Krúžky

V školskom roku  2016/2017 ponúkame žiakom nasledujúce krúžky s týmto personálnym zabezpečením:

 • Krúžky označené červenou farbou sú určené aj pre mladších študentov(nižšie triedy osemročného gymnázia)
 • Krúžky označené modrou farbou sú určené len pre starších študentov od triedy kvinta  a  oktáva a tried od 1. po 4. ročník SŠ. 
 KRÚŽKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017
Číslo Názov krúžku Vedúci krúžku Zameranie krúžku – žiaci Charakteristika krúžku 
1. Hravá slovenčina Mgr. E. Balová všetky triedy GYM Príprava na OSJ a súťaže; zdokonaľovanie čitateľskej gramotnosti.
2. Bedmintonovýkrúžok Mgr. M. Begala 1.-4., PRA-SEX, MIX Príprava na osvojenie si ZHČ, úspešná účasť na OK, KK, DŠS.
3. Volejbalový krúžok Mgr. M. Begala 1.-4., SEX,dievčatá Príprava na osvojenie si ZHČ, úspešná účasť na OK, KK,DŠS.
4. Basketbalový krúžok  pre pokročilých Mgr. M. Béreš 1.-4., SEX,MIX Príprava na osvojenie si ZHČ, úspešná účasť na OK, KK,DŠS
5. Volejbalový krúžok  pre pokročilých Mgr. M. Béreš 1.-4.,SEX,chlapci Príprava na osvojenie si ZHČ, úspešná účasť na OK, KK,DŠS
6. Umenie a kultúra slovanských národov Mgr. Beáta Bieleschová 1.-4. roč., PRA -SEX Predstaviť študentom kultúru slovanských národov, vplyv tradícií na vývoj kultúry Slovanov.
7. Krúžok pohybovej aktivity Mgr. Ľ. Hrubá Žiaci tried 8 – ročného gymnázia, MIX Získať teoretické vedomosti a praktické skúsenosti vo výchove k zdraviu, prostredníctvom pohybových aktivít.
8. Matematický krúžok Mgr. R. Janok Žiaci 1.-2. roč. Všetko čo nebolo na hodinách matematiky
Financie okolo nás Mgr. R. Janok 1.-4. roč. Informácie potrebné pre finančnú budúcnosť každého žiaka – podpora finančnej gramotnosti
10. Redakčný krúžok Mgr. L. Janoková Všetci  žiaci GYM Vydávanie  školského časopisu UCHO
11. Dramatický krúžok Mgr. L. Janoková Všetci žiaci GYM Príprava Vianočnej akadémie a rôznych vystúpení na školských podujatiach, dramatická, moderátorská aj spevácka príprava.
12. Chemické experimenty  pre maturantov II. Mgr. M. Krivá
 1. ročník
Činnosť je zameraná na náročnejšie chemické výpočty zloženia roztokov, výpočty z chemických rovníc, úlohy súvisiace s chemickým dejom, úlohy na precvičovanie elektrónových štruktúrnych vzorcov. Časť činnosti krúžku je navyše zameraná na praktické chemické experimenty, ktoré nadväzujú na teoretickú časť učiva maturantov. Vzhľadom na praktický charakter krúžku jeho činnosť prebieha v školskom chemickom laboratóriu.
13. Cvičenia z chémie Mgr. M. Krivá
 1. roč.
Jeho cieľom je prostredníctvom praktickej realizácie efektných chemických experimentov podnietiť záujem mladých ľudí o prírodné vedy, experimentovanie a skúmanie. Členovia krúžku sa zúčastnia exkurzií do závodu na spracovanie hnojív, do čističky odpadových vôd a do vodární. Jednou z úloh krúžku je aj zorganizovanie chemického predstavenia pri príležitosti DVAT a DOD. Časový priestor bude venovaný aj praktickej realizácii experimentálnych úloh chemickej olympiády v kategóriách A, B, C, D.
14. Aktuálne dianie vo svete Mgr. S. Kútna 1.-4. roč. Dopĺňanie vedomostí z OBN a sledovanie aktuálnych tém z oblasti politiky, kultúry vo svete. Krúžok rozširuje všeobecný prehľad prostredníctvom filmov, prezentácií a diskusií.
15. Krúžok budúcich inžinierov RNDr. Lešová
 1. r.
Príprava na  PP na VŠ
16. Chemické experimenty pre maturantov I. RNDr. E.  Macejková
 1. ročník
Činnosť je zameraná na náročnejšie chemické výpočty zloženia roztokov, výpočty z chemických rovníc, úlohy súvisiace s chemickým dejom, úlohy na precvičovanie elektrónových štruktúrnych vzorcov. Časť činnosti krúžku je navyše zameraná na praktické chemické experimenty, ktoré nadväzujú na teoretickú časť učiva maturantov. Vzhľadom na praktický charakter krúžku jeho činnosť prebieha v školskom chemickom laboratóriu.
17. Dejepis trochu inak Mgr. G. Maruščáková
 1. - 4. roč.
Činnosť krúžku zameraná na problematiku 20.storočia a vplyv historických súvislostí na súčasnosť. Príprava na olympiády a  súťaže humanitného zamerania.
18. Slovenčina pre 4. ročník PhDr. H. Oslovičová maturitný ročník Rozšírenie poznatkov potrebných pre prijímacie pohovory, zvyšovanie čitateľskej gramotnosti.
19. Živá kultúra a umenie PhDr. H. Oslovičová
 1. a 3. ročník GYM
Spájanie teoretických vedomostí s praxou; návšteva vernisáží, divadelných predstavení a besied.
20. Maľovaný svet Mgr. Alica Ostrožovičová PRA-SEX, 1.-4. roč. Prepojenie medzi- predmetových vzťahov VYV a GEG s INF
21. Matematický krúžok RNDr. M. Telepovský
 1. – 4. roč.
Všetko čo nebolo na hodinách matematiky.
22. Cykloturistický krúžok RNDr. M. Telepovský 1.-4., SEX Rekreačnou formou spoznávať okolie mesta Trebišov, jeho kultúrne pamiatky a krásy okolitej prírody, regenerácia síl, účelnejšie využívanie voľného času na čerstvom vzduchu.
23. Prírodovedný krúžok RNDr J. Treľo 1.-3. roč, IV.D Pozorovanie prírodnín , príprava preparátov, mikroskopovanie, pokusy, pozorovanie prírody, práca s odbornou prírodovednou literatúrou.
24. Biológia pre maturantov RNDr J. Treľo
 1. roč., V.D
Príprava na úspešné zvládnutie  prijímacích pohovorov na vysokú školu. Pozorovanie prírodnín, preparátov a prírody.
 • Zapíšte prosím svoje meno, priezvisko a triedu do ponuky krúžkov a do zátvorky za priezvisko uveďte:

