Školský poriadok

ŠKOLSKÝ PORIADOK PRE ŽIAKOV GYMNÁZIA, KOMENSKÉHO 32, TREBIŠOV

Preambula

       Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na Gymnáziu, Komenského 32, Trebišov zaväzuje riadne dochádzať do školy, riadiť sa zásadami všeľudskej morálky, humanizmu, demokracie, tolerancie. Plniť si všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo všeobecne platných právnych noriem, školského a klasifikačného poriadku školy. Školský poriadok vydáva riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade v súlade s nasledujúcimi právnymi normami:


I. Všeobecné pravidlá:

Zamestnanci Gymnázia, Komenského 32, Trebišov sa zaväzujú dodržiavať všetky právne normy vo vzťahu k žiakom.

 1. Žiak svojím správaním a vystupovaním v škole aj na verejnosti reprezentuje seba aj školu. V škole i mimo nej sa správa v súlade s právnymi a etickými normami spoločnosti, v súlade s vnútornými predpismi školy
 2. Všetci žiaci sú povinní poznať a zachovávať pravidlá uvedené v ŠP, ktorý je zverejnený na viditeľnom mieste v každej triede, vo vitríne pri riaditeľni a na www- stránke školy.
 3.  Sme škola, kde sa šikanovanie a vydieranie netoleruje. Neakceptujeme žiadne formy šikanovania, agresivity a znevažovanie ľudskej dôstojnosti.
 4.  Vyučovanie v škole prebieha podľa rozvrhu hodín, ktorý schválil riaditeľ školy
 5. Škola sa otvára o 6,50 hod. Vyučovanie sa začína o 7,00 hod.
 6. Po príchode do školy je povinnosťou žiaka prezuť sa do vhodnej obuvi( za vhodnú obuv sa považujú papuče, sandále, za nevhodnú obuv trampky, tenisky, topánky s čiernou podrážkou). Prezúvanie žiakov kontroluje triedny učiteľ a vyučujúci na konkrétnej hodine.
 7.  Žiak je povinný byť v škole 5 minút pred začiatkom svojho vyučovania podľa rozvrhu hodín. Neskorý príchod (ak žiak uvedie, že zaspal, používa neskorší medzimestský spoj. a i.) sa považuje za porušenie školského poriadku, ktoré rieši TP žiaka.
 8. Budova škola sa uzatvára o 7,45 hod.

II. Práva žiakov:
a) Žiak má právo na zrozumiteľný výklad učiva.
b) Slušným spôsobom vyjadriť svoj názor k témam preberaným na VH
c) Právo k preberanému učivu položiť otázku a dostať na ňu odpoveď.
d) Žiak má právo na omyl
e) Právo na objektívne skúšanie a hodnotenie. Poznať kritériá hodnotenia, klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch
f) Na bezprostredné zdôvodnené oznámenie známky z ústnej odpovede, na oznámenie klasifikácie a zdôvodnenie chýb v písomných prácach a testoch v lehote do 14 dní.
g) V odôvodnených prípadoch požiadať prostredníctvom svojich zákonných zástupcov o komisionálne preskúšanie.
h) Vybrať si povinne voliteľné a nepovinné predmety z ponuky školy. Po výbere týchto predmetov, povinnosť navštevovať.Školský poriadok pre žiakov Gymnázia, Komenského 32, Trebišov
i) Zapojiť sa do niektorých z foriem záujmovej činnosti. Po výbere týchto záujmových činností, povinnosť navštevovať, alebo zmenu záujmovej činnosti dohodnúť s vedúcim vychovávateľom ŠSZČ.
j) Na komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity, demokracie a tolerancie.
k) Obrátiť sa na TP a následne na riaditeľa školy, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv.
l) Voliť a byť volený do triednej samosprávy. Voliť a byť volený do Žiackej rady školy
m) Aktívne sa zapojiť do činnosti Žiackej rady školy.
n) Na ohľaduplné a taktné správanie zo strany pedagógov aj spolužiakov.
o) Sedieť na mieste, na ktorom sa dohodne s triednym učiteľom.
p) Zvoliť si náplň prestávky, pokiaľ zachováva pravidlá školského poriadku, bezpečnosti a neruší ostatných.
q) Predložiť svoje požiadavky a návrhy na zlepšenie práce vo svojej triede, prípadne v škole svojmu triednemu učiteľovi, riaditeľovi školy, alebo žiackej rade.

