Bilingválne štúdium

CIEĽ:

Cieľom štúdia je cieľavedomá príprava absolventov na úspešné zvládnutie skúšok v anglickom jazyku na úrovni C1, slovenskom jazyku a v ďalšom cudzom jazyku. Vzdelávanie na bilingválnom štúdiu systematicky rozvíja u študentov zručnosti potrebné k ústnej i písomnej komunikácii nielen v bežnom živote, ale aj v odbornej praxi. Absolventi tohto štúdia získajú zručnosti a vedomosti nadobudnuté z ostatných predmetoch v ďalšom štúdiu na vysokej škole u nás, či v zahraničí a následné lepšie uplatnenie na trhu práce.

- Je určené žiakom 8 alebo 9 ročníka ZŠ.

 V tomto odbore ponúkame možnosť výberu druhého cudzieho jazyka: nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky a španielsky jazyk.

 Prijímacie konanie:

Predmetom prijímacej skúšky je overenie špeciálnych schopností a zručností pre štúdium v cudzom jazyku. Skúška prebieha v slovenskom jazyku, vedomosti z anglického jazyka sa neoverujú. Forma prijímacej skúšky je písomná.

V prvom ročníku bilingválneho štúdia sa študenti intenzívne venujú príprave dosiahnutia úrovne B1 v rozsahu 16 hodín anglického jazyka týždenne. Úspešné zvládnutie tejto úrovne testujeme záverečnou ročníkovou skúškou. Prvý ročník ponúka tieto predmety:

  •  ANGLICKÝ JAZYK (4 hodiny týždenne)
  •  ANGLICKÁ GRAMATIKA (4 hodiny týždenne)
  •  REČOVÉ ZRUČNOSTI (4 hodiny týždenne)
  •  KONVERZÁCIE V ANGLICKOM JAZYKU (4 hodiny týždenne)

 Ďalšie predmety ponúkané v prvom ročníku sú: slovenský jazyk, informatika, matematika, druhý cudzí jazyk a telesná výchova.

 V druhom až piatom roku štúdia získavajú študenti vedomosti v súlade s učebnými plánmi a osnovami pre jednotlivé ročníky.

 V druhom ročníku pribúdajú minimálne dva predmety vyučované v anglickom jazyku – dejepis, umenie a kultúra a v ďalších ročníkoch pripravujeme anglickú, americkú a austrálsku literatúru. V druhom až piatom ročníku je rozsah hodín anglického jazyka 9-13 hodín týždenne.

  Počas štúdia je študentovi umožnené získať:

- v 4. ročníku maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry,

- v 5. ročníku maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovni C1,

- maturitnú skúšku z 2-4 voliteľných predmetoch.

Študent bilingválneho odboru v druhom ročníku štúdia vypracováva ročníkovú prácu, ktorá predstavuje spracovanie odborného textu v anglickom jazyku v rozsahu 15 strán. Táto práca je následne zakončená obhájením vlastnej práce prezentáciou pred konzultantom a študentmi. Študentovi je pred realizáciou ročníkovej práce ponúknutý zoznam tém a konzultantov, ktorí sú počas celej realizácie práce k dispozícií so svojou odbornou radou.

 AKTIVITY:

  •  triedne výlety,
  •  zahraničná exkurzia (druhý ročník),
  •  imatrikulácia (prvý ročník),
  •  telovýchovné kurzy a iné športové aktivity,
  •  kultúrne podujatia a iné.

 

 

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company