Klasifikačný poriadok

KLASIFIKAČNÝ PORIADOK PRE ŽIAKOV GYMNÁZIA, KOMENSKÉHO 32, TREBIŠOV

Vychádza z metodického pokynu  č.21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov SŠ, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov SŠ.

Riaditeľ školy vydáva školský a klasifikačný poriadok po prerokovaní s radou školy.  Na tvorbe a dodržiavaní školského a klasifikačného poriadku sa podieľa žiacka školská rada.

 I.   HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV

 1. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje stupňami:
 • 1-výborný, 2-chválitebný, 3-dobrý, 4-dostatočný, 5-nedostatočný.
 • Nepoužívajú sa známky so znamienkom “-” alebo “+” , rovnako ako známky typu 2/3,  3/4  a  podobne.
 • Voliteľné predmety sa klasifikujú.
 • Vyučovacie predmety etická výchova a náboženská výchova a nepovinné predmety sa neklasifikujú a na vysvedčení žiaka sa uvedie „absolvoval/a“ alebo „neabsolvoval/a“.
 • Ak je žiak oslobodený od vyučovania povinného predmetu a nekoná komisionálnu skúšku v katalógovom liste sa uvedie „oslobodený/á“.
 • Hodnotenie žiaka sa vykonáva známkou  s doplneným percentuálnym alebo slovným hodnotením.
 • Vo výchovno-vzdelávacom procese sa vykonáva priebežná a súhrnná klasifikácia žiaka.

2.  Hodnotenie ústnej odpovede

Žiak môže byť  za jeden deň hodnotený len z dvoch ústnych odpovedí. V prípade, že je vyvolaný na tretiu hodnotenú ústnu odpoveď, môže to oznámiť vyučujúcemu. Ak mu však tretia odpoveď  neprekáža, môže odpovedať. Vyučujúci, ak nie sú závažné dôvody, rozhodnutie žiaka rešpektuje.

  3.  Hodnotenie písomných prác (testov)

 a)  Žiak môže za deň  písať  najviac dve hodnotené písomné práce.

b)  Vyučujúci je povinný zapísať  hodnotenú písomnú prácu do elektronickej žiackej knižky (v položke Písomky/domáce úlohy v príslušný týždeň)  aspoň jeden deň pred jej realizáciou. Napíše značku predmetu a zameranie písomného skúšania. V prípade, že sú na daný deň zapísané už dve hodnotené písomné práce, nemôže svoju písomnú prácu vyučujúci  zapísať  do  EŽK a nemôže ju napísať ani so žiakmi.

c)  V deň písania   vstupnej previerky, ročníkového testu sa nepíše žiadna iná klasifikovaná písomná práca. Zástupca RŠ pre VVČ do EŽK zapíše  znak predmetu a označenie o aký test ide  ku všetkým príslušným triedam. Učiteľ, ktorý je zodpovedný za napísanie testu na túto skutočnosť upozorní ZRŠ.

d)  Pri písaní kontrolnej slohovej práce zo slovenského a cudzieho jazyka, štvrťročnej písomnej práce z matematiky sa v daný deň  nepíše žiadna iná klasifikovaná písomná práca. Vyučujúci do EŽK zaznačí túto skutočnosť k príslušnej triede.

e)  Evidencia písomného skúšania slúži na plánovanie písomných skúšok, aby nedošlo k preťažovaniu žiakov. Hodnotené písomné preverovanie vedomostí z tematického celku má byť vopred oznámené žiakom. V prípade, že žiaci oznámenie písomného preverovania vedomostí zneužívajú (napr. zvýši sa absencia na príslušnej hodine), učiteľ písomné preverenie vedomostí nemusí oznámiť, svoj úmysel o nezverejnení písomnej skúšky oznámi ZRŠ pre VVČ.

f)   Termín písomnej práce učiteľ konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania v triede a sleduje týždenné zápisy o stave písomného skúšania a zadávania termínovaných domácich úloh.

g)  V prípade, že učiteľ  plánuje písomnú prácu, ktorú nebude hodnotiť, nemusí ju zapísať  do EŽK.

h)  Termín písomnej práce , ktorá  trvá viac ako 25 minút, učiteľ konzultuje s triednym učiteľom. V jednom dni môžu žiaci písať len jednu písomku  v trvaní viac ako 25 minút.