III. Všeobecné povinnosti žiakov:

a) Osvojovať si vedomostí, zručností, pripravovať sa na vysokoškolské, či iné formy štúdia a pre život.
b) Žiak je povinný do školy dochádzať pravidelne a včas podľa stanoveného rozvrhu hodín alebo pokynov vyučujúcich a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných, voliteľných aj nepovinných predmetov a tiež záujmových činností, ktoré si zvolil. Na zabezpečenie nerušeného začiatku vyučovania sa budova školy uzatvára o 7,45 hod. Oneskorený príchod žiaka eviduje dozor na vrátnici a vyučujúci na 1. hodine. Oneskorený príchod žiaka na vyučovanie podľa časti I. bod g sa klasifikuje ako priestupok, za ktorý vyvodí triedny učiteľ dôsledky v súlade so ŠP a KP.
c) Základným dokladom, ktorý oprávňuje žiaka na vstup do školskej budovy je školská dochádzková karta a žiacky preukaz (ďalej ŽP). ŽP je podľa pretlače riadne vyplnený a podpísaný príslušnými osobami, V ŽP je nalepená aktuálna fotka žiaka – majiteľa ŽP. Žiak je povinný nosiť ho so sebou a na vyzvanie zodpovedných osôb v škole alebo podujatiach organizovaných školou sa ním preukázať. Stratu preukazu je žiak povinný bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi a zabezpečiť si vydanie nového preukazu za manipulačný poplatok vo výške trojnásobku ceny žiackeho preukazu. Dvojnásobok ceny preukazu ide do fondu opráv zariadení školy.
Každý žiak je povinný pri príchode do školy i odchode zo školy zaevidovať sa priložením školskej dochádzkovej karty k čítačke kariet, ktorá je umiestnená vo vstupnej chodbe školy. Zaevidovaním sa informácie odošlú do prístupového systému a následne sa odošlú na stránku školy do internetovej žiackej knižky, kde si rodičia môžu overiť príchod a odchod svojho dieťaťa v daný vyučovací deň. Získané údaje slúžia pre účely evidencie dochádzky žiakov do školy a zo školy počas pracovného týždňa. V prípade jej poškodenia či straty je žiak povinný hneď to nahlásiť triednemu učiteľovi a následne zakúpiť si duplikát školskej karty ( aj s identifikačnou fotografiou).
Úmyselné poškodenie žiackeho preukazu školskej dochádzkovej karty sa považuje za závažný priestupok.
d) Žiak pri strate učebnice je povinný zaplatiť dvojnásobok jej ceny. Jedennásobok ceny učebnice sa použije na zakúpenie učebníc. Toto nariadenie zabezpečuje aby sa rapídne neznižoval učebnicový fond a aby učebnice mali zabezpečené aj žiaci nižších tried.
e) Počas vyučovania sa správať disciplinovane, sústredene sledovať výklad vyučujúceho a ostatnú prácu na vyučovacej hodine a aktívne sa do nej zapájať, plniť prikázané povinnosti, nevyrušovať spolužiakov.
f) Do školy prinášať učebnice, zošity a školské potreby podľa rozvrhu hodín a riadi sa pokynmi vyučujúcich.

g)Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov a iných pracovníkov školy.

