Hodnotenie a klasifikácia


Nemecký jazyk

Pri klasifikácii predmetu NEJ sa vyučujúci riadia Metodickým pokynom č.8/2009-R zo 14. mája 2009 .

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:

a)    sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu,
b)    sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,
c)    rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, didaktické testy, školské úlohy, ročníkové testy, prezentácie…)

Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete cudzí jazyk je cieľová komunikačná úroveň žiaka v jednotlivých ročníkoch, v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami.

Hodnotenie a klasifikácia v cudzom jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingvistické a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní základných komunikačných zručností : čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory.

Pri hodnotení v predmete cudzí jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty : obsahová primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede.

Kritériá klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania cudzieho jazyka a náročnosť sledovaných javov musí zodpovedať náročnosti definovanej v učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch.

Stupnica hodnotenia písomných prác   vyjadrená v %: 

Získané  % Známka
100    –    90 1
89    –    75 2
74     –    50 3
49    –    34 4
     33   a    menej 5

Matematika

Ohodnotenie ústnej odpovede,  písomných prác ,  školských úloh, ročníkových testov a  projektov  formou bodového a slovného hodnotenia

Počet písomných prác: minimálne 3 za jeden polrok

Školské písomné práce: 2 za jeden polrok

Počet ústných odpovedí: minimálne 1 za jeden polrok

Bodové hodnotenie pri písomných prácach:      

 • 100% – 90%          –  1
 • viac ako 75%        – 2
 • viac ako 50%        – 3
 • viac ako 33%        – 4
 • menej ako 33 %   – 5

Hodnotenie iných aktivít:

aktivita

Počet bodov

Ústne skúšanie 10
Testy a previerky podľa potreby
Domáce zadania (úlohy) Podľa potreby
Projekty (ročníkové a záverečné) a SOČ 20
Referáty 10
MO – domáce kolo 10
MO – školské kolo 10
MO – krajské kolo 30
MO – celoslovenské 50
Korešpondenčné semináre 20
Pytagoriáda –úspešný riešiteľ školského kola 10
KLOKAN, MAKS a iné matematické súťaže 5

Fyzika

Pri bodovacom systéme sa berú do úvahy výsledky:

 • Testovania
 • Ústnych odpovedí
 • Individuálnych aktivít
 • V predmetoch biológia, chémia, fyzika možno doplniť znalosti a aktivity na laboratórnych cvičeniach

Hodnotenie testovania
t – počet získaných bodov
T – počet všetkých získateľných bodov
Hodnotenie ústnych odpovedí
Žiak môže získať maximálne 10 bodov –U za každú ústnu odpoveď. Počet získaných bodov ( u ) určí príslušný učiteľ.
Hodnotenie individuálnych aktivít
Ia – počet bodov získaných žiakom individuálnymi aktivitami

Účasť v školskom kole: 10 bodov
Účasť v okresnom kole: 20 bodov
1.– 3. miesto v okresnom kole: 30 bodov

Účasť v krajskom kole: 30 bodov
1. – 3. miesto v krajskom kole: 50 bodov

V predmetoch biológia, chémia, fyzika doplniť znalosti a aktivity na laboratórnych cvičeniach.
Za klasifikačné obdobie môže žiak získať maximálne 10 bodov (L), z toho 5 bodov za znalosti a 5 bodov za zručnosti ( l )

Výsledné hodnotenie

Úspešnosť žiaka = t + u + l + Ia
T + U + L + Ia

Návrh klasifikácie žiakov:

 • 100% – 90%           1
 • viac ako 75%        2
 • viac ako 50%        3
 • viac ako 33%        4
 • menej ako 33 %   5

Učiteľ môže tabuľku na klasifikáciu žiakov podľa situácie v triede počas školského roka zmeniť, nemal by ju sprísňovať.


Geografia

Vyučovací predmet geografia, blok aj seminár z geografie sú klasifikované podľa školského klasifikačného poriadku.