i)  Pri písomnom skúšaní učiteľ vysvetlí žiakom spôsob hodnotenia, aby vedeli, prečo dosiahli daný stupeň. Žiak má právo nezrovnalosti konzultovať s vyučujúcim. V predmetoch, v ktorých nie je možné exaktne vysvetliť hodnotenie (napr. slohové práce), učiteľ  vysvetlí  žiakovi, na jeho požiadanie, presný postup hodnotenia jednotlivých zložiek a  prečo bol hodnotený daným stupňom. Učiteľ je povinný do 14 dní od napísania písomného testu oznámiť jeho hodnotenie a dovoliť žiakovi nazrieť do jeho testu. U žiakov, ktorí nedosiahli 18 rokov môžu zákonní zástupcovia požiadať o nahliadnutie do písomného testu svojho dieťaťa a požiadať učiteľa o vysvetlenie hodnotenia.

j) Učiteľ počas školského roku archivuje klasifikované písomné práce, aby do nich zákonní zástupcovia mohli nahliadnuť. Na začiatku nasledujúceho školského roka ich skartuje, okrem predpísaných písomných prác, ktoré archivuje 5 rokov.

4. Zapisovanie známok do pedagogickej dokumentácie

a)  Učiteľ  vždy po ukončení odpovede, odpoveď  ústne zhodnotí, pričom poukáže na jej klady, nedostatky a zverejní známku. Známku zapíše do EŽK najneskôr do 5 pracovných dní.

b)  Výsledok písomnej skúšky vyučujúci oznámi žiakom najneskôr do 14 dní od jej napísania a v tom istom termíne ich zapíše do EŽK. Pri zapisovaní známok je potrebné  vytvoriť rubriky v EŽK a takto rodiča/ žiaka presne informovať z čoho bol žiak skúšaný a hodnotený, v ktorom mesiaci. Učiteľ zapíše iba dosiahnutý stupeň klasifikácie .

c)  Vyučujúci raz týždenne zapíše nové známky zo svojich predmetov do elektronickej žiackej knižky.

d)  TU raz za mesiac  kontroluje zapisovanie známok vyučujúcimi do EŽK, upozorní vyučujúcich na prípadné nedodržanie počtu známok podľa školského poriadku a tiež s ním prekonzultuje výrazné odchýlky v klasifikácii žiaka v jednotlivých predmetoch. V prípade, že rodič písomne požiada o zápis známok do ŽP, raz mesačne ich TU zapíše do ŽP v súlade s EŽK.

e)  V prípade, že plnoletý žiak   nesúhlasí s poskytovaním informácií o výsledkoch svojho štúdia a správaní  zákonnému zástupcovi, písomne požiada triedneho učiteľa, aby takéto informácie jeho zákonnému zástupcovi nepodával. Na písomnej žiadosti plnoletého žiaka musí byť aj vyjadrenie zákonného zástupcu k tejto otázke. V prípade že sa nezhoduje stanovisko rodiča so stanoviskom žiaka, TU sa snaží dosiahnuť zhodu oboch stanovísk, ak sa to nepodarí, rešpektuje stanovisko žiaka. ZRŠ pre VVČ zabezpečí zmenu prístupového hesla.

f)  Na triednych aktívoch nie je prípustné menovite hodnotiť prospech a správanie konkrétneho žiaka. Hodnotenie študijných výsledkov a správania môže  vykonať za celú triedu, za jednotlivý predmet iba vo všeobecnej rovine. Je vhodné pozvať na TA aj učiteľa, ktorý o to požiada, alebo o to požiadajú rodičia.

g)  Triedny učiteľ aspoň raz týždenne skontroluje  a zapisuje dochádzku žiakov jeho triedy, ich priestupky voči školskému poriadku a prípadné výchovné opatrenia. Pri závažných porušeniach školského poriadku informuje zákonných zástupcov aj písomne –zápisom do ŽP, alebo zaslaním e-mailu s potvrdením jeho prečítania.

h) Vyučujúci porušenia školského poriadku počas vyučovania zapisuje na určené miesto do TK. TU na základe týchto záznamov po prerokovaní so žiakom, v prípade závažnejších porušení aj s rodičmi žiaka, prijíma výchovné opatrenia.

