Pravidlá správania v PC učebni

 1. Žiaci vstupujú do odbornej učebne informatiky v prezuvkách.
 2. V učebni môžu byťžiaci iba  pod dozorom vyučujúceho.
 3. Žiak dbá na pokyny vyučujúceho.
 4. Žiak do počítačovej učebne neuteká a nebije sa o počítač.
 5. Žiak sa správa tak, aby svojou činnosťou nerušil ostatných.

Žiakom je  zakázané:

 1. vstupovať do učebne s jedlom alebo nápojmi,
 2. jesť, piť alebo fajčiť v učebni,
 3. znečisťovať alebo poškodzovať učebňu, jej okolie ako aj vybavenie (stoly, stoličky, počítače a ich príslušenstvo),
 4. meniť vzhľad vybavenia učebne (napr. písať po klávesnici, lepiť nálepky na počítač alebo nábytok a podobne),
 5. premiestňovať vybavenie v učebni (stoly, stoličky, počítače, myši a ich podložky, klávesnice a ostatné príslušenstvo ako aj káble a podobne),
 6. vynášať akékoľvek vybavenie z učebne (stoly, stoličky, počítače, myši a ich podložky, klávesnice a ostatné príslušenstvo ako aj káble a podobne),
 7. rozmontovať (otvárať) počítače alebo ich príslušenstvo,
 8. meniť umiestnenie alebo zapojenie komponentov počítača,
 9. meniť nastavenie BIOS (rôzne parametre, poradie štartovania OS, heslo, …),
 10. naštartovať (nabootovať) operačný systém ináč ako je štandardne počítač nastavený (napríklad naštartovať OS z diskety alebo CD, preinštalovať systém na iný ako je štandardne po obnove systému),
 11. meniť základné nastavenie počítača (spôsob bootovania, rozdelenie partícií a podobne) a obsah záložnej partície, ktorá je určená pre obnovu systému,
 12. obchádzať zabezpečenie počítača (obchádzať nutnosť prihlásenia, spôsob štartovania systému, nastavenie systému a podobne),
 13. narušovaťčinnosť počítača (úmyselne odchytávať heslá, inštalovať sledovacie programy na počítače, inštalovať vírusy a podobne),
 14. narušovaťčinnosť siete (úmyselne odchytávať komunikáciu medzi počítačmi, odchytávať heslá, inštalovať sledovacie programy na počítače, inštalovať vírusy, odpájať sieťové káble a podobne),
 15. útočiť na iné dostupné siete a počítače,
 16. porušovať autorské práva ako aj platné zákony a predpisy SR,
 17. využívať vybavenie učebne pre inéúčely ako výučbu alebo samoštúdium.
 18. vymazávať a odinštalovať programy, vymazávať práce iných žiakov
 19. do počítača nahrávať a inštalovať programy (napr. hry, downloadové súbory a pod.).
 20. prezerať a šíriť pornografické materiály.
 21. prezerať a šíriť materiály týkajúce sa terorizmu a násilia (týka sa aj násilných hier).
 22. chat-ovať na vyučovaní, ak to nepovolí vyučujúci.
 23. navštevovať www stránky, na ktorých sa môžu vyskytovať vulgárne slová, ktoré vyzývajú k rasovej a národnostnej neznášanlivosti, k náboženskému a spoločenskému extrémizmu.
 24. používať počítač k protizákonným aktivitám ako napr.: vyhľadávať a sťahovať nelegálne programy (warez t.j. kódy do programov, generátory kódov, craky a podobne), šíriť počítačové víry a podobne.
 25. Žiak je povinný neodkladne nahlásiť všetky škody zistené v počítačovej učebni vyučujúcemu, ktorý to nahlási správcovi učebne. Ak niektorý program alebo činnosť neúmyselne narušili činnosť počítača, je povinný oznámiť aj postup, ako po spustení ktorých programov tento stav nastal.
 26.  Žiak je povinný nahradiť všetky škody, ktoré spôsobil i zaplatiťčas, ktorý je potrebný na ich odstránenie (za škodu sa považuje aj zámerná zmena konfigurácie programového vybavenia ako aj zavírenie počítača a ďalšie zakázané činnosti)
 27.  Žiak je povinný okamžite nahlásiť prípadnú vírusovú infekciu na ktoromkoľvek  počítači učiteľovi alebo technikovi.
 28.  Opakované porušenia týchto pravidiel sa budú riešiť v súlade so školským poriadkom školy. Závažné porušenia týchto zásad môžu viesť k zhoršenej známke zo správania.

!!! NEZNALOSŤ PRAVIDIEL NEOSPRAVEDLŇUJE !!!

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company