú skúšku (zodpovední: RŠ a vedúci oddelenia JŠ);
 • podporovať vzdelávanie vyučujúcich za účelom zvyšovania ich kvalifikácie, čo povedie k zvyšovaniu efektívnosti vyučovania (zodpovedný RŠ);
 • podporovať jazykové vzdelávanie ostatných učiteľov školy (zodpovední: riaditeľ školy, vedúci JŠ)
 • vytvárať vhodné podmienky na spoluprácu v rámci medzinárodných projektov a aktívne sa do nich zapojiť,
 • pokúsiť sa otvoriť kurz orientálneho alebo nejakého východného jazyka napr. arabský jazyk, mandarínska čínština, hindu, urdu (zodpovední: RŠ a vedúci oddelenia JŠ);

13. Školský učebný plán kurzov jednotlivých cudzích jazykov

Kurz Počet odučených hodín
Ročník štúdia
anglický jazyk 140 140 140 140 X
nemecký jazyk 140 140 140 140 X X
konverzačný kurz z anglického jazyka pre pokročilých X X X 140 140 X
prípravný kurz na maturitnú skúšku z anglického jazyka X X X X 140 X
prípravný kurz na maturitnú skúšku z nemeckého jazyka X X X X 140 X
prípravný kurz na certifikáciu ( ANJ, NEJ) 20

Kurzy s označením „X“ sa v školskom roku 2013/2014 neplánujú otvoriť, otvoria sa iba na základe záujmu skupiny poslucháčov a na ich podnet.

Náväznosť a počet vyučovacích hodín kurzov JŠ

Stupeň náročnosti Kurz 4 hod. týždenne úroveň jazykových zručností anglický termín
základný 1. ročník začiatočníci elementary
(280 hodín) 2. ročník mierne pokročilí pre-intermediate
stredný 1. ročník stredne pokročilí intermediate
(280 hodín) 2. ročník
vyšší 1. ročník pokročilí upper-intermediate
(280 hodín) 2. ročník advanced

Základný kurz má rozsah 280 hodín a poslucháč sa naučí aktívne približne 1200-1500 lexikálnych jednotiek, ktoré vie používať v štandardných situáciách, v ústnej i písomnej forme, má základné poznatky o krajine cieľového jazyka, vie zvládnuť určené jednoduché celky samoštúdiom a pracovať s dvojjazyčným slovníkom. Ovláda základy morfológie a syntaxe cieľového jazyka.

 Stredný kurz má rozsah 280 hodín a poslucháč sa aktívne naučí ďalších približne 1200 – 1500 lexikálnych jednotiek, zvláda plynulo bežné životné situácie s menšími nepresnosťami v gramatických a suprasegmentálnych javoch cudzieho jazyka. Má poznatky o spôsobe života v krajinách cieľového jazyka a získal vedomosti, ktoré mu v prípade potreby a záujmu umožňujú rozvíjať vedomosti  a jazykové zručnosti samoštúdiom. Má dostatočné jazykové zručnosti a vedomosti, aby sa mohol špecializovať na štúdium odborného jazyka vo svojej pracovnej oblasti.

 Vyšší kurz má rozsah 280 hodín a poslucháč sa aktívne naučí približne 1200 – 1500 lexikálnych jednotiek, plynulo a temer bez chýb komunikuje v ústnej i písomnej forme, je schopný prekladať texty všeobecného charakteru, sú mu známe štylistické nuansy cudzieho jazyka. Je schopný bezproblémového samoštúdia, samostatného spracovania a interpretácie zložitých informácií, orientuje sa pomocou slovníka aj v náučných a odborných textoch.

 14. Učebné rámcové osnovy jednotlivých cudzích jazykov

 Keďže Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky stanovuje jednotné požiadavky na jazykové spôsobilosti bez ohľadu na cudzí jazyk a vek učiaceho sa, využíva sa v celom rozsahu pri jazykovom vzdelávaní a pri tvorbe pedagogických dokumentov a hodnotení nielen v základných a stredných školách, ale aj v jazykových školách.

 15. Metódy vyučovania

 Voľba vyučovacích metód, foriem a techník je v plnej kompetencii učiteľa. Hlavným kritériom ich výberu je miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa. Budeme však vhodne využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Vyučovacie metódy a sociálne formy sa orientujú na záujmy a potreby žiakov primerané ich veku, ako aj na ich výkonnostnú úroveň. Záujem žiakov sa podporuje rozmanitosťou metód pričom sa zvyšuje aj význam používania moderných komunikačných prostriedkov / prezenčná forma výuky, internet, on line cvičenia, jazykový softvér/.