5. Podmienky stanovenia polročnej známky

a)    Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu sú:

 • Známky z ústnej odpovede
 • Známky za písomné práce alebo celková známka za písomné práce, vypočítaná prevodom dosiahnutých bodov z maximálneho počtu bodov všetkých písomných prác na percentá a následne na známku
 • Posúdenie ďalších faktorov a prejavov žiaka, ktoré majú vplyv na jeho školský výkon

b)    Polročná klasifikácia sa neurčuje na základe priemeru známok za príslušné obdobie. Vyjadruje schopnosti, zručnosti žiaka, kvalitu jeho práce a vynaložené úsilie.Prihliada sa na  systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a  sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota spolupracovať. Klasifikácia je plne v kompetencii vyučujúceho, pričom uplatňuje primeranú náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie sa považuje za akt objektívnej spätnej väzby, motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravého sebaobrazu žiaka. Pri klasifikácii dodržiava ustanovenia tohto klasifikačného poriadku a metodického usmernenia MŠ SR, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov SŠ. Pri klasifikácii môže použiť tzv. „bodovací systém“.

c)    Pre stanovenie polročnej známky má byť  žiak vyskúšaný:

 • predmetoch s 1 hodinovou týždennou dotáciou minimálne dvakrát za polrok -ústne, písomne, alebo  prakticky. Z toho aspoň raz skúšaný ústne.
 • predmetoch s 2 hodinovou týždennou dotáciou minimálne trikrát za polrok z toho aspoň raz ústne.
 • predmetoch s 3 hodinovou dotáciou (predmety SJL,CUJ,MAT, PVP)   minimálne štyrikrát, z  toho aspoň raz ústne. Z predmetu TEV musí byť  žiak skúšaný aspoň trikrát.
 • Vo 4. ročníku v bode 2. a 3. možno počet známok v II. polroku znížiť o jednu, ale musí byť zachovaná ústna odpoveď.

d)    V prípade, že žiak nemá dostatočný počet známok (podľa bodu c.) a nie je možné ho vyskúšať v riadnom termíne pre zlú dochádzku a dôvody jeho zlej dochádzky sú dokázateľne na strane žiaka, učiteľ žiaka neklasifikuje. RŠ určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov po skončení klasifikačného obdobia.

e)    V prípade, že žiak nemá dostatočný počet známok (podľa bodu c.) a nie je možné ho vyskúšať v riadnom termíne pre zlú dochádzku a dôvody zlej dochádzky sú objektívne (napr. zlý zdravotný stav žiaka) vyučujúci sa snaží o uzavretie klasifikácie. Vo výnimočných prípadoch (vysoký počet zameškaných hodín, nemožnosť žiaka vyskúšať) vyučujúci žiaka neklasifikuje. RŠ určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacoch po skončení daného klasifikačného obdobia.

f)     Ak žiak v predmete vymešká za jeden polrok (resp.štvrťrok)  školského roka  25%  z celkového počtu odučených hodín , môže byťza príslušné obdobie hodnotený výslednou známkou na základe výsledku komisionálnej skúšky konanej  v termíne určenom RŠ. V prípade neúčasti na komisionálnej skúške žiak bude v predmete neklasifikovaný. Dochádzku žiaka v predmete sleduje učiteľ predmetu.

g)    Podmienkou klasifikácie v príslušnom klasifikačnom období je absolvovanie povinných písomných prác zo slovenského jazyka, matematiky podľa platných učebných plánov. V prípade neúčasti žiaka  na písomnej práci je povinný dohodnúť si náhradný termín po dohode s vyučujúcim.

6. Frekvencia skúšania

Vyžaduje sa, aby žiak mal v každom predmete minimálne 1 známku  za každý štvrťrok.

7. Klasifikácia a komisionálne skúšky

Komisionálne skúšky sa konajú podľa  § 57 školského zákona v platnom znení.

8. Opravné skúšky

V prípade, že žiak má na konci klasifikačného obdobia nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, môže so súhlasom RŠ vykonať opravnú skúšku.

Ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku, musí písomne požiadať o vykonanie opravnej skúšky RŠ.

10. Požiadanie o komisionálnu skúšku

Ak má plnoletý žiak/ zákonný zástupca neplnoletého žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci klasifikačného obdobia, môže do troch dní odo dňa, keď sa dozvedeli o výsledku klasifikácie požiadať RŠ o komisionálnu skúšku.

Ak je vyučujúcim RŠ, môže žiadať o preskúšanie žiaka odbor školstva KSK (Košický samosprávny kraj). Komisionálne preskúšanie nemožno žiadať v prípade, ak žiak v príslušnom klasifikačnom období už bol komisionálne preskúšaný.