h) Na začiatku vyučovacej jednotky zaujať svoje miesto určené zasadacím poriadkom, ktoré určuje a mení triedny učiteľ po dohode so žiakmi.
i) V priebehu vyučovania sa môže vzdialiť z 1 vyučovacej hodiny so súhlasom vyučujúceho alebo TU, uvoľnenie do ŽP písomne zaznačí vyučujúci alebo TU a žiak sa ním preukáže na vrátnici pri odchode zo školy.
j) Po príchode vyučujúceho na vyučovaciu hodinu žiaci pozdravia povstaním.
k) Ak vstúpi do triedy riaditeľ, zástupca riaditeľa, učiteľ, alebo iná povolaná dospelá osoba, pozdravia žiaci povstaním, rovnako pozdravia povstaním po ich odchode.
l) Pri prvom stretnutí a odchode zo školy sa patrí pozdraviť učiteľov a ostatných zamestnancov školy, staršie známe osoby je slušné pozdraviť aj mimo školy.
m) Žiaci majú povinnosť chrániť si vlastné zdravie i zdravie iných.
n) V učebni a v školských i verejných priestoroch zachovávať čistotu a udržiavať poriadok. Vlastným pričinením pomáhať utvárať vhodné pracovné prostredie.
o) Šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami. Škody na zariadení školy spôsobené úmyselne alebo z nedbalosti odstráni žiak alebo jeho rodičia, prípadne uhradí do fondu opráv finančné prostriedky na odstránenie škody.
p) Byť v škole vhodne, čisto oblečený a upravený.
q) Dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny ŠP.r) Zverejniť záujem o štúdium na vysoké školy pre vnútorné potreby školy.

IV. Pravidlá pre ospravedlňovanie zameškaných hodín

1. Ak je vopred známa príčina neúčasti žiaka na vyučovaní, žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o uvoľnenie z vyučovania v dostatočnom predstihu, a to:

a) Na jednu hodinu príslušného vyučujúceho – požiada žiak alebo zákonný zástupca, najneskôr v deň neprítomnosti písomne v ŽP alebo osobne.
b) Na viac hodín alebo na jeden deň triedneho učiteľa – požiada zákonný zástupca, alebo plnoletý žiak najneskôr deň pred neprítomnosťou žiaka písomne v ŽP alebo telefonicky, elektronicky.
c) Na viac ako jeden deň o uvoľnenie písomne požiada zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak riaditeľa školy (prostredníctvom svojho triedneho učiteľa –jemu odovzdá písomnú žiadosť o uvoľnenie), najneskôr tri dni pred neprítomnosťou žiaka. Triedny učiteľ odovzdá žiadosť riaditeľovi a oboznámi ho písomne so svojím stanoviskom o uvoľnení, resp. neuvoľnení žiaka z vyučovania.
d) súhlas/nesúhlas s uvoľnením žiaka z vyučovania zapíše učiteľ, triedny učiteľ, riaditeľ do ŽP žiaka
e) Ak vyučujúci, triedny učiteľ, alebo riaditeľ školy nedajú súhlas k uvoľneniu žiaka, bude sa prípadná neúčasť na vyučovaní posudzovať ako závažne porušenie školského poriadku.

2. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní pre nepredvídateľné príčiny, zákonný zástupca/ plnoletý žiak do dvoch dní oznámi dôvod neprítomnosti osobne alebo telefonicky triednemu učiteľovi. Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka len na základe ospravedlnenia zapísaného v žiackom preukaze, podpísaného lekárom a zákonným zástupcom/ plnoletým žiakom. Ospravedlnenie neprítomnosti je žiak povinný predložiť do dvoch dní po nástupe do školy po predchádzajúcej absencii. V prípade, že žiak, alebo zákonný zástupca  tak neurobí, triedny učiteľ má právo tieto hodiny neospravedlniť.

3. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, a to za týchto podmienok:

