Školský poriadok JŠ

Jazyková škola bola zriadená dňa 1.9.2005 ako súčasť Gymnázia, Komenského 32, Trebišov. Jazykovú školu (ďalej len JŠ) riadi riaditeľ školy. Poradným orgánom riaditeľa školy je pedagogická rada JŠ.

Všeobecné ustanovenia

Vnútorný poriadok vychádza z vyhlášky MŠ SR z 23. júla 2008 o jazykovej škole.

 1. Jazyková škola poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch – anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, rusky a slovenský jazyk pre cudzincov. Organizuje aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravuje z jazykovej stránky na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť.
 2. Štúdium na jazykovej škole sa môže skončiť štátnou jazykovou skúškou; túto skúšku môže vykonať aj ten, kto na jazykovej škole neštudoval. Jazyková škola pri Gymnáziu, Komenského 32, Trebišov, štátnu jazykovú skúšku zatiaľ neposkytuje nakoľko v súlade s § 11, odsek 1 a 2, vyhlášky MŠ SR z 23. júla 2008 o jazykových školách zatiaľ nespĺňa všetky ukazovatele.
 3. JŠ poskytuje vzdelávanie za úhradu niektorých nákladov na štúdium.
 4. Úhrada nákladov na štúdium na JŠ sa člení na dve časti, a to na úhradu nákladov spojených
  1. s prijatím na štúdium (ďalej len zápisné),
  2. úhradu nákladov spojených so štúdiom (ďalej len školné).
 5. Výšku zápisného a školného v JŠ určuje zriaďovateľ na návrh riaditeľa školy. Zriaďovateľ určuje aj podmienky ich vrátenia.
 6. Zamestnancami JŠ sú: vedúci oddelenia JŠ, učitelia JŠ, administratívny zamestnanec JŠ.
 7. Riaditeľ školy:
  1. vydáva so súhlasom zriaďovateľa vnútorný poriadok JŠ
  2. rozhoduje o termínoch a podmienkach prijímania
  3. rozhoduje o prijatí žiaka do JŠ
  4. navrhuje zriaďovateľovi výšku príspevku na úhradu nákladov za štúdium v JŠ po prerokovaní v pedagogickej rade
  5. navrhuje zriaďovateľovi rozsah a obsah kurzov po prerokovaní v pedagogickej rade
  6. schvaľuje učebný plán a rozsah kurzov na návrh vedúceho oddelenia JŠ
  7. riaditeľ školy môže v odôvodnených prípadoch, najmä z dôvodov sociálnej odkázanosti čiastočne alebo v celej výške odpustiť školné
  8. pripravuje zmeny vnútorného poriadku JŠ
  9. schvaľuje rámcový plán činnosti JŠ na školský rok, ktorý pripravuje vedúci oddelenia
  10. menuje vedúceho oddelenia a určuje jeho náplň práce a platové náležitosti
  11. priamo riadi činnosť vedúceho oddelenia JŠ
  12. zodpovedá za činnosť JŠ
 8. Vedúci oddelenia JŠ je priamo podriadený riaditeľovi školy a zodpovedá za tieto činnosti:
  1. riaditeľovi školy zodpovedá za činnosť JŠ
  2. v spolupráci s riaditeľom školy vytvára rámcový plán činnosti JŠ na príslušný školský rok
  3. navrhuje rozsah a obsah kurzov
  4. v spolupráci s učiteľmi JŠ pripravuje učebné plány kurzov
  5. informuje žiakov a ich zákonných zástupcov o aktivitách JŠ
  6. navrhuje riaditeľovi školy výšku príspevku žiakov JŠ na príslušný školský rok
  7. kontroluje činnosť učiteľov JŠ
  8. kontroluje triedne knihy kurzov
  9. pripravuje návrhy na zrušenie kurzov pre pokles počtu študentov
  10. riaditeľovi školy dáva návrhy na výchovné opatrenia študentov
  11. každoročne vyhodnocuje prácu JŠ
  12. predkladá riaditeľovi školy podklady na skvalitnenie materiálno-technického zabezpečenia JŠ
  13. navrhuje riaditeľovi školy rozdelenie finančných prostriedkov, ktoré JŠ získava
  14. plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí riaditeľ školy
 9. Učitelia JŠ sú priamo podriadení vedúcemu oddelenia a zodpovedajú za tieto činnosti:
  1. v plnom rozsahu za činnosť kurzu, ktoré vedú
  2. vypracovanie učebného plánu kurzu
  3. za každomesačné odovzdanie výkazu svojej pracovnej činnosti v JŠ
  4. za dôsledné vedenie triednej knihy kurzu
  5. predkladajú vedúcemu oddelenia požiadavky na materiálno-technické zabezpečenie činnosti jeho kurzu
  6. plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí vedúci oddelenia, alebo riaditeľ školy
 1. Administratívny zamestnanec je priamo podriadený vedúcemu oddelenia JŠ a zodpovedá za tieto činnosti:
 2. administruje vydávanie a spracovanie vzdelávacích poukazov
 3. vyberá príspevky na úhradu nákladov za štúdium v JŠ
 4. zhromažďuje mesačné pracovné výkazy učiteľov JŠ
 5. pripravuje podklady pre spracovanie finančného ohodnotenia učiteľov JŠ
 6. pripravuje podklady na úhradu prevádzkových nákladov za miestnosti školy,   ktoré JŠ využíva na svoju činnosť
 7. plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí vedúci oddelenia a riaditeľ školy
 8. V pracovno-právnych a platových záležitostiach zamestnancov JŠ riaditeľ školy postupuje v súlade so Zákonníkom práce v platnom znení, so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení a v súlade so zákonom o odmeňovaní zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme v platnom znení a týmto vnútorným poriadkom.
 9. JŠ sa člení na jazykové kurzy.
 10. Počet kurzov z jednotlivých jazykov a ich úroveň určuje riaditeľ školy na základe návrhu vedúceho oddelenia a po prerokovaní na pedagogickej rade JŠ najmä podľa záujmu, želaní a návrhov žiakov s prihliadnutím na finančné a materiálno – technické možnosti.
 11. JŠ môže zriadiť:
 12. Základný kurz na osvojenie si základov jazyka v rozsahu najmenej 210 a najviac 420 vyučovacích hodín. Na našej JŠ 280 hodín -1. a 2. ročník štúdia po 140 hodín v každom ročníku. Týždenne 4 hodiny.
 13. Stredný kurz na prehĺbenie a rozšírenie znalosti jazyka v rozsahu najmenej 280 až 315 vyučovacích hodín. Na našej JŠ 280 hodín -3. a 4. ročník štúdia po 140 hodín v každom ročníku. Týždenne 4 hodiny.
 14. Vyšší kurz na osvojenie si odborno-špecifických a profesionálne orientovaných jazykových znalostí v rozsahu 280 až 315 hodín. Na našej škole zatiaľ neotvárame.
 15. Prípravný kurz na