RŠ nariadi komisionálne preskúšanie iba v prípade, ak sa presvedčí, že vyučujúci porušil klasifikačný poriadok, alebo sa na konaní komisionálnej skúšky dohodne s vyučujúcim a triednym učiteľom.

Termín komisionálnej skúšky RŠ určí najneskôr týždeň po doručení žiadosti o komisionálnu skúšku.

11. Ustanovenia k celoštátnym testom z maturitných predmetov a ročníkovým testom

a)    Celoštátne testy z maturitných predmetov sa uskutočnia podľa pokynov organizácie, ktoré testy bude organizovať. Ročníkové testy sa uskutočnia na základe plánu práce školy.

b)    Neprítomnosť žiak na ročníkových a celoštátnych testoch ospravedlňuje RŠ svojím podpisom do ŽP. Po príchode do školy mu môže vyučujúci dať test opakovať.

 12. Vytváranie ročníkových projektov

 Každý žiak 2. ročníka vytvorí ročníkový projekt na tému vypísanú jednotlivými VO, alebo si môže vybrať tému projektu sám a požiadať učiteľa našej školy, alebo odborníka z praxe (pokiaľ na našej škole nebude na danú oblasť fundovaná osoba), aby mu robil oponenta. Ročníkový projekt priebežne konzultuje s vyučujúcim, u ktorého si zvolil tému ročníkového projektu. Žiaci odovzdávajú ročníkový projekt v elektronickej a tlačenej podobe svojmu konzultantovi podľa harmonogramu odovzdávania projektov.

Žiak si pripraví maximálne 5 minútovú prezentáciu na predstavenie svojho projektu a odprezentuje ho. Neodovzdanie ročníkového projektu rieši TU ako závažné porušenie školského poriadku.

Konzultant ohodnotí vytvorený projekt po obsahovej stránke známkou do príslušného predmetu. Konzultant hodnotí projekt po obsahovej, gramatickej a grafickej stránke na základe stanovených v príručke pre práce SOČ a dohodnutého hodnotenia v rámci školy.  Príslušná VO v spolupráci s vedúcim SOČ na škole vyberie za svoj predmet najlepšie práce, ktoré postúpia na školské kolo SOČ.

 II.   Bodovací systém hodnotenia žiakov

 Učitelia môžu na hodnotenie využívať tzv. „bodovací systém“. Tento systém hodnotenia môžu využívať všetci učitelia daného predmetu, alebo len niektorí. Ak sa učiteľ rozhodne pre tento systém hodnotenia, hodnotí ním aspoň jeden polrok. Na začiatku školského roka presne vysvetlí systém hodnotenia, zaznamenávania výsledkov a zverejní ho písomnou formou. Zmeny v systéme hodnotenia počas školského roka môže uskutočniť len so súhlasom žiakov. Výsledky žiakov zaznamenáva učiteľ a určený žiak. Záznam výsledkov musí byť pre žiakov zrozumiteľný a prístupný, aby žiak mohol skontrolovať svoje výsledky.

Pri tzv. „bodovacom systéme“ sa berú do  úvahy výsledky:

 •     Testovania
 •     Ústnych odpovedí
 •     Individuálnych aktivít
 •     V predmetoch biológia, chémia, fyzika možno doplniť znalosti a aktivity na laboratórnych cvičeniach

Hodnotenie testovania

t –počet získaných bodov

T –počet všetkých získateľných bodov

Testy nemusia byť pre daný predmet spoločné, každý učiteľ môže použiť vlastný súbor testov. Žiak musí mať zabezpečenú možnosť doplniť uskutočnenie testu, ktorého sa nemohol zúčastniť. V prípade, že sa žiak niektorého z testov z objektívnych príčin nemohol zúčastniť (ani opakovaných testov), vyučujúci zníži T –počet všetkých získateľných bodov o body z týchto testov. Učiteľ môže určiť percento testov, ktorých sa žiak má zúčastniť, aby ho v príslušnom polroku klasifikoval.

 Hodnotenie ústnych odpovedí

Žiak môže získať maximálne 10 bodov – U za každú ústnu odpoveď. Počet získaných bodov určí príslušný učiteľ. Bolo by dobré, ak by sa na pravidlách hodnotenia ústnych odpovedí dohodli učitelia predmetu.