 1. rodič potvrdí svojím podpisom triednemu učiteľovi, že bol informovaný o zmene pri ospravedlňovaní žiaka z neúčasti na vyučovaní. Svoju neúčasť na vyučovaní v tomto prípade ospravedlňuje jeho plnoletý syn/dcéra sám, nakoľko je plnoletý/á a nesie za to zodpovednosť so všetkými dôsledkami vyplývajúcimi zo školského a klasifikačného poriadku. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje predložením lekárskeho prípadne iného úradného dokladu. Plnoletý žiak má právo na ospravedlnenie z rodinných alebo zdravotných dôvodov bez potvrdenia od lekára trikrát po jednom dni za školský rok.
 2. plnoletý žiak vyjadrí svojím podpisom súhlas s ospravedlňovaním jeho neúčasti na vyučovaní a školských akciách aj naďalej svojím rodičom. Rodič tento súhlas berie na vedomie a potvrdí ho taktiež svojím podpisom. V tomto prípade má rodič uplatňuje právo podľa bodu IV./6 ospravedlniť svojho syna/dcéru trikrát z rodinných a trikrát zo zdravotných dôvodov bez lekárskeho potvrdenia po jednom dni za školský rok.
 3. V prípade, že riaditeľ školy, triedny učiteľ alebo iný vyučujúci majú podozrenie, že plnoletý žiak vynecháva vyučovanie bezdôvodne a často, písomnou formou po predchádzajúcom upozornení žiaka informujú jeho rodiča.

5. Vedenie školy môže vyzvať TP, aby predložili preukazy žiakov na skontrolovanie oprávnenosti ospravedlnenia zameškaných hodín.

6. RŠ môže uvoľniť žiakov na rôzne súťaže, olympiády a inú reprezentáciu školy. Zoznam uvoľnených žiakov umiestni na obvyklé miesto ZRŠ pre VVČ. V takomto prípade TU žiakovi nezapočítava zameškané hodiny. Do TK k menu žiaka zapíšu príčinu uvoľnenia a do počtu zameškaných hodín zapíše 0.Okrem účasti na rôzne súťaže môže RŠ uvoľniť aj na prípravu na tieto súťaže, jedná sa predovšetkým o prípravu na predmetové olympiády, SOČ, Zenit. Na prípravu na krajské kolo súťaže dostane žiak spravidla 1 deň, na slovenské kolo 2 dni voľna.

7. Ospravedlnenie od rodičov z rodinných dôvodov (predvídaných či nepredvídaných) je možné akceptovať najviac 3 krát po jednom dni za školský rok. Ospravedlnenie od rodičov zo zdravotných dôvodov bez potvrdenia od lekára bude škola akceptovať najviac 3 krát po jednom dni za školský rok.

V. Povinnosti žiakov:

a) Keď sa žiak z vážnych dôvodov nepripraví na vyučovanie, alebo nevypracuje domácu úlohu, ospravedlní sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. V prípade, že tak neurobí, dodatočné ospravedlnenie učiteľ neberie do úvahy. Učivo si osvojí a úlohy dodatočne splní podľa pokynov vyučujúceho.
b) Žiak je povinný hneď hlásiť triednemu učiteľovi zmenu svojho bydliska, prípadne iné zmeny v základných osobných údajoch. Triedny učiteľ zmeny v žiakov triedy oznámi vedeniu školy. Vedenie školy požiada na začiatku štúdia zákonného zástupca žiaka o súhlas na poskytovanie osobných údajov potrebných pre potreby školy počas celého štúdia . Osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi žiakova ich rodičov podpíšu prehlásenie o mlčanlivosti podľa ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.
c) Na školských exkurziách, zájazdoch, výletoch, vychádzkach sa žiak riadi pokynmi pedagogického dozoru. Bez jeho vedomia sa nevzďaľuje od ostatných žiakov alebo z určeného miesta.