Percentuálna stupnica klasifikácie písomnej skúšky/odpovede je:

100% – 90%  = 1
89% – 75%   = 2
74% – 50%   = 3
54% – 33%   = 4
32% – 0%     = 5

Informatika

Spôsoby a kritériá hodnotenia: bodové (percentuálne) hodnotenie, slovné hodnotenie

 • 100% – 90%                   1
 • viac ako 75%                 2
 • viac ako 50%                 3
 • viac ako 33%                 4
 • menej ako 33 %             5

Praktické preskúšanie na PC: po každom tematickom celku, (pri programovaní po prebratí nového príkazu) – minimálne 3 praktické preskúšania za každý polrok

Písomné preskúšanie: testy ( bez/s použitím PC) – podľa potreby v tematickom celku – minimálne 1 preskúšanie za polrok

Hodnotenie iných aktivít:

Aktivita

Počet bodov

Ústné skúšanie(podľa potreby) 10
Testy a previerky podľa potreby
Domáce zadania (úlohy) Podľa potreby
Projekty (ročníkové a záverečné) a SOČ 20
Hodnotenie ročníkového projektu po informatickej stránke(2 ročník) 11
Prezentácie s vysvetlením 10
Zenit v programovaní ŠK 5
Zenit v programovaní KK 10

Občianska náuka  &  Dejepis

Členovia predmetovej komisie sa dohodli na bodovacom systéme, ktorý berie pri celkovom hodnotení žiaka do úvahy výsledky

A/ testovania
B/ ústnych odpovedí
C/ individuálnych aktivít

A / HODNOTENIE TESTOVANIA

Návrh stupnice hodnotenia

 • 100 – 90 %            výborný
 • viac ako 75 %       chválitebný
 • viac ako 50 %        dobrý
 • viac ako 33 %        dostatočný
 • menej ako 33 %    nedostatočný

Písomné preverovanie je doplnené o hodnotenie esejí (úvah)

Esej( úvaha) – 10 bodov – stupnica hodnotenia esejí je identická so stupnicou hodnotenia ústnej odpovede

esej ( úvaha) je súčasťou písomných prác z náuky o spoločnosti vo 4.ročníku v rozsahu 100- 150 slov na tému stanovenú pedagógom (zväčša oblasť sociálnej filozofie) –začlenenie hodnotenia esejí do súhrnného hodnotenia študenta závisí od rozhodnutia pedagóga

Zapisovanie výsledkov testovania do klasifikačného hárku závisí od rozhodnutia pedagóga, vyučujúci OBN navrhujú zapisovanie percentuálnej úspešnosti, zapisovanie hodnotenia esejí známkou, vyučujúci dejepisu navrhujú zapisovanie výsledkov testovania do klasifikačného hárku v podobe známky

B/ HODNOTENIE ÚSTNYCH ODPOVEDÍ

– študent môže za ústnu odpoveď získať 10 bodov

Návrh stupnice hodnotenia

 • 10 – 9 b – výborný
 • 8 – 7 b – chválitebný
 • 6 – 5 b – dobrý
 • 4 – 3b – dostatočný
 • 2 – 0 b – nedostatočný

Výsledky ústneho hodnotenia budeme do klasifikačného hárku zapisovať naďalej v podobe známky.

C/ INDIVIDUÁLNE AKTIVITY

-hodnotené budú

a/ referáty – 2 – 0 b – podľa kvality

b/ ďalšie dobrovoľné aktivity ( prehľad politických udalostí na hodinách OBN, prezentácia materiálu súvisiaceho s preberaným učivom- knihy, video, aktivita študenta na vyučovacej hodine…) – 1 b – udelenie bodov je na rozhodnutí pedagóga

VÝSLEDNÉ HODNOTENIE ŠTUDENTA / polročná a koncoročná klasifikácia/

Zohľadňuje výsledky študenta vo všetkých oblastiach prípravy na vyučovací proces podľa uvedeného vzorca

                                        t + u + e + Ia
Celková úspešnosť = ––––––––––––-
                                        T + U + E

t- získaný počet bodov z testovania
u – získaný počet bodov za ústne odpovede
e- získaný počet bodov za eseje
Ia- získaný počet bodov za individuálne aktivity/ v tabuľke uvedené ako bonusy/
T- maximálny počet bodov z testovania
U- maximálny počet bodov za ústne odpovede
E – maximálny počet bodov za eseje

Stupnica výsledného hodnotenia

 • 100 – 90 %            výborný
 • viac ako 75 %       chválitebný
 • viac ako 50 %        dobrý
 • viac ako 33 %        dostatočný
 • menej ako 33 %    nedostatočný

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company