 • V predmetoch biológia, chémia, fyzika doplniť znalosti a aktivity na laboratórnych cvičeniach

Za klasifikačné obdobie môže žiak získať maximálne 10 bodov L, z toho 5 bodov za znalosti a 5 bodov za zručnosti –l

 • Výsledné hodnotenie

Úspešnosť žiaka =  (t+u+l+Ia)/(T+U+L+ Ia)

Tabuľka priradenia známok k úspešnosti:

100-90%                          výborný

75% a viac                      chválitebný

50% a viac                      dobrý

33% a viac                      dostatočný

menej ako 33%   nedostatočný.

Táto tabuľka je záväzná pre všetky predmety a všetky typy testov, ktoré sa bodujú.

Počas školského roka učiteľ hodnotí žiaka aj známkami, ktoré vychádzajú z tabuľky priradenia známok k percentuálnej úspešnosti žiaka.

 III.    Hodnotenie a klasifikácia správania

 a) Pochvaly:

Výchovné opatrenie Zápis poznámka
pochvala TU EŽK,  záznamový hárok žiaka Zápis podľa školskej
dokumentácie
pochvala RŠ EŽK, triedny katalóg, vysvedčenie,
záznamový hárok žiaka
pochvala zástupcom
spoločenskej
organizácie
EŽK, triedny katalóg, vysvedčenie,
záznamový hárok žiaka

 Pri udeľovaní pochvál  by mala byť zachovaná postupnosť od pochvaly TU až po zápis do knihy cti.

Pochvala od  riaditeľa školy a zápis do knihy cti sú spravidla spojené s knižnou odmenou.

b) Opatrenia na posilnenie disciplíny:

Výchovné opatrenie (VO) Postup Dôvod Zápis
Napomenutie od  TU Udeľuje ho TU, ktorý prerokuje VO so žiakom menej závažný
priestupok
EŽK,
záznamový hárok žiaka
Pokarhanie od  TU Udeľuje ho TU po prerokovaní so žiakom a rodičom
a následne prerokovaní s PR
opakované menej
závažné priestupky

(spravidla po predchádzajúcom napomenutí TU) závažný priestupok
EŽK,
záznamový hárok žiaka
Pokarhanie od  RŠ
(spravidla
spojené so zníženou známkou zo správania na stupeň 2)
Udeľuje RŠ po prerokovaní  v PR opakované  závažné priestupky
(spravidla po predchádzajúcom napomenutí TU)hrubé porušenie ŠP
zápis do katalógu,
vysvedčenie, EŽK,
záznamový hárok žiaka
Podmienečné vylúčenie zo štúdia
(spravidla spojené so zníženou známkou so správania stupňa3)iba u žiakov, ktorí splnili povinnú školskú dochádzku)
Udeľuje ho RŠ po prerokovaní s TU, žiakom a jeho rodičom a následne s PR opakované hrubé porušenie ŠP (spravidla po predchádzajúcom pokarhaní RŠ), alebo za mimoriadne hrubé porušenie ŠP zápis do katalógu,
vysvedčenie, EŽK,
záznamový hárok žiaka
Vylúčenie zo štúdia (spravidla spojené so zníženou známkou stupňa 4, iba u žiakov, ktorí skončili povinnú školskú dochádzku) Udeľuje ho RŠ po predchádzajúcom podmienečnom vylúčení a po  prerokovaní s TU, žiakom a jeho rodičom a následne s PR hrubé, alebo mimoriadne hrubé  porušenie ŠP v skúšobnej dobe zápis do katalógu,
vysvedčenie, EŽK,
záznamový hárok žiaka

 

