Hodnotenie v JŠ

1) Študijné výsledky poslucháča jazykovej školy hodnotí na konci každého školského polroka učiteľ kurzu. Hodnotenie zapíše do triednej knihy. O úspešnom ukončení kurzu jazyková škola vydá osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu.

(2) Na požiadanie môže jazyková škola vydať osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu na konci školského roka.

(3) Prospech poslucháča jazykovej školy a účastníka skúšky sa hodnotí týmito štyrmi stupňami:

stupeň 1 – výborný,

stupeň 2 – veľmi dobrý,

stupeň 3 – dobrý,

stupeň 4 – nevyhovel.

(4) Ak jazyková škola používa bodové alebo percentuálne hodnotenie študijných výsledkov poslucháča a účastníka skúšky, prevedie ho na hodnotenie podľa odseku 3 takto:

stupeň 1  – výborný                         100 až 90%,

stupeň 2  – veľmi dobrý               89 až 80%,

stupeň 3 – dobrý                              79 až 70%,

stupeň 4 – nevyhovel                   69 a menej %.

Podmienkou na postup do vyššieho ročníka a vystavenie o svedčenia po 2. a 4. ročníku je:

dochádzka aspoň 70%

študijné výsledky

celoročná práca a dodržiavanie školského poriadku

  • Poslucháč, ktorý nepreukáže svoje vedomosti v priebehu školského roka a nenapíše 1 z hlavných testov je neklasifikovaný.
  • Poslucháča, ktorý bol na konci školského roka klasifikovaný stupňom nevyhovel alebo nebol klasifikovaný, nemožno zapísať do vyššieho ročníka kurzu. Môže sa opätovne prihlásiť do ročníka kurzu, v ktorom bol hodnotený stupňom nevyhovel.
  • Jazyková škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky vydáva osvedčenie o stupni zvládnutia cudzieho jazyka na úrovni základného, stredného a vyššieho kurzu. Osvedčenie vydáva na základe úspešne vykonanej skúšky za úhradu určenú riaditeľom jazykovej školy aj osobám, ktoré v jazykovej škole neštudujú.

Štátne jazykové skúšky:

  • Štúdium v jazykovej škole možno ukončiť štátnou jazykovou skúškou. Štátna jazyková skúška sa vykonáva podľa skúšobného poriadku
  • Štátnou jazykovou skúškou sa overuje stupeň osvojenia si cudzieho jazyka v rozsahu určenom skúšobným poriadkom podľa druhu štátnej jazykovej skúšky.

Druhy štátnych jazykových skúšok sú tieto:

a) základná -1. stupeň náročnosti,

b) odborná -2. stupeň náročnosti,

c) všeobecná -2. stupeň náročnosti,

d) špeciálna -3. stupeň náročnosti.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company