V súvislosti s tým budeme používať nasledujúce metódy, pretože zvyšujú efektivitu vyučovacej hodiny, pôsobia na žiakov  motivačne, udržiavajú na hodine ich pozornosť a podporujú aj samostatnosť pri výučbe cudzieho jazyka: problémový výklad, heuristická metóda, výskumná metóda, metóda demonštrácie a pozorovania, metóda práce s knihou, metóda práce s IKT, metóda riešenia úloh, metóda rozhovoru, beseda, interview, metóda brainstormingu, asociogram, situačná metóda, rolová hra, inscenačná metóda, didaktická hra, projektové vyučovanie, vysvetľovanie a opis.

16. Organizácia vyučovania a kurzov

 Vyučovanie prebieha od pondelka do piatku vždy v popoludňajších hodinách. Vyučovacia jednotka je v rozsahu 90 minút bez prestávky. Jej začiatok je spravidla o 14.00 alebo o 16.00, čo záleží od zloženia skupín. Začiatok sa môže uskutočniť aj v inej dobe, keď dôjde k zhode medzi poslucháčmi a vyučujúcim. Niekedy to tak môže byť aj priamo na objednávku príslušného podniku alebo inštitúcie.

17. Vyučovací jazyk

Vyučovacím jazykom je príslušný cieľový jazyk a slovenský jazyk.

18. Personálne zabezpečenie

Jadro učiteľského zboru tvoria vyučujúci cudzích jazykov Gymnázia v Trebišove,  ktorých hlavnou devízou je plná kvalifikovanosť až na španielsky jazyk. V prípade vyššieho počtu kurzov vyučujú v JŠ aj externí, jazykovo a pedagogicky kvalifikovaní pedagógovia.

Za pozitívum pedagogického zboru JŠ hodnotíme záujem pedagógov o ďalšie vzdelávanie   (metodické  štúdium, rozširovanie počítačovej gramotnosti, ai.)   a   metodickú invenčnosť a flexibilitu.

19. Materiálne a priestorovo- technické podmienky

Škola je umiestnená v priestoroch Gymnázia v Trebišove. Jej technická a hygienická vybavenosť  vykazuje veľmi solídny štandard, interiéry školy sa budú postupne (v závislosti od finančných možností) rekonštruovať a modernizovať.

Vyučovanie prebieha v jazykových učebniach s potrebnou didaktickou technikou, ktorá sa postupne dopĺňa a v multimediálnej učebni. Všetky jazykové učebne majú  prístup na internet, interaktívne tabule, v oddelení nemeckého jazyka je zavedený satelit

Pre prípravu na vyučovanie majú učitelia k dispozícii kabinety vybavené PC, môžu využívať internet, kopírovací stroj a ďalšiu potrebnú didaktickú techniku.

K dispozícii je školská knižnica aj s oddelením pre cudzie jazyky.

20. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

V zmysle § 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola vypracovaná koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podmienkach  Gymnázia v Trebišove a následne Jazykovej školy a vzdelávania v tejto oblasti. Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je podrobne uvedený v smernici o evidencii a registrácii pracovných a školských úrazov a v organizačnej smernici  – Koncepcia politiky BOZP a vzdelávania v tejto oblasti.

Nevyhnutnosťou v tejto oblasti je  zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku poslucháčov, učiteľov a zamestnancov jazykovej školy, vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia učební (tried) a ostatných priestorov jazykovej školy podľa platných noriem – zodpovedajúce svetlo, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku.

Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana poslucháčov a zamestnancov pred úrazmi, dostupnosť prvej pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na lekára, či iných špecialistov. Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole a výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí využívaných priestorov, únikových ciest, a tiež ich pravidelná kontrola z hľadiska bezpečnosti. Bezpečnosť poslucháčov a zamestnancov zabezpečuje aj pravidelná údržba a kontrola všetkých prevádzkových, hygienických a protipožiarnych zariadení a didaktickej techniky.

Zamestnávateľ v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa zaväzuje k nasledovnému:

 1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) je nevyhnutnou súčasťou činností, ktoré vykonávajú zamestnanci.
 2. Zavedením systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí súlad so zákonmi, nariadeniami vlády, vyhláškami a ostatnými predpismi.
 3. Dodržiavanie platných právnych predpisov a pravidiel týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 4. Zabezpečenie BOZP je spoločnou zodpovednosťou zamestnávateľa  a zamestnanca. Zamestnávateľ prehlasuje, že všetci zamestnanci sú primerane vyškolení a preskúšaní v otázkach BOZP v závislosti od vykonávania ich funkcie.
 5. Zamestnancom zabezpečí vylepšovanie pracovných podmienok v súlade s fyzickými a psychickými danosťami jednotlivcov.
 6. Implementácia politiky BOZP bude zabezpečená pridelením zodpovednosti na každej riadiacej úrovni so zavedením kontrolnej činnosti stavu  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 7. V zmluvných vzťahoch bude presadzovať, aby sa zmluvní partneri riadili otázkami BOZP v súlade s prijatými dokumentmi a predpismi Gymnázia Trebišov a Jazykovej školy
 8. Stanovenie cieľov zabezpečenia BOZP a  ich pravidelné prehodnocovanie a v prípade potreby aktualizovanie.