  Vysvetlivky, napr.
menej závažný
priestupok
najviac 4 neskoré príchody na VH písomne zaevidované v TK
5x zabudnutie/nepoužitie  školskej karty počas polroka
nevypnutý mobil
neospravedlnená 1 VH
2 zápisy do TK
1-2 opustenie školy bez dovolenia
nedovolená pomoc pri ústnom alebo písomnom skúšaní
závažné
priestupky
neospravedlnená absencia na 2-4 vyučovacích hodinách
 6-10x zabudnutie/nepoužitie  školskej karty  počas mesiaca
5-10 neskorých príchodov na vyučovanie písomne zaevidovaných v TK
3 zápisy do TK
opakované vulgárne vyjadrovanie v škole alebo na akciách organizovaných školou
fajčenie v priestoroch, alebo blízkosti školy
opakované nevypnutie mobilu na VH
nerešpektovanie príkazu učiteľa
opustenie vyučovania bez súhlasu príslušného učiteľa a TU
neospravedlnená neúčasť na povinnom kurze( Kurz pohybových aktivít, Kurz ochrany života a zdravia, účelové cvičenie Ochrany života a zdravia )
úmyselné poškodenie žiackeho preukazu
podvádzanie vyučujúceho a TU
neospravedlnená neúčasť na povinnom kurze( Kurz pohybových aktivít, Kurz ochrany života a zdravia, účelové cvičenie Ochrany života a zdravia )
neodovzdanie ročníkového projektu
prvý prípad miernejšej formy šikanovania
3 – 4 opustenie školy bez dovolenia
zverejnenie urážlivých textov alebo iného materiálu voči žiakom, ich zákonným zástupcom a zamestnancom školy
hrubé
porušenie ŠP
neospravedlnená absencia na 5 – 7 vyučovacích hodinách
Viac ako 10x a opakovane zabudnutie/nepoužitie školskej karty počas mesiaca
11 a viac neskorých príchodov na vyučovanie zaevidovaných v TK
4 zápisy do  TK,
sústavné nevypnutie mobilu na VH
konzumácia alkoholu , stav  pod vplyvom   alkoholu a iných omamných látok v škole alebo na akciách organizovaných školou
dokázaný priestupok voči zákonným normám
druhý prípad miernejšej formy šikanovania alebo závažná forma šikanovania
5 – 6 opustenie školy bez dovolenia
opakované zverejnenie urážlivých textov alebo iného materiálu voči žiakom, ich zákonným zástupcom a zamestnancom školy
sústavné vulgárne vyjadrovanie sa na školských akciách a v škole…….
mimoriadne hrubé porušenie ŠP spojené so zníženou známkou zo správania viac ako 30 neospravedlnených hodín
dokázaný trestný čin
sústavné nevypnutie mobilu na VH
prechovávanie omamných látok v škole a mimo nej
krádež v škole a mimo nej
tretí prípad miernejšej formy šikanovania alebo zvlášť závažná forma šikanovania
7 a viac opustenie školy bez dovolenia

 

Pri udeľovaní opatrení na posilnenie disciplíny by sa malo postupovať od napomenutia TU až po vylúčenie zo štúdia.

Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá jedno opatrenie vo výchove.

Postup pre udelenie výchovného opatrenia:

Výchovné opatrenie navrhuje triedny učiteľ , a to na základe zaevidovaného správania žiaka v podobe zápisov v triednej knihe od jednotlivých vyučujúcich, na základe nevhodného správania počas vyučovania i prestávok  a na akcii organizovanej školou. O nevhodnom správaní žiaka na akcii organizovanej školou informuje po návrate z akcie pedagóg, ktorý bol poverený riadením akcie počas jej trvania. Následne triedny profesor informuje o tomto stave zákonného zástupcu žiaka/priamo žiaka, ak je plnoletý, a prerokuje s ním navrhované výchovné opatrenie. Daný návrh triedny profesor prednesie na najbližšej klasifikačnej porade pedagogickej rade školy  s verbálnym vysvetlením a zdôvodnením predloženého návrhu výchovného opatrenia. 

 c) Klasifikácia správania:

Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s ostatnými učiteľmi a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

Správanie žiaka sa klasifikuje stupňami:

 1 -veľmi dobré, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku a riadi sa ním. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení

 2 -uspokojivé, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami školského poriadku. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku, alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniam školského poriadku ( neospravedlnená absencia na 8 – 14 vyučovacích hodinách, 5 zápisov do TK )

 3 -menej uspokojivé, ak sa dopustí závažného priestupku voči školskému poriadku alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov ( neospravedlnená absencia na 15 a viac vyučovacích hodinách )a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov alebo pedagogických zamestnancov

 4 -neuspokojivé, ak jeho správanie je v rozpore s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu.

Pri udeľovania stupňov správania by mala byť zachovaná postupnosť známok

 IV.    Pravidlá pre určenie najlepšieho žiaka triedy, ročníka a školy

 Najlepší žiak triedy, ročníka a školy sa vyhlasuje na konci školského roka a schvaľuje ho PR.

