Ročníkové práce

šablóna pre rok 2019

hodnotenie RP

čísla odborov

metodika SOČ – NOVÁ

Každý žiak 2.  ročníka  vytvorí ročníkovú prácu na tému vypísanú jednotlivými vyučujúcimi, alebo si môže vybrať tému prácesám a požiadať učiteľa našej školy, alebo odborníka z praxe, aby mu robil konzultanta. Ročníkovú prácu priebežne konzultuje so svojim konzultantom, u ktorého si zvolil tému ročníkovej  práce.

Žiaci odovzdávajú ročníkovú prácuv elektronickej podobe (na CD, DVD nosiči vo formáte pdf)  a tlačenej podobe (vytlačená a zviazaná práca, hrebeňová väzba) svojmu konzultantovi podľa harmonogramu odovzdávania prác.

Harmonogram:

1)   Do 16. 9. 2019  vypíšu jednotliví vyučujúci návrh tém na ročníkovú prácu(každý vyučujúci minimálne 3 témy_ Nazov témy_predmet_meno konzultanta), ktoré odošlú na e-mailovú adresu robert.janok@gymtv.sk

2)     Do 18. 9. 2019 budú na stránke školy a na nástenke v priestoroch školy zverejnené návrhy tém na ročníkové práce.

3)      Do 23. 9. 2019  (do 14:00 hod.) si žiak  vyberie tému a pôjde za ľubovoľným vyučujúcim,  ktorý ho bližšie oboznámi s danou témou práce. V prípade záujmu sa žiak  dohodne s vyučujúcim na vzájomnej spolupráci na práci.

  • Po dohode so svojim konzultantom  študent zároveň zapíše svoje meno do zoznamu tém na nástenke (na prízemí) v  priestoroch školyaby ostatní študenti vedeli, že daná téma je už obsadená.
  • Ak s tým konzultant súhlasí, tak tú istú tému môžu spracovať aj viacerí študenti z rôznych tried.
  • V prípade, že si študent zvolil vlastnú tému,  zapíše jej názov a meno konzultanta do zoznamu na nástenke.
  • Žiakovi, ktorý si nevyberie tému alebo nebude mať konzultanta, určí tému triedny učiteľ zo zvyšných tém zo zoznamu.

4)      Do  25. 9. 2019 dostanú  jednotliví konzultanti zoznamy študentov, s ktorými sa dohodli na spolupráci pri tvorbe projektu.  Zoznamy študentov s ich témami a menami konzultantov dostanú aj triedni učitelia druhých ročníkov.

5)      Najneskôr do 13. 12. 2019 (piatok) žiak vypracuje ročníkovú prácu podľa platných pravidiel a pokynov konzultanta a  odovzdá  ju na posúdenie konzultantovi v tlačenej podobe vo formáte pdf a  na zadnej strane práce bude vlepený CD nosič s prácou v digitálnej forme.

6)      Žiak si pripraví cca 5-10 minútovú prezentáciu na predstavenie svojho projektu, ktorú využije pri jeho prezentovaní na danom vyučovacom predmete, z ktorého si zvolil tému, prípadne na školskom kole SOČ pred komisiou.

7)      Najneskôr do 16. 12. 2019 (pondelok) žiaci odovzdajú (zašlú mailom, prípadne odovzdajú na CD nosiči, USB,..) prezentácie na obhajobu svojim konzultantom v tvare

meno_priezvisko_predmet_trieda.ppt

(Príklad: Janko_Hrasko_INF_IIA.ppt)

8) Jednotlivé práce budú študenti prezentovať  17. 12. 2019 pred spolužiakmi 2. ročníka, ale aj žiakmi 1. ročníka v jednotlivých učebniach. Žiaci prezentujú svoju ročníkovú prácu  nielen pred spolužiakmi, ale aj komisiou zostavenou z členov pedagogického zboru. Komisia na čele s konzultantom zároveň ohodnotia ročníkovú prácu po obsahovej, grafickej a gramatickej  stránke známkou do príslušného predmetu podľa odsúhlaseného hodnotenia ročníkových prác. Hodnotí sa aj samotné prezentovanie vytvorenej ročníkovej práce žiakom pred komisiou.

Výsledkom tejto aktivity je viesť študentov k samostatnej práci a viesť ich k príprave práce vhodnej na  postup na krajské prípadne na  celoslovenské kolo SOČ.

Žiaci, ktorí si zvolia spracovanie svojej témy len v cudzom jazyku, odovzdajú prácu v skrátenom rozsahu (cca 10-15 strán) a budú hodnotení jednou známkou vyučujúcim cudzieho jazyka.

!!! Neodovzdanie ročníkovej práce rieši konzultant spolu s triednym učiteľom ako závažné porušenie školského poriadku !!!

Príslušná VO resp. jednotliví konzultanti vyberú za svoj predmet najlepšie práce, ktoré postúpia na školské kolo SOČ.

Štruktúra práce:

Obal
Titulný list
Čestné vyhlásenie
Poďakovanie
Obsah
Úvod
Problematika a prehľad literatúry
Ciele práce
Materiál a metodika
Výsledky práce
Diskusia
Závery práce
Zhrnutie
Zoznam použitej literatúry
Prílohy

Rozsah práce:
Odporúča sa 15 – 20 ( max. 25 ) strán textu, vrátane zoznamu použitej literatúry. Rozsah práce, t.j. počet strán sa počíta od Úvodu po Zoznam použitej literatúry (POZOR – nesúvisí s číslovaním stránok) Ide však iba o text , všetky tabuľky, grafy, mapy, nákresy, obrázky a fotografie sa umiestňujú do jednotlivých častí príloh, ktoré limitované nie sú.  Ak sú práce riešené ako počítačové programy a výsledkom je konkrétny produkt (napr. program pre riadenie nejakého procesu, učebná pomôcka, výučba cudzieho jazyka pomocou počítača a pod.), môže byť teoretická časť práce v skrátenej forme.

Pre práce písané v cudzom jazyku je zozsah 10 strán.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company