                                  i.    Základnú štátnu jazykovú skúšku v rozsahu 105 až 140 vyučovacích hodín. Na našej JŠ v rozsahu 140 vyučovacích hodín                                             -5. ročník štúdia.

                                 ii.    Odbornú štátnu jazykovú skúšku v rozsahu 105 až 140 vyučovacích hodín. Na našej JŠ zatiaľ neotvárame

                                iii.    Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku v rozsahu 105 až 140 vyučovacích hodín. Na našej JŠ v rozsahu 140 vyučovacích hodín                                          -6. ročník štúdia.

16. Konverzačný kurz

                                          i.    Nadväzujúci na základný kurz v rozsahu 280 až 315 vyučovacích hodín. Otvoríme ako dvojročný kurz v rozsahu 280                                                        hodín v prípade záujmu.

                                         ii.    Nadväzujúci na stredný kurz v rozsahu 280 až 315 vyučovacích hodín. Na našej JŠ zatiaľ neotvárame.

17. Špeciálny kurz, ktorého rozsah a obsah sa určuje podľa aktuálnej spoločenskej potreby. Na našej škole v prípade záujmu  otvoríme špeciálny kurz pre zdravotných a sociálnych pracovníkov a špeciálny kurz pre kuchárov a čašníkov v rozsahu 140 hodín. Ďalej otvoríme intenzívny kurz v rozsahu 280 hodín. Po obsahovej stránke pokryje základný respektíve stredný kurz

18. Špecializovaný kurz pre absolventov strednej školy v rozsahu 420 až 700 vyučovacích hodín. Na našej JŠ zatiaľ neotvárame

19. Kurz diaľkového štúdia s najmenej 4 hodinami konzultácii v mesiaci. Na našej JŠ zatiaľ neotvárame

Ustanovenia k vyučovaniu na JŠ

Vyučovanie na Jazykovej škole pri Gymnáziu, Komenského 32, Trebišov sa riadi Vyhláškou z 23. júla 2008 o jazykových školách v platnom znení a osnovami vydanými MŠ SR. Organizačnou formou vyučovania je kurz. Jazyková škola organizuje kurzy pre dospelých, študentov a žiakov v jazyku anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom, španielskom a kurz slovenského jazyka pre cudzincov s týždennou dotáciou štyroch vyučovacích hodín ( 2 x 90 minút).