 1. Najlepšieho žiaka triedy navrhuje TU. Navrhne toho žiaka, ktorý dosiahne najvyšší súčet bodov podľa nasledujúcich kritérií

a)Prospech :

Priemer v závere školského roka Body
1,00 40
1,01 – 1,1 36
1,11 – 1,2 32
1,21 – 1,3 28
1,31 – 1,4 24
1,41 – 1,5 20
1,51 – 1,6 16
1,61 – 1,7 12
1,71 – 1,8 8
1,81 – 1,9 4
1,91 – 2,00 0

b) Predmetové olympiády, SOČ, Zenit, Hviezdoslavov Kubín:

Kolo súťaže Počet bodov
účasť na školskom kole 2
1. miesto na školskom kole 4
účasť na okresnom/obvodnom/regionálnom kole 5
4. –5. miesto na okresnom/obvodnom/regionálnom kole 6
2. –3. miesto na okresnom/obvodnom/regionálnom kole 7
1. miesto na okresnom/obvodnom/regionálnom kole 8
účasť na krajskom kole 10
4. –5. miesto na krajskom kole 12
2. – 3. miesto na krajskom kole 13
1. miesto na krajskom kole 14
účasť na slovenskom kole 16
4. –5. miesto na slovenskom kole 18
2. –3. miesto na slovenskom kole 22
1. miesto na slovenskom kole 24

TU hodnotí všetky najlepšie výsledky žiaka v určených a súťažiach.

c) Športové a iné súťaže organizované MŠ SR, na ktorých sa žiak zúčastňuje v rámci určitého kolektívu a ostatné individuálne súťaže zamerané na umenie, literatúru, hudbu a podobne bez HK.

To znamená, že TU tabuľku použije dvakrát:

Kolo súťaže Počet bodov
účasť na školskom kole 1
1. miesto na školskom kole 2
2. –5. miesto na okresnom/obvodnom/regionálnom kole 3
1. miesto na okresnom/obvodnom/regionálnom kole 4
účasť na krajskom kole 5
2. –5. miesto na krajskom kole 6
1. miesto na krajskom kole 7
účasť na slovenskom kole 8
2. –5. miesto na slovenskom kole 9
1. miesto na slovenskom kole 12


Nepostupové súťaže :
MAKS, Expres GenShow, Klokan, Matboj, Náboj

Kolo súťaže Počet bodov
účasť 2
1. –5. miesto na celoslovenskom kole 4

Aktivity spojené so šírením dobrého mena školy

Sociálne aktivity- aktívna účasť, DOD 2
Darcovstvo krvi 2
Vianočná akadémia  školy- účasť v programe 1-2
Hromadné verejné športové akcie 1-2
ŽŠR – aktívne členstvo 1-2

 

Dlhodobé  športove súťaže Počet bodov
Účasť na základnom kole 1 bod
2.-5.  miesto  na regionálnom   kole 3 body
1.miesto na regionálnom kole 4 body
2.-5. miesto v regionálnom finále 5 bodov
1.miesto v regionálnom finále 6 bodov
Do  2. miesta vo finálovej olympiáde 7 bodov
1.miesto vo finálovej olympiáde 8 bodov

Poznámka: Zoznam súťaží jednotlivých kategórií je uvedený v Pláne práce školy na príslušný školský rok.

TU hodnotí všetky najlepšie výsledky žiaka v športových a iných súťažiach organizovaných MŠ SR, na ktorých sa žiak zúčastňuje v rámci kolektívu a tiež ostatné súťaže zamerané na umenie, literatúru, hudbu a podobne.

  d, Dochádzka :

 Za     0                    ospravedlnených hodín   5 bodov

           1    –  10       ospravedlnených hodín  4 body

           11  –  20      ospravedlnených hodín  3 bodov

           21  –  30      ospravedlnených hodín  2 body

           31  – 40       ospravedlnených hodín  1 body

           41  – 50       ospravedlnených hodín  0 bodov

Najlepším žiakom triedy, ročníka a školy nemôže byť žiak, ktorý:

a, má v danom klasifikačnom období zníženú známku zo správania,

b, nemá v danom klasifikačnom období výsledné hodnotenie aspoň veľmi dobré,

c, má v danom klasifikačnom období neospravedlnené hodiny,

d, bolo mu v danom klasifikačnom období udelené výchovné opatrenie –na posilnenie disciplíny.

