Hodnotenie v JŠ

1) Študijné výsledky poslucháča jazykovej školy hodnotí na konci každého školského polroka učiteľ kurzu. Hodnotenie zapíše do triednej knihy. O úspešnom ukončení kurzu jazyková škola vydá osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu.

(2) Na požiadanie môže jazyková škola vydať osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu na konci školského roka.

(3) Prospech poslucháča jazykovej školy a účastníka skúšky sa hodnotí týmito štyrmi stupňami:

stupeň 1 -výborný,

stupeň 2 -veľmi dobrý,

stupeň 3 -dobrý,

stupeň 4 -nevyhovel.

(4) Ak jazyková škola používa bodové alebo percentuálne hodnotenie študijných výsledkov poslucháča a účastníka skúšky, prevedie ho na hodnotenie podľa odseku 3 takto:

stupeň 1 -výborný       -100 až 90%,

stupeň 2 -veľmi dobrý  -89 až 80%,

stupeň 3 –dobrý            -79 až 70%,

stupeň 4 –nevyhovel     -69 a menej %.

Podmienkou na postup do vyššieho ročníka a vystavenie o svedčenia po 2. a 4. ročníku je:

dochádzka aspoň 70%

študijné výsledky

celoročná práca a dodržiavanie školského poriadku

Poslucháč, ktorý nepreukáže svoje vedomosti v priebehu školského roka a nenapíše 1 z hlavných testov je neklasifikovaný.

(5) Poslucháča, ktorý bol na konci školského roka klasifikovaný stupňom nevyhovel alebo nebol klasifikovaný, nemožno zapísať do vyššieho ročníka kurzu. Môže sa opätovne prihlásiť do ročníka kurzu, v ktorom bol hodnotený stupňom nevyhovel.

(6) Jazyková škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky vydáva osvedčenie o stupni zvládnutia cudzieho jazyka na úrovni základného, stredného a vyššieho kurzu. Osvedčenie vydáva na základe úspešne vykonanej skúšky za úhradu určenú riaditeľom jazykovej školy aj osobám, ktoré v jazykovej škole neštudujú.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company