Ročníkové projekty

šablóna RP

Ukážky ročníkových projektov   -   RP1       RP2        RP3

Každý žiak 2.  ročníka  vytvorí ročníkový projekt na tému vypísanú jednotlivými vyučujúcimi, alebo si môže vybrať tému projektu sám a požiadať učiteľa našej školy, alebo odborníka z praxe, aby mu robil konzultanta. Ročníkový projekt priebežne konzultuje so svojim konzultantom, u ktorého si zvolil tému ročníkového projektu.

Žiaci odovzdávajú ročníkový projekt v elektronickej podobe (na CD, DVD nosiči vo formáte pdf)  a tlačenej podobe (vytlačená a zviazaná práca, hrebeňová väzba) svojmu konzultantovi podľa harmonogramu odovzdávania projektov.

Harmonogram:

1)   Do 21. 9. 2018  vypíšu jednotliví vyučujúci návrh tém na ročníkový projekt (každý vyučujúci minimálne 3 témy_ Nazov témy_predmet_meno konzultanta), ktoré odošlú na e-mailovú adresu robert.janok@gymtv.sk

2)     Do 23. 9. 2018 budú na stránke školy a na nástenke v priestoroch školy zverejnené návrhy tém na ročníkové projekty.

3)      Do 28. 9. 2018  (do 14:00 hod.) si žiak  vyberie tému a pôjde za ľubovoľným vyučujúcim,  ktorý ho bližšie oboznámi s danou témou projektu. V prípade záujmu sa žiak  dohodne s vyučujúcim na vzájomnej spolupráci na projekte.

  • Po dohode so svojim konzultantom  študent zároveň zapíše svoje meno do zoznamu tém na nástenke (na prízemí) v  priestoroch školyaby ostatní študenti vedeli, že daná téma je už obsadená.
  • Ak s tým konzultant súhlasí, tak tú istú tému môžu spracovať aj viacerí študenti z rôznych tried.
  • V prípade, že si študent zvolil vlastnú tému,  zapíše jej názov a meno konzultanta do zoznamu na nástenke.
  • Žiakovi, ktorý si nevyberie tému alebo nebude mať konzultanta, určí tému triedny učiteľ zo zvyšných tém zo zoznamu.

4)      Do  1. 10. 2018 dostanú  jednotliví konzultanti zoznamy študentov, s ktorými sa dohodli na spolupráci pri tvorbe projektu.  Zoznamy študentov s ich témami a menami konzultantov dostanú aj triedni učitelia druhých ročníkov.

5)      Najneskôr do 7. 12. 2018 (piatok) žiak vypracuje ročníkový projekt podľa platných pravidiel a pokynov konzultanta a  odovzdá  ho na posúdenie konzultantovi v tlačenej podobe vo formáte pdf a  na zadnej strane práce bude vlepený CD nosič s prácou v digitálnej forme.

6)      Žiak si pripraví cca 5-10 minútovú prezentáciu na predstavenie svojho projektu, ktorú využije pri jeho prezentovaní na danom vyučovacom predmete, z ktorého si zvolil tému, prípadne na školskom kole SOČ pred komisiou.

7)      Najneskôr do 16. 12. 2018 (piatok) žiaci odovzdajú (zašlú mailom, prípadne odovzdajú na CD nosiči, USB,..) prezentácie na obhajobu svojim konzultantom v tvare

meno_priezvisko_predmet_trieda.ppt

(Príklad: Janko_Hrasko_INF_IIA.ppt)

8)      Konzultant umožní študentovi odprezentovať svoj projekt v rámci svojich vyučovacích hodín a zároveň ohodnotí vytvorený projekt po obsahovej, grafickej a gramatickej  stránke známkou do príslušného predmetu podľa odsúhlaseného hodnotenia ročníkových projektov.

9) POZNÁMKA: Študenti II. D triedy (Bilingvál) majú možnosť spracovať vybranú tému aj v slovenskom jazyku, pričom v úvode práce pred časťou úvod, vložia tzv. abstrakt, resp. charakteristiku práce v cudzom jazyku v rozsahu 1,5 strany (hlavne v prípade zvolenia témy z prírodovedných predmetov a záujmu zapojenia svojej práce aj do SOČ).

Takúto prácu budú hodnotiť dvaja konzultanti, ktorých si zvolia žiaci a to osobitne dvoma známkami (napr. v tvare 1/1):

  • vyučujúci cudzieho jazyka, ktorý ohodnotí cudzojazyčný popis a
  • vyučujúci daného predmetu, z ktorého bude zvolená téma.

Známka bude zapísaná v predmete témy projektu a v predmete ANJ.

Výsledné hodnotenie oboma známkami za ročníkový projekt skontroluje triedny učiteľ II. D triedy (do klasifikačnej porady za 1. polrok šk. roka 2015/16.)

Žiaci, ktorí si zvolia spracovanie svojej témy len v cudzom jazyku, odovzdajú prácu v skrátenom rozsahu (cca 10-15 strán) a budú hodnotení jednou známkou vyučujúcim cudzieho jazyka.

!!! Neodovzdanie ročníkového projektu rieši konzultant spolu s triednym učiteľom ako závažné porušenie školského poriadku !!!

Príslušná VO resp. jednotliví konzultanti vyberú za svoj predmet najlepšie práce, ktoré postúpia na školské kolo SOČ.

Štruktúra práce:

Obal
Titulný list
Čestné vyhlásenie
Poďakovanie
Obsah
Úvod
Problematika a prehľad literatúry
Ciele práce
Materiál a metodika
Výsledky práce
Diskusia
Závery práce
Zhrnutie
Zoznam použitej literatúry
Prílohy

Rozsah práce:
Odporúča sa 15 – 20 ( max. 25 ) strán textu, vrátane zoznamu použitej literatúry. Rozsah práce, t.j. počet strán sa počíta od Úvodu po Zoznam použitej literatúry (POZOR – nesúvisí s číslovaním stránok) Ide však iba o text , všetky tabuľky, grafy, mapy, nákresy, obrázky a fotografie sa umiestňujú do jednotlivých častí príloh, ktoré limitované nie sú.  Ak sú práce riešené ako počítačové programy a výsledkom je konkrétny produkt (napr. program pre riadenie nejakého procesu, učebná pomôcka, výučba cudzieho jazyka pomocou počítača a pod.), môže byť teoretická časť práce v skrátenej forme.

Pre práce písané v cudzom jazyku je zozsah 10 strán.
Pri tvorbe práce vychádzajte z metodickej príručky pre SOČ vydanej v spoluprávi so SIOV – TU STIAHNÚŤ

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company