         VP – ak dávate na krúžok vzdelávací poukaz

Napr.:

 1. Ján Plávka(VP), TER – žiak dáva vzdelávací poukaz a neplatí nič, lebo dáva vzdelávací poukaz na  prvý krúžok
 2. Ján Plávka(VP-3€), TER- žiak dáva vzdelávací poukaz a platí 3€(za celý rok), lebo dáva vzdelávací poukaz na  druhý(alebo ďalší) krúžok
 1.  Milan Krátky(5€), I.C – žiak nedáva vzdelávací poukaz a platí 5 € za  prvý krúžok  (a ďalší krúžok)
 • Žiak sa môže prihlásiť maximálne do dvoch krúžkov: jeden ma zdarma, ak odovzdá vzdelávací poukaz a druhý môže navštevovať ak zaplatí 3 EUR za celý školský rok
 • ak žiak neodovzdá vzdelávací poukaz do CVČ na našej škole  môže navštevovať krúžky, ak zaplatí 5 EUR za celý školský rok za každý krúžok
 • Doplňujúce informácie o činnosti krúžku podajú  vedúci krúžkov
 • Krúžok bude otvorený pri počte aspoň 12 žiakov
 • Zapíšte sa prosím do krúžkov do 12.9.2016

Mareriálno-technické a priestorové  podmienky : činnosť útvarov prebieha v priestoroch  školy a vonkajšieho areálu a zároveň využívame priestory mestskej športovej haly. Materiálno-technické zabezpečenie pre jednotlivé záujmové útvary je na štandardnej úrovni, ale na zvýšenie úrovne činnosti v jednotlivých ZÚ je nutné reflektovať na požiadavky materiálneho zabezpečenia  jednotlivých vedúcich.