Oslobodenie od telesnej výchovy :
d) Zákonný zástupca žiaka môže požiadať RŠ o oslobodenie žiaka od telesnej a športovej výchovy, ak má žiak vážne zdravotné problémy. RŠ rozhodne o oslobodení žiaka od TSV/TEV na základe návrhu lekára a žiadosti zákonného zástupcu do 10 dní odo dňa, kedy žiadosť zákonného zástupcu a návrh lekára boli zaslané do školy. V prípade, že tak zákonný zástupca žiaka neurobí a žiak sa nezúčastňuje na hodinách TSV/TEV bez vedomia učiteľa TSV/TEV, po skončení klasifikačného obdobia ho učiteľ neklasifikuje. Pri oslobodení žiaka od TEV sa postupuje podľa „Usmernenia RŠ k realizácii telesnej výchovy zdravotne oslabených žiakov“. Je povinnosťou žiaka oznámiť a písomne požiadať o oslobodenie od telesnej výchovy hneď na začiatku školského roka, prípadne čo najskôr od okamihu, kedy vzniknú predpoklady pre udelenie kladného rozhodnutia RŠ o úplnom/čiastočnom oslobodení od TSV/TEV. Žiak úplne oslobodený od TSV/TEV sa musí zúčastňovať na vyučovaní TSV/TEV okrem 1. a poslednej vyučovacej hodiny v RH.
e) Žiak necvičiaci na VH TSV/TEV sa musí zúčastňovať na vyučovaní TSV/TEV prezlečený v cvičebnom úbore a riadi sa pokynmi vyučujúceho.
f) Žiak je povinný zúčastňovať sa povinných kurzov – Kurz pohybových aktivít, Kurz ochrany života a zdravia, účelové 1-dňové cvičenie Ochrany života a zdravia, a to formou, ktorú si zvolí. Neúčasť na uvedenej akcii ospravedlňuje vedenie školy na základe lekárskeho potvrdenia. Ak žiak lekárske potvrdenie nepredloží a kurzu sa nezúčastní, hodnotí sa to ako závažný priestupok a postupuje sa podľa pravidiel Klasifikačného poriadku.