Kurzy sú v školskom roku 2009/2010 rozdelené do ročníkov podľa vedomostnej úrovne príslušného jazyka nasledovne:

Anglický jazyk, nemecký jazyk:

Ročník Druh kurzu Počet hodín
Základný 140
Základný 140
Stredný 140
Stredný 140
Prípravný kurz -základná štátna jazyková skúška 140
Prípravný kurz -všeobecná štátna jazyková skúška 140

Francúzsky, španielsky, ruský jazyk:

Ročník Druh kurzu Počet hodín
Základný 140
Základný 140
Stredný 140
Stredný 140

Všetky jazyky

Druh kurzu Počet hodín
Konverzačný 140
Kurz pre zdravotných a sociálnych pracovníkov 140
Kurz pre kuchárov a čašníkov 140
Intenzívny kurz 280

Slovenský jazyk

Druh kurzu

Počet hodín

Slovenský jazyk pre cudzincov

140

Prihlasovanie sa a prijímanie na štúdium

Právo študovať na JŠ má každý občan Slovenskej republiky, ak splní podmienky prijímacieho pokračovania do vyššieho ročníka, alebo sa zapíše do 1.ročníka.

JŠ prijíma poslucháčov:

Do prvých ročníkov: priamym zápisom v stanovenom termíne, do 1. 9. 2012. Oznam o zápise je včas zverejnený v miestnej tlači, v miestnej káblovej televízii, na nástenke JŠ vo vestibule školy a na www stránke školy: www.gymtv.sk.

Do vyšších ročníkov sa prijímajú externí záujemcovia do 1. 9. 2012 na základe vstupného testu alebo pohovoru, ktorý rozhodne o ich zaradení/nezaradení do príslušného ročníka. Druhý termín je začiatkom januára – ak sú voľné miesta v existujúcich kurzoch.

Uchádzač o štúdium v jazykovej škole sa prihlasuje do kurzu písomne.

Na prijatie na štúdium v jazykovej škole je potrebné

a) doručenie riadne vyplnenej prihlášky,

b) doručenie dokladu o zaplatení zápisného a školného,

c) splnenie kritérií pre prijatie na štúdium.

Termíny a kritériá prijímania určuje riaditeľ jazykovej školy.

Kurz možno zriadiť pri počte najmenej 12 a najviac 20 poslucháčov. Ak poklesne počet študujúcich pod 10, o jeho zrušení na konci školského roka rozhodne riaditeľ školy.

Pri prihlásení je uchádzač povinný vyplniť prihlášku a po obdŕžaní zloženky na uhradenie školného je povinný uhradiť školné do určeného termínu. Doklad o zaplatení je povinný uchádzač poskytnúť k nahliadnutiu vyučujúcemu.

Poplatky za štúdium

Poplatky za štúdium v JŠ v školskom roku 2012/2013

Poplatky za štúdium na jazykovej škole pozostávajú zo zápisného a z úhrady ročných nákladov za štúdium.Príspevok na úhradu ročných nákladov na štúdium a zápisné v jazykovej škole sa uhrádza do 10 dní od vykonania zápisu.

Platiteľ

Kurz v rozsahu 140 hod.

Rýchlokurz v rozsahu 280 hod.

Ročná úhrada v € Ročná úhrada v €
Žiak 80,00 + zápisné 3,50 € 133 € + zápisné 3,50 €
Plnoletá fyzická osoba 120,00 + zápisné 3,50 € 150 € + zápisné 3,50 €

Zriaďovateľ  jazykovej  školy môže znížiť alebo odpustiť príspevok na úhradu ročných nákladov ( školné ) v jazykovej škole poslucháčovi, ak o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Poslucháč predkladá žiadosť a potvrdenie riaditeľovi JŠ.

Termín platby: dospelí a žiaci pri zápise do JŠ

Vrátenie školného

Ak poslucháč písomne požiada a preukáže, že sa z vážnych osobných dôvodov nemohol a nemôže na kurze zúčastňovať, škola mu vráti školné v alikvotnej čiastke. Zápisné sa nevracia. Školné môže byť vrátené poslucháčovi len na základe jeho žiadosti. Tlačivá žiadosti sú zverejnené na www stránke školy na adrese www.gymtv.sk, alebo si ich poslucháči môžu vyzdvihnúť v učtárni školy alebo u PhDr. J. Serbinovej –vedúcej JŠ jana.serbinova@gymtv.sk

Pomernú časť školného vráti škola aj poslucháčom zrušeného kurzu, ktorí zrušenie kurzu nezavinili, ak ich nemožno preradiť do iného kurzu.

Priebeh vyučovania

Vyučovanie podľa rozvrhu začína vo všetkých kurzoch na druhý deň po oficiálnom otvorení školského roka. V deň otvorenia školského roka poslucháči dostanú v priestoroch školy všetky informácie týkajúce sa štúdia.