Ciele politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci kola si stanovila nasledovné ciele BOZP:

 1. Vypracovať vnútorné pravidlá zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 2. Pravidelne školiť zamestnancov  so zameraním na druh vykonávanej práce.
 3. Vhodnými investíciami vykonať opatrenia na zlepšenie stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 4. Stanoviť zodpovednosť za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov na každej riadiacej úrovni.
 5. Pri vykonávaní prác a služieb pre Gymnázium Trebišov a  Jazykovú školu dodávateľským spôsobom dbať o to, aby sa dodávateľské firmy riadili platnými predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 6. V zmysle ustanovenia § 20 ods. 1) zákona č. 124/2006 Z.z. obnoviť činnosť komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

21. Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie poslucháčov

Poslucháči získavajú po absolvovaní každého nepárneho ročníka osvedčenie o absolvovaní príslušného kurzu a ročníka, po absolvovaní párneho ročníka osvedčenie s hodnotením vyjadreným známkou.

Študijné výsledky poslucháčov sa hodnotia na konci každého polroku. S hodnotením oboznámi vyučujúci poslucháčov ústne.

Prospech poslucháčov sa hodnotí štyrmi stupňami:

Hodnotenie Percentuálne vyhodnotenie testu
výborný 100% – 90%
veľmi dobrý   89% –  80
dobrý   79% – 70%,
nevyhovel   69% – a menej

Podmienkou na postup do vyššieho ročníka je vystavenie osvedčenia po ročníku  2. a 4. Podmienky pre absolvovanie ročníka sú:

 • dochádzka aspoň 70%
 • študijné výsledky /úspešnosť 70% a viac/
 • celoročná práca a dodržiavanie školského poriadku

Poslucháč, ktorý nepreukáže svoje vedomosti v priebehu školského roka a nenapíše 1 z hlavných testov, je neklasifikovaný.

Poslucháč, ktorý bol na konci školského roku klasifikovaný stupňom nevyhovel alebo nebol klasifikovaný, nemôže byť zapísaný do vyššieho ročníka. Môže sa opätovne prihlásiť do ročníka, v ktorom bol hodnotený stupňom nevyhovel, resp. nebol klasifikovaný.

22. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

 • Výchovno-vyučovací proces je kľúčovým pre našu školy, preto jeho kontrola musí byť základom kontrolnej činnosti. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy zabezpečuje harmonickú organizáciu celého vyučovacieho  procesu v JŠ.
 • Kontrola a hodnotenie práce učiteľov JŠ sa uskutočňuje hlavne:
 • pozorovaním (hospitácie);
 •  rozhovormi;
 • reakciami poslucháčov; porovnávaním výsledkov poslucháčov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných skupinách, úspešnosť poslucháča v ďalšej kariére a pod);
 •  hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok  a pod.;
 • hodnotenie pedagogických zamestnancov manažmentom školy;
 • využitím dotazníkovej metódy na zisťovanie kvality vyučovania predmetu žiakmi.

23. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

JŠ podporuje každého pedagogického pracovníka v rôznych formách ďalšieho vzdelávania počnúc seminármi končiac špecializačným štúdiom. Ďalšie vzdelávanie sa uskutočňuje v tesnej koordinácii s vyučovaním cudzích jazykov na gymnáziu.

24. Podmienky pre vzdelávanie poslucháčov a uchádzačov o skúšku so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok (obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo vzdelávaní pre poslucháča jazykovej školy alebo kandidáta skúšky. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia, zohľadnenie ktorých mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa jazykového vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.

Poslucháč so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla:

1) poslucháč so zdravotným znevýhodnením, t.j.

 •  poslucháč so zdravotným postihnutím (so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s viacnásobným postihnutím),
 • poslucháč chorý alebo zdravotne oslabený,

2) poslucháč zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania poslucháča so SZP sú rôzneho druhu, predovšetkým:

a)    zabezpečenie odborného prístupu vo vzdelávaní,

b)    materiálne, ktoré zahŕňajú špeciálne učebnice, špeciálne vyučovacie pomôcky, kompenzačné pomôcky, prístroje, úpravy prostredia (napr. bezbariérový prístup) a iné;

c)    personálne t.j. možnosť využiť pri vyučovaní osobného asistenta či asistenta učiteľa, odborná príprava učiteľov a iné;

d)    finančné – odpustenie alebo čiastočné odpustenie školného so súhlasom zriaďovateľa jazykovej školy.