VI. Žiakom školy je zakázané:

 1. V súlade so zákonom o ochrane nefajčiarov je zakázané žiakom fajčiť v celom objekte a areáli školy a v jej okolí. Zakázané je fajčiť aj na akciách usporiadaných školou.
  Porušenie predchádzajúceho nariadenia sa považuje za závažný priestupok.
  Prvé porušenie je riešené výchovným opatrením – pokarhanie TU .Opakované porušenie predchádzajúceho nariadenia výchovným opatrením je pokarhanie riaditeľom školy. Pri ďalších porušeniach predchádzajúcich nariadení sa postupuje podľa školského poriadku s možnosťou zhoršenia známky zo správania na návrh TU.
 2. Nosiť, prechovávať a užívať alkoholické nápoje v celom objekte a areáli školy a jej okolí a na podujatiach organizovaných školou. Porušenie predchádzajúceho nariadenia sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku. Za hrubé porušenie školského poriadku spojené so zníženou známkou zo správania sa považuje urážka, zneváženie, hanobenie a poškodzovanie cti školy a jej zamestnancov v prípadoch: ústnej urážky, písomnej urážky, grafickej a inej urážky vyjadrenej na verejnosti, vyhotovenej na mobilnom telefóne, pripadne inom elektronickom zariadení a zverejnenej na internetových stránkach sociálnych a iných sieti.
 3. Výchovné opatrenie pri porušení predchádzajúceho nariadenie v bode b:prvé porušenie pokarhanie riaditeľom školy. Opakované porušenie predchádzajúceho nariadenia – zhoršená známka zo správania na stupeň 2 ďalšie porušenia predchádzajúceho nariadenia postupuje sa podľa školského poriadku až po vylúčenie zo školy.
 4. Nosiť, prechovávať a užívať drogy a iné zdraviu škodlivé, návykové látky v celom objekte, areáli školy a jej okolí a na podujatiach organizovaných školou. Výchovné opatrenie pri porušení predchádzajúceho nariadenie:
  Porušenie predchádzajúceho nariadenia sa považuje za mimoriadne hrubé porušenie ŠP a najmiernejším výchovným opatrením je podmienečné vylúčenie zo školy spojené so zhoršením známky zo správania na stupeň 3.
  Opakované porušenie predchádzajúceho nariadenia u žiaka, ktorý ukončil povinnú školskú dochádzku, je vylúčenie zo školy. Ak žiak neukončil povinnú školskú dochádzku, riaditeľ školy navrhne zákonným zástupcom žiaka ústavnú liečbu.
 5. Každý učiteľ počas vyučovania aj mimo neho, ak má podozrenie na prechovávanie a užívanie alkoholu, drog a iných zdraviu škodlivých, návykových látok v objekte a areáli školy a v jej okolí na skontrolovanie osobných vecí žiaka v jeho prítomnosti, prítomnosti aspoň jedného žiaka a v prítomnosti člena vedenia školy. V prípade, že sa potvrdí jeho podozrenie, oznámi to zákonným zástupcom žiaka a jeho TU. Riaditeľ školy postupuje podľa ustanovení v bodoch a, b, c, d.
 6. Učiteľ na akcii organizovanej školou má právo, ak má podozrenie na prechovávanie a užívanie alkoholu, drog a iných zdraviu škodlivých, návykových látok na skontrolovanie osobných vecí žiaka v jeho prítomnosti, prítomnosti aspoň jedného žiaka a v prítomnosti vedúceho akcie. V prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia, vedúci akcie po konzultácii s riaditeľom školy, vylúči žiaka z tejto akcie, oznámi túto skutočnosť zákonným zástupcom žiaka a vyzve ich, aby na vlastné náklady odviedli žiaka z akcie. Riaditeľ školy postupuje podľa ustanovení v bodoch a, b, c, d.
 7. Pre neplnoletých žiakov užívať alkoholické nápoje, cigarety, drogy a iné zdraviu škodlivé, návykové látky aj mimo školy. V prípade, že dokázateľne dôjde k porušeniu tohto ustanovenia, riaditeľ školy bude postupovať podľa ustanovení v bodoch a, b, c, d.
 8. Žiak školy nesmie šikanovať, alebo vydierať spolužiakov a ani osoby v škole, ani mimo nej. Žiakovi školy sa zakazuje akákoľvek slovná a fyzická agresivita, psychické manipulovanie a týranie, poškodzovanie vecí iného spolužiaka, urážanie ľudskej dôstojnosti. V prípade porušenia tohto zákazu bude riaditeľ školy postupovať podľa príslušných ustanovení klasifikačného a školského poriadku
 9. Žiakom je v škole a na akciách usporadúvaných školou zakázané intímne správanie k partnerovi/partnerke, ktoré je v rozpore s etickými a spoločenskými normami.
 10. Prinášať do školy alebo na podujatia organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov.
 11. Nosiť do školy väčšie sumy peňazí, šperky, cenné predmety. Dodržiava „Usmernenie riaditeľa školy k ochrane majetku školy a osobného vlastníctva zamestnancov a žiakov školy
 12. Žiakom sa zakazuje vulgárne sa vyjadrovať v škole , na školských akciách a na verejnosti. V prípade porušenia zákazu, hania tým dobré meno školy.
 13.  Manipulovať a zasahovať do elektrického, vodovodného a iných zariadení.
 14. Opúšťať budovu školy v priebehu vyučovania a počas prestávok bez povolenia príslušného učiteľa alebo TU. V prípade ich neprítomnosti dáva súhlas na odchod z budovy RŠ alebo ZRŠ. Uvoľnenie sa vyznačí písomne v žiackom preukaze v časti “OZNAMY”. Na základe tohto zápisu ho služba na vrátnici pustí z budovy školy a zaeviduje jeho odchod.
 15. Vyrušovať na vyučovaní a zaoberať sa činnosťami, ktoré nie sú predmetom vyučovania.
 16. Našepkávať pri skúšaní, odpisovať pri písomných skúškach alebo používať nedovolené pomôcky a informačné zdroje.
 17. Súkromné návštevy v škole môže žiak prijímať v dôležitých prípadoch iba počas prestávok. Návštevu vrátnička zaeviduje v knihe návštev a návšteva zotrvá vo vestibule školy do príchodu žiaka.
 18. Žiak môže do školy nosiť mobilný telefón iba za predpokladu, že ho má počas vyučovacích hodín vypnutý (nie iba vypnuté zvonenie), aby nerušil priebeh vyučovania. V prípade porušovania tohto zákazu vyučujúci zapíše žiaka do TK , TU vyvodí z tohto porušenia školského poriadku dôsledky.
 19. Žiak môže používať mobilný telefón so súhlasom vyučujúceho ak je práca s ním súčasťou vyučovacieho procesu.