Prázdniny v JŠ sa zhodujú s prázdninami ostatných základných a stredných škôl v kraji. Vyučovania sa môže zúčastniť iba prijatý poslucháč, ktorý odovzdal vyplnenú prihlášku a preukáže, že zaplatil školné. V prípade, že poslucháč nemôže nastúpiť do kurzu hneď od začiatku vyučovania, škola mu rezervuje miesto do konca septembra. Ak do tohto termínu nenastúpi a písomne alebo osobne sa neospravedlní, jeho miesto bude poskytnuté ďalšiemu záujemcovi.

JŠ je záujmovo-vzdelávacie zariadenie a zápisom do kurzu sa poslucháč zaväzuje na riadnu dochádzku. V prípade sporadickej dochádzky hrozí, že poslucháč nezvládne učivo a stratí možnosť postúpiť do vyššieho ročníka. Podmienkou pre postup do vyššieho ročníka nie je len zvládnutie postupového testu, ale aj najmenej 70 percentná dochádzka. V prípade neprítomnosti na vyučovaní si poslucháč musí dobrať zameškanú látku sám. U žiakov základných škôl požadujeme, aby ich neprítomnosť na vyučovaní bola ospravedlnená rodičmi.

Prerušenie štúdia: Ak dlhšia odôvodnená neprítomnosť na vyučovaní znemožňuje poslucháčovi ukončiť ročník (resp. 1.polrok), oznámi to svojmu vyučujúcemu alebo riaditeľovi školy. Do triednej knihy sa poznačí prerušenie štúdia a škola mu umožní navštevovať príslušný ročník v budúcom školskom roku.

Poslucháč, ktorý sa nezúčastnil vyučovania po dobu troch týždňov a neospravedlnil sa, bude po tejto dobe vylúčený z kurzu.

Požiadavky poslucháčov na vyučujúceho alebo riaditeľa školy tlmočí dôverník kurzu, ktorého si zvolia poslucháči. Jeho meno sa uvedie v triednej knihe.

Prestupy do iného kurzu sa povoľujú v prvých dvoch týždňoch po začatí vyučovania ( výnimočne aj neskôr) len v odôvodnených prípadoch na základe odporúčania vyučujúceho a ak je voľné miesto v príslušnom kurze.

Potvrdenie o návšteve kurzu v priebehu alebo závere školského roku na požiadanie vydá riaditeľ školy.

Osvedčenie o úspešnom ukončení základného kurzu vydá JŠ úspešným poslucháčom na konci školského roku po 2. ročníku., osvedčenie o ukončení stredného kurzu úspešným poslucháčom na konci školského roku po 4.ročníku.

Aktuálne informácie a oznamy týkajúce sa vyučovania na JŠ sú zverejňované na nástenke JŠ vo vestibule gymnázia a na www stránke školy: www.gymtv.sk

Hodnotenie študijných výsledkov

Študijné výsledky poslucháčov sa hodnotia na konci každého polroku. S hodnotením oboznámi vyučujúci poslucháčov ústne.

Prospech študujúcich sa hodnotí štyrmi stupňami:

 • výborný                           100% – 90%
 • veľmi dobrý                      89% – 80%
 • dobrý                                  79% – 70%, minimálne minimum 60%-65%
 • nevyhovel                         69%   a menej

Podmienkou na postup do vyššieho ročníka a vystavenie osvedčenia po 2. a 4. ročníku je:

 • dochádzka aspoň 70%
 • študijné výsledky
 • celoročná práca a dodržiavanie školského poriadku

Poslucháč, ktorý nepreukáže svoje vedomosti v priebehu školského roka a nenapíše 1 z hlavných testov je neklasifikovaný.

Poslucháč, ktorý bol na konci školského roku klasifikovaný stupňom nevyhovel alebo nebol klasifikovaný, nemôže byť zapísaný do vyššieho ročníka. Môže sa opätovne prihlásiť do ročníka, v ktorom bol hodnotený stupňom nevyhovel, resp. nebol klasifikovaný.

Opakovanie ročníka:

Ak sa poslucháč rozhodne z akéhokoľvek dôvodu opakovať ročník, je potrebné riaditeľovi školy odovzdať žiadosť o opakovanie ročníka. Riaditeľ na základe odporučenia vyučujúceho kurzu možní opakovanie ročníka, ak je voľné miesto v príslušnom ročníku. Opakovať možno ročník najviac dvakrát.

Štátne jazykové skúšky

Vzhľadom na to, že JŠ začala svoju činnosť iba v školskom roku 2005/2006 nie je oprávnená vykonávať štátne jazykové skúšky. Štátnu jazykovú skúšku môžete uskutočniť v najbližších JŠ. Predpokladáme, že právo na uskutočňovanie štátnych jazykových skúšok budeme mať už koncom tohto školského roka.

Informácie

Akékoľvek informácie týkajúce sa štúdia na JŠ možno získať na telefónnom čísle JŠ 6689125, vedúceho oddelenia JŠ 668 9125 alebo v učtárni Gymnázia v Trebišove a JŠ  672 2260

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company