 1. Najlepším žiakom triedy sa stáva žiak, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov podľa predchádzajúcich kritérií. V prípade, že viac žiakov triedy dosiahne rovnaký počet bodov, najlepšieho žiaka navrhne TU, po prerokovaní v pedagogickej rade.
 2. Najlepším žiakom ročníka sa stáva žiak, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov podľa predchádzajúcich kritérií. Rozhoduje sa medzi najlepšími žiakmi tried. V prípade, že viac žiakov ročníka dosiahne rovnaký počet bodov o najlepšieho žiaka ročníka navrhne RŠ po prerokovaní v pedagogickej rade. V triede, z ktorej je najlepší žiak ročníka, sa najlepším žiakom triedy stáva žiak, ktorí dosiahol druhý najvyšší počet bodov. V nižších triedach osemročného gymnázia sa podobným spôsobom rozhoduje o najlepšom žiakovi nižších tried 8-ročného gymnázia.
 3. Najlepším žiakom školy sa stáva žiak, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov podľa predchádzajúcich kritérií. Rozhoduje sa medzi najlepšími žiakmi 4-ročného štúdia a vyšších tried 8-ročného štúdia. V prípade, že viac žiakov školy dosiahne rovnaký počet bodov najlepšieho žiaka školy, navrhne RŠ po prerokovaní v pedagogickej rade. V ročníku, z ktorej je najlepší žiak školy, sa najlepším žiakom ročníka stáva žiak, ktorý dosiahol druhý najvyšší počet bodov.
 4. Najlepší žiaci triedy dostávajú pochvalu TU a poukážku v sume 10 €.
 5. Najlepší žiaci ročníka (nižších tried 8-ročného gymnázia) dostávajú pochvalu  od  RŠ so zápisom do knihy cti a poukážku v sume 20 €.

Najlepší žiak školy dostáva pochvalu riaditeľa školy so zápisom do knihy cti, a poukážku v sume 30€.

V záverečnom ročníku štúdia sa analogickým spôsobom  určujú najlepší absolventi tried a ročníka.
Odmenení žiaci dostávajú pochvalu RŠ so zápisom do knihy cti a poukážku v sume 20 € a 40 €.

V.    Pravidlá pre ďalšie odmeny

Ďalšie odmeny sa udeľujú na konci školského roka a pri rozlúčke s maturantmi. Uchádzači o odmenu v tomto bode: nesmú mať zníženú známku zo správania, nesmú mať neospravedlnené hodiny.

Udelené  VO Získané umiestnenie v predmetových olympiádach
a súťažiach  organizovanývh MŠ SR
Získaná
finančnápoukážka
Pochvala od  TU 5. –10. mieste krajského kola(2. –5. miesto okresného /obvodného/regionálneho  kola) 10 €
Pochvala od RŠ 2.-4. miesto krajského kola
(1.miesto okresného/obvodného/regionálneho  kola)
15 €
Pochvala od RŠ spojená
so zápisom do knihy cti
1.miesto krajského kola 20 €
Pochvala od RŠ spojená
so zápisom do knihy cti
1.-3.miesto celoslovenského kola 40 €

Žiak môže dostať odmenu za všetky súťaže, ktorých sa zúčastní a môže byť odmenený aj podľa bodu III. najlepší žiak. Finančná odmena sa mu spočítava.

 Odmeny pre kolektívy

Získané umiestnenie v kolektívnych súťažiach Získaná  finančná   poukážka
1.  miesto okresného/obvodného/regionálneho  kola 20 €
2.-3.  miesto krajského kola 30 €
1. miesto krajského kola 40 €
2.-3. miesto celoslovenského kola 60 €
1. miesto celoslovenského kola 70 €

VI.    Pravidlá  zápisu do knihy cti.

Do knihy cti môžu byť zapísaní žiaci:

 1. Podľa kritérií v predchádzajúcich bodoch IV. a V.
 2.  Ktorí počas celého štúdia dosahovali výborné študijné výsledky a na konci každého školského roka dosiahli absolútne vyznamenanie.  Zápis do knihy cti sa uskutoční pri rozlúčke s maturantmi a žiak dostane aj poukážku v sume 15 €.
 3. Vykonali výnimočný skutok v prospech iného občana, alebo organizácie. Zápis do knihy cti sa usku toční na konci aktuálneho školského roka.

Žiaka na zápis do knihy cti navrhuje  RŠ po prerokovaní v pedagogickej rade.

Poznámka: Výška finančnej odmeny pre žiaka sa môže zvýšiť po prerokovaní s výborom RZ.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company