VII. Správanie žiakov v rôznych zariadeniach školy :
1. Správanie žiakov v laboratóriách a odborných učebniach

a) Do uvedených miestností vstupujú žiaci až na pokyn vyučujúceho.
b) Pre každú skupinu môže vyučujúci predmetu určiť žiaka -asistenta skupiny, ktorý bude zabezpečovať organizačné úlohy spojené s cvičeniami.
c) Žiaci sú povinní v laboratóriách počas cvičení používať biele plášte a iné ochranné prostriedky,
d) ktoré z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia určí vyučujúci.
e) Pracovné plášte sú žiaci povinní udržiavať v čistote, smú používať len vlastné plášte.
f) Na začiatku školského roku musia byť žiaci poučení o bezpečnosti práce v laboratóriu. Učiteľ o tejto skutočnosti urobí zápis do TK
g) V každom laboratóriu musia byť na viditeľnom mieste vyvesené základné upozornenia a pokyny
h) v oblasti bezpečnosti práce v laboratóriu.
i) V laboratóriách môžu žiaci vykonávať len pokusy, ktoré sú vyučujúcim predpísané
j) V priebehu prác žiaci píšu podrobný protokol. Štruktúru protokolu určí vyučujúci.
k) Laboratórne práce a praktické cvičenia sú spravidla dvojhodinové. V čase prestávky žiaci pokusy neprerušujú, ak je to z hľadiska kontinuity práce nevyhnutné.

2. Správanie na hodinách telesnej výchovy

a)    Žiaci používajú úbor podľa pokynov vyučujúceho.
b)    Žiaci používajú inú športovú obuv na ihrisko a inú do telocvične alebo športovej haly.
c)     Žiak sa stará o to, aby jeho úbor zodpovedal hygienickým normám.
d)     Žiak necvičí na TSV/TEV iba na základe písomného dokladu lekára, uvedenia vážneho dôvodu a po dohode s vyučujúcim.
e)     Žiak , ktorý necvičí, je povinný zdržiavať sa v priestore, kde prebieha hodina TSV/TEV. Necvičí, vykonáva pomocné práce, ktoré mu určí učiteľ TSV/TEV.
f)      Do telocvičných zariadení vstupuje iba spolu s vyučujúcim.
g)     Žiaci sa pridržiavajú pokynov vyučujúceho, dodržujú pokyny bezpečnosti a ochrany zdravia, aby nespôsobili ujmu na zdraví sebe, alebo inej osobe.
h)    Každé zranenie oznámia vyučujúcemu TSV/TEV, ktorý zapíše zranenie žiaka do evidencie školských úrazov a v prípade potreby zabezpečí ošetrenie žiaka.

3. Správanie v školskej jedálni

 1.  Obed sa vydáva podľa harmonogramu:
 2. 11,15– 12,00   12,15 – 12,50 13,05 – 14,00
 3. Obed sa vydáva iba po odsúhlasení informačným systémom ŠJ. Sporné prípady rieši vedúca ŠJ.
 4. Žiak sa z obeda môže odhlásiť najneskôr do 7,00 ráno v deň, keď na obed nepríde.
 5. Žiak počas obedu nevyrušuje svojich prísediacich.
 6. Po skončení obedu odnesie použité jedálenské potreby a stôl nechá čistý.
 7. V priestoroch školskej jedálne sa nezdržiavajú žiaci, ktorí sa tam nestravujú.
 8.  Určení žiaci vykonávajú dozor v školskej jedálni podľa pokynov pedagogického dozoru

VIII. Storno poplatky pri akciách organizovaných školou

Pri organizácii plánovaných školských akcií ( LK, ŠV, Exkurzie, KOŽaZ, KPA, ŠVP) je žiak povinný uhradiť storno poplatok pri odhlásení sa z akcie:· 30 dní pred jej konaním – 30% sumy zo zálohy· 15 dní pred jej konaním – 50% zálohovanej sumy· ak žiak nenastúpi v deň nástupu na akciu (choroba, rodinné dôvody) uhradí v plnom rozsahu náklady na dopravu a stravu prvého dňa pobytu. Storno poplatky sa použijú na dopravu a stravu prvého dňa pobytu.