Mimoškolské priestory, ktoré využívajú záujmové útvary na realizáciu svojich cieľov sú : mestská športová hala,  zimný štadión, mestské kultúrne, spoločenské stredisko a mestská a školská knižnica.

Podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri  výchove :

 Podmienky sú zhodné s podmienkami ktorými sa riadi výchovno vzdelávacia činnosť na škole. V zmysle § 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola vypracovaná koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podmienkach  Gymnázia Trebišov a vzdelávania v tejto oblasti. Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je podrobne uvedený v smernici o evidencii a registrácii pracovných a školských úrazov a v organizačnej smernici  – Koncepcia politiky BOZP a vzdelávania v tejto oblasti.

  Predmetom politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zabezpečiť jej organizačné usporiadanie, pričom je nutné vychádzať z platných právnych predpisov: Ústavy SR, Zákonníka práce, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok a príslušných technických noriem.

 Cieľom tejto politiky je zlepšenie ochrany zdravia zamestnancov pred rizikami pracovných úrazov, predchádzať nebezpečenstvám, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku práce a pracovných postupov. Účelom tejto politiky je riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, motivácia všetkých zamestnancov k princípom bezpečnosti a ochrany zdravia s cieľom neustáleho zlepšovania kvality práce.

Zamestnávateľ v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa zaväzuje k nasledovnému:

 1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) je nevyhnutnou súčasťou činností, ktoré vykonávajú zamestnanci.
 2. Zavedením systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí súlad so zákonmi, nariadeniami vlády, vyhláškami a ostatnými predpismi.
 3. Dodržiavanie platných právnych predpisov a pravidiel týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 4. Zabezpečenie BOZP je spoločnou zodpovednosťou zamestnávateľa a zamestnanca. Zamestnávateľ prehlasuje, že všetci zamestnanci sú primerane vyškolení a preskúšaní v otázkach BOZP v závislosti od vykonávania ich funkcie.
 5. Zamestnancom zabezpečí vylepšovanie pracovných podmienok v súlade s fyzickými a psychickými danosťami jednotlivcov.
 6. Implementácia politiky BOZP bude zabezpečená pridelením zodpovednosti na každej riadiacej úrovni so zavedením kontrolnej činnosti stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 7. V zmluvných vzťahoch bude presadzovať, aby sa zmluvní partneri riadili otázkami BOZP v súlade s prijatými dokumentmi a predpismi Gymnázia Trebišov.
 8. Stanovenie cieľov zabezpečenia BOZP a  ich pravidelné prehodnocovanie a v prípade potreby aktualizovanie.

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov :

Účasť študentov v útvaroch je evidovaná v TK. Hodnotenie aktivity študentov na krúžkoch má byť vyhodnotené polročne a materiálnou alebo finančnou odmenou pri dosiahnutí výnimočných úspechov. Práca v záujmovom útvare je vyhodnotená na záverečnej nástenke výstup z krúžkov – “Chválime sa sami” .

Vnútorný systém kontroly a hodnotenie zamestnancov školského zariadenia

Jednou z foriem kontroly činnosti  jednotlivých krúžkov je vypĺňanie mesačného výkazu činnosti jednotlivých útvarov (mesačná kontrola), kontrola TK ( štvrťročná kontrola). Ďalšou formou kontroly je vytváranie fotoalbumov z jednotlivých akcií, výstav, organizovaním dlhodobých športových súťaží  ,kultúrnych predstavení, alebo prezentácie z celoročnej činnosti krúžku publikované na www stránke našej školy. Formou kontroly je aj individuálna návšteva ZRŠ pre TEČ, prípadne RŠ školy na  jednotlivých krúžkoch. Kontrolujú sa výchovné plány činnosti záujmových útvarov a priebeh krúžkovej činnosti. Dotazníkovou metódou budeme aj naďalej monitorovať  spokojnosť žiakov s prácou záujmových útvarov.

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov :

 Závisí od náplne a požiadaviek na činnosť v jednotlivých krúžkoch. Absolvovanie vzdelávania sa dokladá fotokópiou vydaného osvedčenia.

Predkladá : PaedDr. Mária Kašaiová, riaditeľka školy

Pedagogická rada prerokovala a schválila :   28. 8. 2015

Rada školy prerokovala:    28 . 8. 2015

V Trebišove 28.8.2015

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company