Cieľom vzdelávania poslucháčov so zdravotným znevýhodnením je okrem všeobecných cieľov, vzdelávať týchto poslucháčov tak, aby čo najviac rozvinuli vlastné kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a aby sa stali tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou.

Jazykové vzdelávanie poslucháčov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v kurzoch spolu s ostatnými poslucháčmi školy; ak má takýto poslucháč špeciálne vzdelávacie potreby, je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva ŠJŠ v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie; zákonný zástupca žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť.

Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať žiakom so zdravotným znevýhodnením špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a uspokojovanie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, najmä:

 • všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a spôsobilosti sa prispôsobujú individuálnym osobitostiam poslucháčov so zdravotným znevýhodnením;
 • v prípade potreby poslucháčov so zdravotným znevýhodnením možno predĺžiť dĺžku vzdelávania až o dva roky.
 • poslucháči so zdravotným znevýhodnením, ktorí nemôžu splniť požiadavky príslušných vzdelávacích oblastí a štandardov, sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov.
 • poslucháčovi, ktorému zdravotné znevýhodnenie nedovoľuje realizovať vzdelávací
 • obsah, či realizovať niektorú jazykovú zručnosť sa môže v školskom vzdelávacom programe nahradiť príslušná zručnosť príbuzným alebo iným vzdelávacím obsahom, ktorý lepšie vyhovuje vzdelávacím možnostiam poslucháča.
 • v procese vzdelávania poslucháčov so zdravotným znevýhodnením sa podľa druhu zdravotného znevýhodnenia a individuálnej potreby môžu uplatňovať alternatívne formy komunikácie ( posunkový jazyk, Braillovo písmo, náhradné formy komunikácie)

Základné podmienky vzdelávania poslucháčov so zdravotným znevýhodnením (integrované vzdelávanie)

Ak je zdravotné znevýhodnenie poslucháča takého charakteru, že je mu potrebné vytvoriť špeciálne podmienky na vzdelávanie, takýto poslucháč má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a musí byť na škole evidovaný ako poslucháč so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, za podmienky jeho súhlasu alebo súhlasu jeho zákonného zástupcu.

Poslucháč, ktorý sa vzdeláva v bežnom kurze jazykovej školy a má špeciálne vzdelávacie potreby, môže mať vypracovaný individuálny vzdelávací program. Individuálny vzdelávací program vypracováva škola spoločne so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie podľa spôsobilostí. Podľa potreby môže jazyková škola spolupracovať aj so špeciálnou školou.

Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou dokumentácie poslucháč so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v bežnom kurze školy alebo v nej koná skúšku. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania poslucháča podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje:

 • základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces;
 • požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy;
 • modifikáciu učebného plánu a učebných osnov;
 • aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov;
 • špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka;

Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby

zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho poslucháča.

Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ kurzu v spolupráci so špeciálnym pedagógom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby a so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

Ak je žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami potrebné prispôsobiť obsah vzdelávania, vypracuje vyučujúci daného predmetu v spolupráci so špeciálnym pedagógom ako súčasť individuálneho vzdelávacieho programu Úpravu učebných osnov konkrétneho cudzieho jazyka. Ide o úpravu obsahu vzdelávania poslucháča, nie o redukciu obsahu učiva. Vychádza sa pritom z učebných osnov konkrétneho jazyka v zmysle úpravy učiva s prihliadnutím na špecifiká vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia poslucháč.

Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka môže upravovať a doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka.

Vzdelávanie poslucháčov zo sociálne znevýhodneného prostredia Sociálne znevýhodnené prostredie (znevýhodnenie chudobou alebo kultúrou) – definujeme ako prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne a jazykové podmienky nedostatočne stimuluje rozvoj mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností jednotlivca, nepodporuje jeho efektívnu socializáciu a neposkytuje dostatok primeraných podnetov pre rozvoj osobnosti. Spôsobuje sociálno-kultúrnu depriváciu, deformuje intelektuálny, mravný a citový rozvoj jednotlivca a z aspektov edukácie ho z týchto dôvodov považujeme za osobu so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Špeciálne edukačné potreby poslucháča sú požiadavky na špeciálne uspôsobenie

podmienok, organizácie a realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby zodpovedali osobitostiam poslucháča, ktorého telesný, psychický alebo sociálny vývin sa výrazne líši od štandardného vývinu.

Sociálne znevýhodnené prostredie (ďalej SZP) je pre poslucháča rodina :

 • ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške životného minima,
 • v ktorej aspoň jeden z rodičov alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do osobnej
 • starostlivosti patrí do skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,
 • v ktorej najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené základné vzdelanie,
 • ktorá má neštandardné bytové a hygienické podmienky.
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company