IX. Povinnosti týždenníkov

a) Triedny učiteľ na každý týždeň určuje dvoch týždenníkov.
b) Pred vyučovaním skontrolujú, či je v učebni krieda, špongia a čistá tabuľa.
c) Počas vyučovania sa starajú o čistotu tabule a špongie, vetrajú triedu. Pomáhajú učiteľom pri donášaní učebných pomôcok.
d) Po príchode učiteľa do triedy na vyučovaciu hodinu hlásia mená neprítomných žiakov
e) Ak sa učiteľ nedostaví na vyučovaciu hodinu do 15 minút od začiatku hodiny, hlásia to riaditeľovi alebo jeho zástupcom.
f) Počas vyučovania zabezpečujú zápisy učiteľov do triednej knihy podľa rozvrhu hodín. Ak sa trieda delí na viac skupín zabezpečia týždenníci, aby sa triedna kniha dostala do všetkých určených učební.  Určené učebne zistia v rozvrhu, alebo na priloženom liste v triednej knihe. Pokyny k zabezpečovaniu pohybu triednych kníh podá žiakom triedny učiteľ, ktorý kontroluje zápisy do triednej knihy aspoň raz týždenne a zabezpečí doplnenie chýbajúcich podpisov. (Vyučujúci zabezpečujú prinesenie triednej knihy na 1. VH a uloženie TK na obvyklé miesto po skončení vyučovania. Vyučujúci sú tiež zodpovední za svoje zápisy do TK.)V prípade, že nemajú vyučujúci na vyučovacej hodine triednu knihu, upozornia na to týždenníkov.
g) Po skončení vyučovania zodpovedajú za čistotu a poriadok v triede a za vyloženie stoličiek.
h) Pred odchodom z učebne zatvoria okná, skontrolujú vodovodný ventil a nechajú ho v polohe “zatvorené”.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na Gymnáziu, Komenského 32, Trebišov a jeho súčastí na obdobie školského roku 2021/2022 na  zaistenie  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  žiakov   pri  výchove   a vzdelávaní .

Rúško sú opatrenia na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. K tomu patrí aj obmedzovanie nútenej cirkulácie vzduchu vo vnútorných priestoroch.

Odstup sú opatrenia smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom zaviesť v maximálnej miere objednávanie na časový interval namiesto čakania v radoch.

Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú to aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ a školským semaforom 2021/2022 zverejneným na stránke www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

 • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou a pred školským internátom.
 • Pri vstupe do budovy a v priestoroch školy sú vhodne umiestnené dezinfekčné prostriedky aby sa zabezpečila dezinfekcia rúk všetkých osôb.

Stravovanie

Podľa miestnych podmienok, množstva žiakov a personálu je možné zvažovať jednu z nasledujúcich možností:

 • Štandardným spôsobom, pri zaistení nižšie uvedených pravidiel odporúčame zabezpečiť stravovanie tak, aby sa triedy nepremiešavali, podľa možností stravovanie po triedach a nepremiešavať so stravníkmi mimo strednej školy.
 • Pre žiakov bude stanovený čas výdaja pre jednotlivé triedy: po 4 VH, po 5VH a po 6VH.
 • Žiaci si sami jedlo a pitie neberú a neberú si ani príbory a taniere.
 • V školskej jedálni si každý žiak zoberie tácku pri výdajnom okienku.
 • Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické pravidlá.
 • Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.

Pri podozrení na ochorenie

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

Špeciálne usmernenie počas obdobia pri otvorení školského roku 2021/2022

 • Neorganizovať hromadné akcie
 • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter
 • Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.
 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
 • Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít.
 • Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy, alebo mimo neho podľa podmienok školy. Telesná výchova sa realizuje v exteriéri.
 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa
 • Dôkladné čistenie  všetkých  miestností,  v  ktorých  sa   žiaci,   pedagogickí  zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz
 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

 

 

Trebišov 31.8.2021                                                                                                        Riaditeľka školy:

PaedDr. Mária Kašaiová

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company