Inovatívne metódy výučby biológie, chémie, fyziky, informatiky a matematiky a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

Vzdelávanie bolo v rámci projektu  s názvom Využívanie inovatívnych metód pre rozvoj zručností v prírodovedných predmetoch žiakov Gymnázia v Trebišove, ktorý vypracoval a realizuje projektový tím  Gymnázia, Komenského 32, Trebišov.

 Počet zapojených účastníkov vzdelávania:  27 pedagogických zamestnancov

 Trvanie vzdelávacej aktivity: 65 hodín (40 hodín prezenčne a 25 hodín dištančne)

Vzdelávanie bolo zamerané na získanie poznatkov a zručností učiteľov v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti a v budovaní kompetencií potrebných na sebarealizáciu žiaka. Oboznámili sme sa teoreticky aj prakticky s efektívnymi metakognitívnymi  stratégiami, ktoré sú vhodné pri rozvoji čitateľskej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl. Následne v predmetových skupinách boli rozdiskutované jednotlivé stratégie, ich aplikácia v predmetoch a realizácia pri spracovaní  edukačného materiálu učiteľa.

 Témy vzdelávania:

  1. Ciele vyučovacieho procesu a ich formulácia – hierarchia cieľov, klasifikácia cieľov a rozpoznanie správne formulovaných cieľov a ich naplnenie v edukačnom procese (teoretická časť , diskusia, praktická aplikácia v edukačnom procese , práca v skupinách)
  2. Trendy hodnotenia a klasifikácie žiakov v škole 21. storočia – typy hodnotenia so zameraním na spätnú väzbu, na zlepšenie výkonu žiaka; formatívne, sumatívne hodnotenie, výchovný efekt, hodnotenie žiaka v autentických situáciách, sebahodnotenie ako dôležitý prvok rozvoja kľúčových kompetencií žiakov (teoretická časť , diskusia, praktická  aplikácia)
  3. Bloomova taxonómia cieľov a jej praktické uplatnenie v edukačnom procese (teoretická časť , diskusia, implementácia pri tvorbe cieľov adukácie, práca v skupinách )
  4. Inovatívne metódy a formy v edukačnom procese – pojem , klasifikácia (teoretická časť, diskusia, aplikácia metodiky, práca v skupinách podľa predmetov)
    Čitateľské stratégie podporujúce učenie sa žiaka – SQ3R, RAP(čítaj, klaď si otázky, odpovedaj na otázky), Vennov diagram(odlišné a spoločné znaky pri určovaní podobnosti a odlišnosti), výuka na stanovištiach.
    Projektové vyučovanie – tvorba projektu, uplatnenie v edukácii, aplikácia v predmetoch.
  5. Didaktické zásady ( ( teoretická časť , diskusia, praktická aplikácia v edukačnom procese,  práca v skupinách)

J.Nováková, projektová manažérka

Termíny vzdelávania:

Prezenčná forma Dištančná forma
12.3.2015 7,50 hodín 21.3.2015 7 hodín
13.3.2015 12 hodín 22.3.2015 6hodín
14.3.2015 6,50 hodín 29.3.2015 6 hodín
28.3.2015 8 hodín 12.4.2015 6 hodín
11.4.2015 7 hodín

 

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company